Opettajien hyvinvoinnin parantamista koskeva kysely on osa Vihreiden koulutuspoliittisia avauksia: peruskoulu, toinen aste, korkeakoulu. Haluamme avauksillamme kertoa miten teemme suomalaisesta koulusta maailman kivoimman, moderneimman ja tasa-arvoisimman – myös opettajille.


Maailman paras koulu – myös opettajille

Vihreät keräsi Educa-messujen aikaan opettajien ja muiden kouluissa työskentelevien näkemyksiä työhyvinvointinsa parantamisesta. Palautetta sai antaa Twitterissä hashtagilla #tyonakoulu ja nettilomakkeella. Kyselyyn saatiin noin viitisenkymmentä vastausta. Nettilomakkeessa tietojen perusteella ylivoimainen osa palautteen antajista oli opettajia.

Koulutuksen ammattilaisten palautteen pohjalta muotoillut teesimme opettajien ja muiden koulussa työskentelevien työhyvinvoinnin parantamiseksi ovat seuraavat:

1. Opetusryhmiä pienennettävä
2. Lisää opettajien täydennyskoulutusta
3. Riittävästi kouluohjaajia ja muuta tukea
4. Modernit opetusmateriaalit ja –välineet jokaiseen kouluun

1. Opetusryhmiä pienennettävä

”Suuret ryhmäkoot kuormittavat opettajia ja huonontavat opiskelijoiden mahdollisuuksia saada yksilöllisempää opetusta”

”Riittävän pienet ryhmäkoot takaavat aikuisen läsnäolon ja parhaat mahdollisuudet hyvään kasvuun ja työhön puolin ja toisin.”

Eniten palautetta annettiin liian suurista opetusryhmistä. Huolta kannettiin ennen kaikkea oppilaiden mahdollisuudesta saada hyvää opetusta ja usein mainittiin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen. Huoli liian suuresta ryhmäkoosta liittyi vastauksissa myös opettajien jaksamiseen. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämässä verkkokyselyssä, johon osallistuneista puolet oli vanhempia, luokkakoon tai opetusryhmien pienentäminen nousi ylivoimaisesti suosituimmaksi kohteeksi lisäresurssien suuntaamisessa.

Ryhmäkokoja on kasvatettu paikoin säästösyistä. Vihreät eivät ole enää valmiita säästämään koulutuksesta. Suuria esi- ja perusopetuksen ryhmäkokoja on Vihreiden mielestä pienennettävä ja siihen olemme valmiit kohdistamaan resursseja. Maailman kivoimmassa koulussa on sopivan kokoiset opetusryhmät.

2. Lisää opettajien täydennyskoulutusta

”Annettaisiin resursseja, tukea ja kannustusta kehittämään osaamistaan. Nythän jatkuvan säästämisen aikana juuri tästä säästetään ensimmäisenä. Myös me opettajat itse helposti tarjoamme koulutusmahdollisuutemme säästöjen kitaan. Ilman tätä osuutta ei jatkuvasti muuttuva ja kehittämistä tarvitseva koulumaailma saa pidettyä nykyopettajiaan mukana.”

”Opettajien Tarpeista lähtevää koulutusta on lisättävä, ei massa-VESOja”

Opettajien täydennyskoulutus on Vihreiden mielestä tärkeä tuki opettajien jaksamiselle. Koulun on pysyttävä mukana yhteiskunnan ja tekniikan kehityksessä. Opettajien täydennyskoulutus on myös tehokkain tapa uudistaa koulua kokonaisvaltaisesti. Koulun uudistaminen ja kehittäminen on mahdollista, jos opettajille tarjotaan välineitä oppia uusia menetelmiä ja teknologiaa.

Opettajien täydennyskoulutukseen on kohdistettava lisäresursseja. Vihreät haluavat varmistaa täydennyskoulutuksen laatua vankistamalla opettajien täydennyskoulutuksen ja opettajakoulutusta antavien yliopistojen sidosta.

3. Riittävästi koulunkäynninohjaajia ja muuta tukea

”Lisäämällä koulunkäynninohjaajia ja henkilökohtaisia avustajia niille oppilaille, jotka apua tarvitsevat. Avustaja/ohjaajat (tai miksi heitä ajan mukaan kutsutaankin) ovat tärkein opettajan jaksamiseen vaikuttava apu arjessa luokkatyöskentelyssä.”

”Kouluohjaajia tarvitaan ja heistä on paljon tukea. Parhaimmillaan opettaja ja kouluohjaaja luovat tiimin ja tämä tiimi pystyy tarjoamaan lapsille parhaan mahdollisen tuen ja avun oppimiseen. Erityisesti opettajauran alkutaipaleella tuki ja apu ovat vastavalmistuneelle opettajalle tärkeitä, joten niitä tulisi tarjota mahdollisimman paljon.”

Myös muiden aikuisten (esimerkiksi erityisopettajien, psykologien, kuraattoreiden ja terveydenhoitajien) riittävästä määrästä kannettiin vastauksissa huolta.

Vihreät pitävät koulunkäynninohjaajien työtä tärkeänä. Koulunkäynninohjaajat helpottavat erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opiskelua yleisopetuksen luokissa. Lisäksi koulunkäynninohjaajat muun muassa tukevat oppimishäiriöiden tunnistamista ajoissa, auttavat maahanmuuttajien integrointia, rauhoittavat kouluympäristöä ja mahdollistavat kiusaamiseen puuttumista. Koulunkäynninohjaajan tuki on tärkeä opettajan työssä jaksamiselle.

Haluamme turvata koulunkäynninohjaajien riittävän määrän. Edistämme myös kouluterveydenhuollon ja oppimisen tukipalvelujen saatavuutta ja laatua. Maailman tasa-arvoisimmassa koulussa turvataan riittävä tuki kaikille oppilaille ja koulussa työskenteleville aikuisille.

4. Modernit opetusmateriaalit ja –välineet jokaiseen kouluun

”Koulujen eriarvoinen asema esimerkiksi tietoteknisten laitteiden määrän suhteen on korjattava. Kouluilla on voitava olla tarpeeksi rahaa ajan tasalla oleviin oppimateriaaleihin, sähköisiin materiaaleihin ja tarkoituksenmukaisiin opetusmateriaaleihin.”

”Tärkeintä on turvata resurssit. Omassa koulussa on hankittu kohtuullinen tvt-välineistö, mutta nyt rahaa ei riitä edes hajoavien ja vanhentuneiden laitteistojen uusimiseen.”

Suomalaisten opettajien ammattitaito on huippuluokkaa, mutta tehokas opettaminen edellyttää myös laadukkaita opetusmateriaaleja. Vihreät haluavat edistää erityisesti digitaalisten oppimisympäristöjen, verkko-opetuksen ja opetusteknologian hyödyntämistä opetuksessa. Teknologia mahdollistaa luokkahuoneen roolien muutoksen niin, että oppilas saa entistä aktiivisemman roolin ja opettajan tehtävä on ohjata, tukea ja innostaa.


Nettilomakekyselyn vastaukset löydät tästä.

Tutustu Vihreiden koulutuspoliittiseen ohjelmaan tästä.

LiiteKoko
PDF icon tyona_koulu_vastaukset2.pdf79.35 KB
Jaa sivu: