Valtuustoaloite 14.6.2010 / Maria Väkiparta, Pori

Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku muuttaa väestörakennetta voimakkaasti tulevina vuosina. Jo vuonna 2005 eläkkeelle siirtyvien osuus oli suurempi kuin työmarkkinoille tulleiden osuus. Kehitys nopeutuu tulevina vuosikymmeninä ja aiheuttaa ongelmia työvoiman saatavuuden sekä sosiaaliturvan varmistamisessa. Maahanmuuton lisääminen ja maassa asuvien maahanmuuttajien työllisyyden parantaminen ovat yksi keino parantaa työvoiman saatavuutta.

Satakunnan ELY-keskuksen vuoden 2013 loppuun asti toimiva Työhön Satakuntaan –hanke, joka edistää työperusteista maahanmuuttoa Satakuntaan ja etsii työntekijöitä oikeaan aikaan oikeaan työpaikkaan. Samaan aikaan täällä jo asuvien maahanmuuttajien työllistymisen esteenä ovat niin todelliset ja kuvitellut kieliongelmat kuin työnantajien ennakkoluulotkin. Porissa asui ELY-keskuksen tietojen mukaan vuoden 2009 lopussa 1024 maahanmuuttajaa – reilu prosentti väestöstä. Työllisyyssihteeri Juha Laineen mukaan (keskustelu 14.6.2010) heistä 150 (arviolta neljännes työikäisistä) on työttömiä työnhakijoita. Maahanmuuttajien työttömyysaste on siis noin kaksinkertainen ”kantaväestön” työttömyysasteeseen (11 %) verrattuna.

Porin kaupunki suurimpana työnantajana voisi toimia positiivisena esimerkkinä pyrkien aktiivisesti työllistämään maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Tätä tavoitetta tukisi mm. anonyymi työnhaku, jossa työhakemukset jätetään täysin nimettömänä. Hakijan tiedot, nimeä ja taustaa myöten paljastuvat vasta haastattelussa. Näin toimimalla ehkäistään syrjintä vieraskielisen nimen perusteella. Porin kaupunki voisi myös aktiivisesti pyrkiä ottamaan uuden akateemisen oppisopimuskoulutuksen puitteissa korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia.

Myös kaupungin nykyisiä työntekijöitä tulisi kouluttaa paremmin maahanmuuttajien kohtaamiseen. Satakunnan maahanmuuttajien ohjausverkostossa (Sataedu/WinNova) teetettiin tammikuussa 2010 maahanmuuttajien parissa työskentelevien (220 henkilöä te-toimistoista, sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta, Kelasta, kolmannelta sektorilta ja oppilaitoksista) keskuudessa kartoitus maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen nykytilasta Satakunnassa. Tulosten (74 vastausta) mukaan 57 prosentilla vastaajista ei ole riittävää tai on korkeintaan tyydyttävä osaaminen ko. sektorilla. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen kannalta avainhenkilöiden työn kehittämiseksi kartoituksessa listatut kehittämistoimenpiteet tulisi käynnistää pikimmiten.

Saman hankkeen puitteissa käynnistetyssä maahanmuuttajapalveluiden neuvontapisteessä käyneiden asiakkaiden kokemusten mukaan maahanmuuttajien on vaikea löytää tietoa mm. Porin seudun suomen kielen koulutuksista. Maahanmuuttajalle ei välttämättä kerrota kuka ja millä perusteella koulutuksiin pääsee eivätkä kaikki koulutusta tarvitsevat pääse kielikurssille, mikä kielii yhtäältä kielikoulutusten paremman koordinoinnin, toisaalta maahanmuuttajia neuvovien tahojen koulutuksen tarpeesta (ei osata tiedottaa/neuvoa yksilölähtöisesti).

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin teen valtuustoaloitteen Porin kaupunkikonsernin maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuuden vähittäiseksi kasvattamiseksi vastaamaan heidän väestöosuuttaan Porissa. Tavoitteeseen pääsemiseksi esitän selvitettäväksi

  • anonyymin työnhaun mahdollisuutta
  • akateemisen oppisopimuskoulutuksen käyttömahdollisuuksia
  • maahanmuuttajien neuvontapalvelujen kehittämistä sekä
  • kaikkien maahanmuuttajien parissa työskentelevien kaupungin työntekijöiden kouluttamista monikulttuurisuuden erityiskysymyksiin.
Jaa sivu: