« tillbaka till förra sidan

Uppdaterat 12.1.2011


Minskning av fattigdomen

Ett annat viktigt mål för oss är att minska fattigdomen. Socialskyddet hade halkat efter när regeringen inledde sin period, och motsvarade inte behoven av idag.

Regeringen har gjort omfattande förbättringar i grundtryggheten. Många inkomstöverföringar till barnfamiljer, studerande och pensionärer har höjts. Nivån på studiestödet och de lägsta föräldradagpenningarna har höjts rejält. Pensionärernas beskattning har sänkts till samma nivå som löntagarnas. Den nedre gränsen för beskattningen har höjts, vilket underlättar situationen för dem med de allra lägsta inkomsterna.

Som en del av en omfattande förnyelse av socialskyddet har man beslutat höja den allra lägsta pensionen med hjälp av en garantipension. Även stöden till barnfamiljerna ska höjas i takt med prisstegringarna. Ett viktigt beslut för oss var också den mildare behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet. Det ökar den penningsumma man blir kvar med i handen i många familjer.

Förbättringen av de arbetslösas grundskydd avancerade inte eftersom det i paketet som arbetsmarknadsorganisationerna våren 2009 kom överens om står att kopplingen mellan de arbetslösas grundskydd och den inkomstrelaterade dagpenningen förblir oförändrad.

Prestationer och segrar

 • Alla grundtrygghetsförmåner utan indexbindning, det vill säga minimidagpenningen, barnbidraget, hemvårdsstödet och privatvårdsstödet binds till ett index som speglar förändringen i konsumentpriserna.
 • Den nedre gränsen för beskattningsbar inkomst (kommunalskattens grundavdrag) har höjts till 2250 euro, vilket är 250 euro mer än man kom överens om i regeringsprogrammet. Till exempel stiger inkomsterna med i genomsnitt 180 euro per år för den som får arbetslöshetsskyddets grunddagpenning.
 • Barnfamiljernas ekonomiska ställning har underlättats genom höjning av flera olika stöd. Den mest betydelsefulla är höjningen av den lägsta föräldradagpenningen så att den ligger på samma nivå som arbetsmarknadsstödet. Detta innebär ca 170 euro mer per månad.
 • Avgifterna för dagvården har förnyats. Möjligheterna till avgiftsfri dagvård bibehölls och samtidigt utvidgades antalet familjer som omfattas av förmånen.
 • Studiestödet har höjts med 15 procent liksom även gränserna för vad studerande fritt kan förtjäna. Det blir alltså mer kvar i handen av arbetsinkomsten. Dessutom har behovsprövningen vad gäller makans/makens inkomster slopats för studiestödets boendetillägg. Även skyddet för studerande som drabbas av sjukdom förbättras.
 • Den arbetslösas aktiveringstillägg har höjts, vilket uppmuntrar folk att uppdatera sina yrkeskunskaper eller att skola om sig till ett helt nytt yrke.
 • Pensionärernas ställning har förbättrats genom att både höja stöden och sänka skatterna. År 2011 tas en s.k. garantipension i bruk, vilket innebär att de allra lägsta pensionerna höjs till en rimlig nivå.
 • Arbetsmarknadsstödets behovsprövning har mildrats, vilket innebär att det i fler familjer än hittills blir mer kvar i handen av lönen. Följande steg bör vara att avskaffa behovsprövningen helt och hållet.

Förluster

 • Vi skulle i högre grad ha riktat inkomstskattesänkningen till små- och medelinkomsttagare.
 • För priset av momssänkningen på mat (500 miljoner euro) kunde man ha åstadkommit en mycket effektivare fattigdomspolitik.
 • Arbetsgruppen (SATA-kommittén) som förberedde förnyelsen av socialskyddet nöjde sig med att åtgärda några av missförhållandena i det nuvarande systemet, men förnyade inte grundstrukturerna i socialskyddet och beskattningen.
 • Även följande missförhållanden borde ha åtgärdats.
 • Kopplingen mellan de arbetslösas grund- och inkomstskydd. Kopplingen gör det dyrare att höja den arbetslösas grundtrygghet, vilket alltid innebär lägre förhöjningar.
 • Utbetalningen av utkomststöd. Idag är det många som inte får detta yttersta socialskyddsstöd även om de är berättigade till det. Ett statligt ansvar för utkomststödet skulle säkra att alla berättigade även fick stödet.
 • SATA-kommittén kom med många förslag om förbättringar av grundtryggheten, men om förverkligandet av dem besluts senare. Följande regering får ta ställning till bland annat förnyelsen av bostadsstödet, indexbindningen av studiestödet och överföringen till FPA av utbetalningen av stödet till närvårdare. Alla dessa frågor har vi drivit.
 • Biståndsmedlen har på grund av depressionen stigit procentuellt, men mätt i euro har höjningarna varit långsammare än man kom överens om i början av regeringsperioden.

Bild: DamienHR

Jaa sivu: