Ympäristöministeriö on aloittanut ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on:

  • Valvontaviranomaisten velvoittaminen nykyistä selkeämmin puuttumaan ongelmiin hallintopakolla eli uhkasakolla tai toiminnan keskeyttämisellä. Tästä ympäristöministeriö on antanut ohjeistuksen jo marraskuussa 2012, mutta asiaan voidaan palata vielä ympäristönsuojelulain yhteydessä.
  • Selvittää tarvetta tarkentaa valvonnan kohdistumista. Tällä hetkellä Suomessa valvotaan luvan määräyksiä eikä koko lupaa, joka olisi usein paljon parempi vaihtoehto.
  • Voida tarkastaa uusien laitosten lupia jo paljon nykyistä aiemmin.
  • Lakiuudistuksen yhteydessä määrättävä valvontamaksu, jotteivät huonosti selvityksiä lupavaiheessa hoitavat yritykset saa ilmaista konsulttiapua viranomaisilta, vaan laiminlyöntejä tekevät yritykset maksavat niihin kohdistuvasta valvonnasta. Maksun tulot tulee korvamerkitä ELY-keskusten ympäristövastuualueelle.
  • Toimintalupaa ei voi saada ennen kuin kaikki ympäristöä suojaavat ratkaisut ovat kunnossa. Hankkeita ei voi pilkkoa osiin tai käynnistää ympäristöä vaarantavilla poikkeusluvilla.
  • Varmistaa, että kaikki keskeiset päästöjen raja-arvot on nykyistä laajemmin määriteltävä luvassa, jotta ympäristö ei pilaannu.
  • Luontoarvojen huomioon ottamisella vaikuttaminen kaivoksen sijaintiin ja perustamisen ehtoihin.
  • Selvittää valtioneuvoston tai ministeriön toimivaltaa puuttua valtakunnallisesti merkittävän ympäristövahinkotilanteen hoitoon ja määrätä toiminta keskeytettäväksi sekä muut tarvittavat toimenpiteet tilanteen saamiseksi haltuun.

Ympäristöministeriö teetti Talvivaaran ongelmiin liittyneen selvityksen joka julkaistiin helmikuussa 2013. Selvityksessä annettiin lukuisia suosituksia sille, mihin suuntaan ympäristönsuojelulakia tulisi muuttaa: Ympäristönsuojelulakiin esitetään selvityksessä säännöstä siitä, että puutteellinen ympäristölupahakemus voidaan joko jättää tutkimatta, jos hakemuksen täydennystä joudutaan useita kertoja pyytämään tai suoraan hylätä, jos hakemus on hyvin puutteellinen. Lisäksi esitetään lupaviranomaiselle oikeutta velvoittaa hakijan täydentämään hakemusta tai hankimaan tarvittava selvitys tai tutkimus uhalla, että lupaviranomainen hankkii sen hakijan kustannuksella. Selvitykseen voi tutustua tarkemmin täältä.

Miten avustetaan korvauksien hakemisessa?

Onnettomuudesta on aiheutunut monenlaisia kustannuksia ja ongelmia, jotka tulee korvata niistä kärsineille. Lisäksi ympäristölle koituneiden vahinkojen korjaamisen ja puhdistamisen kulut tulevat olemaan korkeat.

Vihreät korostavat, että ensisijaisesti yhtiön on vastattava ympäristön puhdistamisen kustannuksista ja ihmisille aiheuttamistaan kuluista.

Olemme ryhtyneet toimiin yhdessä oikeusministeriön kanssa, jotta muun muassa Vuotoksen oikeudenkäynneissä käytössä olleelle avustusmomentille saadaan rahaa ja ihmiset näin oikeustukea korvausvaatimuksilleen.

Vesistöjen pilaamisesta aiheutuviin vahinkoihin haetaan korvausta Alueviranomaisen (AVI) kautta, mikä on hakijoille huomattavasti helpompi menettely kuin tuomioistuinprosessi. Tähänkin on silti Avin syytä varautua ylimääräisillä toimilla, jotta ihmiset tietävät miten ja mistä korvauksia voi hakea.

Tulee myös selvittää ryhmäkanteen laajentamista ympäristövahinkoihin tilanteissa, jossa kansalaisen kuluriski oikeudenkäynnissä on liian suuri korvauksen summaan nähden (esimerkiksi tuhansia euroja oikeudenkäyntikuluja vs. 500 euroa korvauksia).

Jaa sivu: