Vihreiden koulutuspoliittisen ohjelman lyhennelmä


Vihreän koulutuspolitiikan periaatteet

Koulutukseen panostaminen on tärkeä poliittinen valinta. Vihreille koulutus ja sivistys ovat perusoikeuksia, joiden on oltava tasavertaisesti kaikkien saavutettavissa. Jokaisella on oltava kotitaustasta, asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta tasa-arvoinen mahdollisuus kehittää itseään ja kouluttautua ammattiin.

Koulutus edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, joten sen tulee olla maksutonta peruskoulusta korkeakouluihin. Laadukkaan koulutuksen ja tasa-arvon tae ovat kohtuulliset koulumatkat, pienet ryhmäkoot ja riittävä opinto-ohjaus. Opintorahan määrää on nostettava niin, että täysipäiväinen opiskelu on mahdollista ilman lainanottoa.

Koulutukselle on taattava tarpeelliset resurssit. Laadukas koulutus on kannattava investointi, niin ihmisten hyvinvoinnin kuin yhteiskunnankin kannalta. Opettajien, koulutuksen keskeisen voimavaran, ammattitaidon kehittämisestä ja palkkauksen kilpailukyvystä tulee huolehtia.


Lähikoulusta paras koulu jokaiselle lapselle

Perusopetus ja varhaiskasvatus ovat lähipalveluita, joiden tulee koko maassa olla kohtuullisen matkan päässä kotoa. Kun luokkakoot pidetään tarpeeksi pieninä, mahtuu luokkiin hyvinkin erilaisia oppilaita. Sekä oppimisvaikeuksien kanssa painiskelevien että erityislahjakkaiden koululaisten on saatava erityisohjausta. Oppilashuoltoon, kuten psykologi- ja kuraattoripalveluihin, on panostettava nykyistä enemmän. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on pystyttävä työskentelemään varhaiskasvatuksesta lähtien.

Sopivan kokoiset luokat ja riittävä tukiverkosto ovat keskeisiä myös kouluviihtyvyyden parantamisessa. Kouluviihtyvyyttä voidaan lisäksi parantaa vahvistamalla taito- ja taideaineiden asemaa ja vapaaehtoisella aamu- ja iltapäivätoiminnalla.


Ammattitaitoa ja yleissivistystä

Tavoitteena on oltava, että koko ikäluokka suorittaa lukio-opinnot tai ammatillisen tutkinnon. Tämä edellyttää sitä, että henkilökohtaista ohjausta ja erityisopetusta tarjotaan kaikilla koulutuksen tasoilla.

Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa tulee vahvistaa parantamalla ammateista tiedottamista sekä lisäämällä ammatillisen koulutuksen yhteistyötä työelämän kanssa. Oppisopimuskoulutus ja toisen asteen kaksoistutkinto ovat monille hyviä vaihtoehtoja.

Lukiossa on aika antaa työrauha opetussuunnitelmien ja ylioppilaskirjoitusten uudistuksien toteuttamiseen. Uuden teknologian, kuten verkko-opetuksen, käyttöönotto tukee monipuolista opetusta.


Laadukkaat ja laaja-alaiset korkeakoulut

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat korkeakoulujärjestelmän kaksi pilaria, jotka kietoutuvat läheisesti toisiinsa. Ammattikorkeakouluilla on yliopistoja vahvempi alueellinen tehtävä. Yliopistoihin on saatava lisää opettajia, jotta opetusta ja ohjausta on saatavilla.

Opintojen tunnustamista ja siirtymistä koulutuksesta toiseen on helpotettava. Myös pääsykoejärjestelmä kaipaa uudistamista, jotta oikea opiskelupaikka löytyy sujuvasti.

Koulutuksella ja tieteellä on erityinen arvo, eikä niitä tule pakottaa markkinoiden säänneltäväksi. Korkeakoulujen rahoituksen on oltava pääosin julkista. Pätkätöiden ja hankehakemusten laatimisen sijaan tutkijat tarvitsevat pysyvyyttä ja mahdollisuuden keskittyä tutkimustyöhönsä.


Koulutus ja kansainvälisyys

Kansainvälistyminen näkyy kaikessa koulutuksessa: maahanmuuttajataustaisina lapsina peruskouluissa ja toisella asteella, ulkomaisina opiskelijoina korkeakouluissa ja täydennyskoulutuksessa. Opiskelijan kansalaisuus ei saa vaikuttaa koulutuksen maksullisuuteen. Ulkomaisten opiskelijoiden lupamenettelyitä ja palveluita on parannettava.

Kansainvälisen korkeakoulupolitiikan tavoite on poistaa opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuuden esteitä lisäämällä tutkintojen vertailtavuutta. Ammattitaito ja koulutus pitää pystyä tunnustamaan yli rajojen.

Maahanmuuttajien kotoutumista voidaan edistää koulutuksella. Maahanmuuttajille on tarjottava täydennyskoulutusta kaikilla koulutusasteilla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää suomen ja ruotsin kielen opiskeluun sekä oman äidinkielen vahvistamiseen.

 

Jaa sivu: