Jäsenäänestyksen vaalitapa

Äänioikeus
Äänioikeus jäsenäänestyksessä on kaikilla puolueen jäsenyhdistysten jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2018 jäsenmaksun tai vuoden 2019 jäsenmaksun viimeistään 1.5.2019, pois lukien eronneet, erotetut ja ns. "sitoutumattomat".

Ehdokasasettelu
Jokaisella puolueen piirijärjestöllä ja valtakunnallisella liittojärjestöllä (eli ViNO, Vihreät Naiset, Viite) on oikeus asettaa ehdokkaita jäsenäänestykseen. Lisäksi ehdokkaan voi asettaa vähintään kaksi puolueen jäsenyhdistystä, joiden jäsenenä on yhteensä vähintään 50 äänioikeutettua jäsentä.

Ehdokkaan asettamiseen tarvitaan kunkin ehdokkaan asettamiseen osallistuvan yhdistyksen kokouksen päätös sekä ehdokkaan suostumus.

Ehdokasasettelu päättyy 11.5.2019. Ehdokkaan tulee antaa suostumuksensa ehdolle asettumiseen viimeistään tuona päivänä. Suostumus tulee antaa joko kirjallisesti (vaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella tai vastaavat tiedot sisältävällä vapaamuotoisella ilmoituksella) tai suullisesti puoluehallituksen tai puoluevaltuuskunnan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen tulee ilmoittaa puoluetoimistolle ehdokkaan asettamisesta ja ehdokkaan suostumuksesta 11.5. klo 23.59 mennessä. Varsinainen kirjallinen ilmoitus ja ehdokkaan suostumus on toimitettava puoluetoimistolle viipymättä, kuitenkin viimeistään maanantaina 13.5. klo 12.00.

Vaalitapa
Jäsenäänestyksen tulos lasketaan ns. siirtoäänivaalitavalla. Jokainen äänestäjä saa merkitä äänestyslippuunsa kaikki ehdokkaat paremmuusjärjestykseen. Kun äänet lasketaan, ääni menee ykköseksi merkityn ehdokkaan hyväksi. Jos joku ehdokas saa näin laskettuna yli puolet annetuista äänistä (eli on ykkösenä yli puolessa äänestyslipuista), hän tulee suoraan valituksi.

Jos kukaan ehdokas ei saa tällä tavoin enemmistöä, karsitaan vähiten ääniä saanut ehdokas pois. Hänen saamansa äänet siirretään äänestyslipuissa kakkoseksi merkitylle ehdokkaalle. Näin jatketaan, kunnes joku ehdokkaista on saanut yli 50 % äänistä. Tätä tarkoittaa "siirtoäänivaali” – jos ykkössuosikkisi karsiutuu pois, äänesi ei mene hukkaan, vaan siirtyy eteenpäin kakkoseksi, kolmoseksi jne. merkitsemällesi ehdokkaalle.


Äänestys
Jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on puolueen jäsenmaksurekisterissä, lähetetään äänestysmateriaali postitse maanantaihin 27.5. mennessä. Palautuskuori tulee postittaa viimeistään keskiviikkona 5.6.2019.

Jäsenäänestyksen äänestysprosentin on oltava vähintään 50 %, jotta tulos laskettaisiin. Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle, että puoluekokous päättäisi yksimielisesti valita jäsenäänestyksen voittajan puheenjohtajaksi. Muodollisesti jäsenäänestys on vain neuvoa-antava, ei sitova.

Äänestyksen käytännön toteutuksesta vastaa puoluehallituksen nimeämä jäsenäänestyksen vaalilautakunta: pj. Lotta Kortteinen, jäsenet Pinja-Liina Jalkanen ja Salla Paavilainen.

 

Tämä sivu on tiivistelmä puoluehallituksen hyväksymästä jäsenäänestyksen vaalijärjestyksestä, joka määrittelee jäsenäänestyksen yksityiskohdat.

Jaa sivu: