Valtuustoaloite 12.5.2008 / Kirsti Vaara + kok. edustaja ensimmäisinä allekirjoittajina, Lahti

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus asettaa työryhmän, joka valmistelee Lahden kaupunkiin ikäihmisten turvallisuusohjelman.

Väestörakenne on muuttumassa. Väestöennusteiden mukaan vuonna 2015 Lahdessa asuu yli 65-vuotiaita yli 23 000. Luku on yli 20 % Lahden koko väkimäärästä. Nyt yli 65-vuotiaiden määrä on 16 820, joten ikääntyviä ihmisiä on yli 6 000 enemmän. Ennusteiden mukaan ikääntyvien määrä kasvaa erityisesti kaupungin keskustan alueella.

Turvallisuus koetaan eri tavoin elämän eri vaiheissa. Etenkin arkielämään liittyvä turvallisuus, tai asian kääntöpuoli turvattomuus, vaihtelee ikäryhmittäin ja aiheuttaa esimerkiksi pelkoa oman terveyden menettämisestä, yksinäisyydestä, puolustuskyvyttömyydestä ja avuttomuudesta.

Turvallisuutta arvioidaan usein rikosten kautta. Näkökulma on kuitenkin varsin suppea, sillä turvallisuus on huomattavasti moniulotteisempi ilmiö. Ikäihmisten turvallisuutta arvioitaessa onkin aiheellisempaa keskittyä arkiympäristössä esiintyvien turvattomuuden aiheuttajien kitkemiseen ja keskittyä niihin turvallisuusnäkökohtiin, jotka vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen jokapäiväisessä elämässä rikoksia enemmän. Tällaisia näkökulmia ovat esimerkiksi liikkumisen esteettömyys ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Turvallisuutta lisäävät jalankulkijoille tarkoitetut pidemmiksi säädetyt vihreät valot sekä yhtä aikaa kääntyville autoille ja jalankulkijoille palava vihreä valo, esteettömän liikkumisen turvaaminen keskustassa ja lähiöissä erityisesti kauppa-, palvelu- ja terveyskeskusten läheisyydessä. Turvallisuuden tunnetta lisää riittävä valaistus, tietoisuus sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erityisesti kotipalveluiden saatavuudesta.

Iän tuomilla rajoituksilla on vaikutusta turvallisuuden tunteeseen ja siten myös elämän laatuun. Väestöennusteiden perusteella onkin syytä miettiä kuinka laadukkaan elämän haluamme turvata sekä nykyisille ikäihmisille että niin sanotulle suurelle ikäluokalle, jokaiselle lähitulevaisuudessa vanhenevalle.

Päätös: Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteen ja perusteluosasta ilmenevän selvityksen tiedokseen todeten, että aloitteessa esitetyt näkökohdat tulee ottaa huomioon Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelmaa 2009 laadittaessa.

Jaa sivu: