Kokoomus esiintyy nykyään mielellään ympäristön puolestapuhujana ja jopa jonkinsorttisena ympäristöpuolueena. Tämän takana ei vain ole kovinkaan paljoa konkretiaa. Kokoomus hyväksyi vuoden 2006 puoluekokouksessaan kolmetoistasivuisen energia- ja ilmastopoliittisen kannanoton. Tässä paperissa kokoomus linjaa ajatuksiaan, mutta kovin pitkälle ei päästä. Ensinnäkin kannanotto on hyvin yleisluontoinen; puolueella ei selvästikään ole juuri konkreettisia ratkaisuja ongelmiin.

Myös sisällöstä löytyy lukuisia heikkouksia. Kokoomus esimerkiksi pitää neuvonnan lisäämistä ainoana keinona edistää energiansäästöä. Samaan linjaan sopii sekin, että kuluttajan sähkölaskun pienentäminen onnistuu vain laskemalla sähkön hintaa, ei niinkään vähentämällä kulutusta.

Sähkön hinnan pysyminen matalalla tuntuu kannanoton perusteella olevan muutenkin yksi kokoomuksen keskeisistä huolista. Sähkön kulutuksen kasvu otetaan annettuna ja iloitaan siitä, että energiankulutus kasvaa Suomessa enää hitaasti, vaikka monissa muissa Länsi-Euroopan maissa kulutus on pysynyt jo vuosikausia vakaana. Puolue tuntuu myös unohtavan, että näihin asioihin vaikutetaan poliittisin toimin, ne eivät ole luonnonlakeja.

Yksi ohjelman kantavia voimia on ydinvoimamyönteisyys:

Puhdas ja turvallinen kotimainen ydinvoima on valittava perusvoimana ennen fossiilisia vaihtoehtoja ja tuontienergian lisäämistä Venäjän vanhoista ydinlaitoksista. Kuudenteen ydinvoimalaitosyksikköön on suhtauduttava positiivisesti. -- Suomella on ydinvoiman käytöstä erittäin hyvät kokemukset. Laitokset ovat toimineet hyvin ja tuottaneet sähköä turvallisesti ja edullisesti. Ydinjätteiden loppusijoitukseen ja laitosten purkamiseen on kerätty varat ydinsähkön hinnassa eikä ydinjätehuolto jää rasittamaan tulevia sukupolvia. (Kokoomuksen energia- ja ilmastopoliittinen kannanotto)

Ydinvoiman ongelmista ei puhuta mitään, vaan pelkästään kehutaan sen vähäpäästöisyyttä ja turvallisuutta. Ydinvoimaa kehutaan läpi ohjelman kotimaiseksi, mistä voi toki olla montaa mieltä, kun, Oras Tynkkysen sanoin, ”ranskalainen yhtiö rakentaa Ranskan valtion tuella, saksalaisella lainarahalla ja virolaisella työvoimalla voimalan, jossa on japanilainen painekattila ja joka käyttää ulkomaista ydinpolttoainetta”.

Toinen ongelmallinen energiantuotantomuoto, jota kokoomus lämpimästi kannattaa, on jätteenpoltto. Puolue vaatii jätteenpolton lainsäädännöllisten esteiden poistamista, lupakäsittelyn ja valitusprosessien nopeuttamista ja selkeyttämistä. Ilmeisesti kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia voi hyvin kaventaa siinä sivussa. Jätteenpoltosta ei tunnu olevan pahaa sanottavaa:

Jätteenpolton lisääminen on myönteinen asia niin energiantuotannon kuin ympäristönkin kannalta. -- Jätteenpolttodirektiivi asettaa niin tiukat rajat päästöille, että jätevoimalan piippu on kaupungin puhtain piippu. (Kokoomuksen energia- ja ilmastopoliittinen kannanotto)

Kokoomuksen suhtautumisesta luonnonarvoihin kertoo jotain se, että kannanotossa mainitaan useampaan otteeseen, että Vuotoksen allas on rakennettava. Tämän uskotaan ”korvaavan kalliitta fossiilisia polttoaineita” ja ”tuottavan arvokasta säätövoimaa”. Vuotoksen voimala ei kuitenkaan tosiasiassa tuottaisi erityisen suuria sähkömääriä.

Ympäristöä koskevista veroista kokoomuksella on monenlaista sanottavaa. Se muun muassa haluaa poistaa teollisuuden sähköveron. Mistä rahat tämän aukon paikkaamiseen saadaan, ei tunnu kokoomusta kiinnostavan. Autoveroa halutaan myös laskea selvästi, vaikka tämä johtaisi yhteiskunnan autoistumisen kiihtymiseen. Dieselveron poistamista taas halutaan vasta selvittää, ja hybridiautoille ehdotetaan veronalennusta, vaikka järkevämpää olisi saman tien porrastaa autoilun verotus tulotason mukaan. Windfall-veroa kokoomus tuntuu pelkäävän:

Vesi- ja ydinvoimalle esitetty ns. windfall-vero ei korjaisi perusongelmaa, sähkön hinnan nousua, vaan se päinvastoin saattaisi aiheuttaa edelleen hinnan nostopaineita. Se toimisi myös koko päästökaupan ideaa vastaan, koska tarkoituksena on palkita päästöttömistä tuotantomuodoista ja ohjata niihin investointeja. (Kokoomuksen energia- ja ilmastopoliittinen kannanotto)

Todellisuudessa windfall-vero ei kuitenkaan vähentäisi kannustimia investoida päästöttömään tuotantoon.

Monen asian suhteen kokoomus pysyttelee kannanotossaan hyvin abstraktilla tasolla. Selvimmin tämä ilmenee suhteessa uusiutuviin energianlähteisiin ja joukkoliikenteeseen. Molemmille halutaan kyllä paljon hyvää, mutta juuri mitään konkreettisia keinoja ei esitetä. Joukkoliikenteestä esitetään tämän verran:

Suomen tavoitteissa tulisi olla EU:n ympäristöystävällisin joukkoliikenne. Tätä kehitystä tulee tukea valtiovallan toimenpitein. (Kokoomuksen energia- ja ilmastopoliittinen kannaotto)

Yksityisautoilusta kyllä puhutaan enemmän.

Uusiutuvien energianlähteiden käytön ja tuotannon lisäämiseen taas esitetään lähinnä investointitukia sekä panostusta tutkimukseen ja kehittämiseen. Näillä ei kuitenkaan yksinään päästä riittävän pitkälle uusiutuvien energianlähteiden yleistymisessä.

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on edistettävä. Valtiovallan tukea tarvitaan erityisesti tutkimukseen panostettaessa. Uuden ympäristöystävällisen tekniikan investointimahdollisuuksien parantamiseksi investointituet uusiin hankkeisiin ja demonstraatiolaitoksiin tulisi olla kohtuullisesti saatavissa. (Kokoomuksen energia- ja ilmastopoliittinen ohjelma)

Kokoomus on jäänyt vanhoihin kliseisiin. Tuulivoiman kohdalla se edelleen paasaa melu- ja maisemahaitoista, vaikka ne ovat olemattomia. Suomen energiankulutusta taas perustellaan tuttuun tapaan:

Suomen ilmasto on kylmä, maamme on harvaan asuttu ja teollisuutemme rakenne on energiavaltainen. Siksi käytämme paljon energiaa verrattuna muihin OECD-maihin. Energian käyttömme on kuitenkin tehokasta ja energian kokonaiskulutus kasvaa Suomessa enää varsin hitaasti. (Kokoomuksen energia- ja ilmastopoliittinen strategia)

Rakennusten lämmitysenergian tarve voitaisiin kuitenkin puolittaa matalaenergiatekniikoilla ja valtaosa automatkoista on alle 6 km:n pituisia. Hyvin ovat vanhat opit menneet perille. Lisäksi puolue väittää, että energian hinnan vaikutus työllisyyteen on huomattava. Näin ei kuitenkaan ole: energian hinta on viime aikoina noussut selvästi, mutta samaan aikaan myös työllisyys on kohentunut merkittävästi. Lisäksi enemmistöllä teollisuudenaloilla sekä varsinkin palveluntuotannossa energiankulutus on marginaalista.

Hallituksen energia- ja ilmastostrategian käsittelyssä kokoomus pääsi näyttämään ympäristöasiantuntemustaan:

Ydinvoima onkin nykytilanteessa ainoa ratkaisu perusenergiahuollon päästöttömään turvaamiseen. -- EU:n sisäinen päästökauppa sinällään arveluttaa. Se on jo nyt nostanut sähkön hintaa. Biopolttoaineiden kilpailukykyä se parantaa, mutta on huono sekä kuluttajien että koko Euroopan kilpailukyvyn kannalta. (Marjo Matikainen-Kallström, kok., 30.11.2005)

Tuulivoimalat, ainakin niin massiiviset kuin nyt nämä uudet voimalat, ovat merkittävä maisema- ja ympäristöhaitta. Tähän on myöskin ympäristövaliokunta kiinnittänyt huomiota. Tuulivoimalaa ei siis pitäisi rakentaa ympäristöllisesti arvokkaisiin paikkoihin, kuten tuntureiden laelle, saaristoon, luonnonsuojelualueiden välittömään läheisyyteen. Nythän on jo kaadettu kaksi tuulivoimalaa Barösundin salmesta, koska ne aiheuttivat hirveätä melua ja haittaa kesäasukkaille. Tuulivoimala siis sekä on maisemallisesti häiritsevä että aiheuttaa melua ja lisäksi vilkkumisilmiön. -- Jos asuu Tampereella, niin tuulivoima ei haittaa, koska en ole nähnyt yhtään tuulivoimalaa Keski-Suomessa. (Sirpa Asko-Seljavaara, kok., 30.11.2005)

Teollisuus ei nimittäin tuhlaa sähköä. Se on kyllä jo varsin etevä laskemaan sähkön niin kuin muidenkin tuotantotekijöidensä kustannuksia ja tekemään säästöjä siinä, missä se on mahdollista. Teollisuus on myös siirtynyt jo hyvissä ajoin äärimmäisen energiatehokkaisiin tuotantomenetelmiin. (Hanna-Leena Hemming, kok., 30.112005)

Uusiutuvat energiamuodot eivät kuitenkaan ole lääke kaikkiin ongelmiin. Kuten selontekokin toteaa, saadaan niistä apua esimerkiksi öljyvarantojen vähenemisen tuomiin ongelmiin, mutta esimerkiksi ilmastomuutoksen kannalta niistä ei ole avuksi. (Reijo Paajanen, kok., 30.11.2005)

Bonuksena kokoomuksen yleisistä asenteista:

Herra puhemies! Rohkenen tässä arvostella Yhdysvaltoja, koska täällä ei ole sieltä kutsuttuja juhlavieraita paikalla. (Heikki A. Ollila, kok., 6.6.2006)


Jaa sivu: