Ministeriö asetti marraskuussa 2012 selvityshenkilöt perkaamaan Talvivaaran ja Kainuun ELY-keskuksen toiminnan. Selvitys valmistui helmikuussa 2013 ja siinä annettiin lukuisia ehdotuksia viranomaisten toiminnan ja lainsäädännön kehittämiseksi. Tarkemmin selvitykseen voi tutustua tämän linkin kautta.

Talvivaaran toiminta on ollut Kainuun ELY-keskuksen erityisen tarkkailun alla. Kaivoksen toiminta on ollut malmin louhinnan osalta keskeytettynä viime syksystä lähtien.

Tammi-helmikuussa 2013 kaivosyhtiö pyysi ELY-keskukselta lupaa laskea kipsisakka-altaan saastuttamia vesiä puhdistettuina luontoon peräti 3,8 miljoonaa kuutiota. ELY-keskus kuitenkin myönsi 12.2.2013 luvan johtaa luontoon vain puolet siitä eli noin 1,8 miljoonaa kuutiota kesäkuun loppuun mennessä. Juoksutuksilla on pyritty vähentämään paineita ja veden määrää varoaltaissa ja ehkäisemään patojen pettämistä. Juoksutettavaa vettä puhdistetaan, mutta suuret määrät muuttavat sen virtausolosuhteita ja pH-arvoa.

Varoaltaiden tilaa jouduttiin ottamaan käyttöön jo huhtikuussa 2013, kun kipsisakka-altaaseen tuli jälleen vuoto. Tuolloin viranomaiset olivat heti toimintavalmiudessa ja pitivät huolta siitä, että apua olisi tarvittaessa saatavilla. Samoin SYKE:n apu oli käytettävissä. Varoaltaiden tilaa seurataan tarkasti: lisävuodot ja sulamiesvedet kasvattavat riskiä hallitsemattomista purkautumisista. Siksi on turvauduttu myös juoksutuksiin.

Marraskuun 2012 ympäristökatastrofin pysäyttämiseksi tarttuivat toimeen niin ympäristöministeriö, ympäristöviranomaiset kuin valtioneuvoston kanslia.

  • Pelastus- ja puolustusviranomaiset antoivat virka-apua, jota Kainuun ELY-keskus ja pelastuslaitos pyysivät. SYKE, STUK, THL ja muut viranomaiset ovat antanee elylle asiantuntija-apua esimerkiksi näytteiden ottamisessa ja analysoinnissa. Kaikki tarvittavat pelastus- ja puolustusviranomaisten resurssit mobilisoitiin paikalle tekemään patoa ja tukkimaan vuotoa.
  • Ympäristöministeri Niinistö vieraili Kainuussa, minkä jälkeen Kainuun ELY-keskus pyysi virka-apua puolustusvoimilta. Yhtiön omat voimat eivät näyttäneet riittävän tarpeeksi nopeaan toimintaan, jotta vuoto saataisiin pidettyä kaivosalueella. Virka-apu käynnistettiin saman tien.
  • Kainuun ELY-keskus ilmoitti Talvivaara-yhtiölle, että tuotannon uudelleen käynnistäminen ei käy, vaan yhtiön on nyt käytettävä kaikki voimat akuutin tilanteen hoitamiseen.
  • Tilanteen seurantaan hälytettiin valmiustoiminnasta vastaava valtioneuvoston kanslia, siltä varalta, että pahin tapahtuisi ja päästöt karkaisivat kaivosalueelta.

Marraskuussa Talvivaaran toiminta oli pysähdyksissä kipsisakka-altaan vuodon takia. Myös tehdaspuolen metallituotanto keskeytettiin tuolloin ELY-keskuksen määräyksestä. Tuolloin päästöt kaivosalueen ulkopuolelle saatiin pysäytettyä. Talvivaaran metallitehdas oli suljettuna pari viikkoa kipsisakka-altaan vuodon jälkeen, mutta Kainuun Ely-keskus antoi Talvivaaran metallitehtaalle luvan käynnistää toiminta uudelleen. Perusteena luvalle oli, että tehtaan käynnistäminen auttaa kaivosalueen vesivarastojen purkamisessa ja riskienhallinnassa siten, että hallitsemattomien päästöjen riski vähenee.

Viranomaiset on pyrkineet selvittämään, mikä on ympäristön kannalta paras tapa toimia. Talvivaarassa käytetty bakteeriliuotusmenetelmä ei monien asiantuntijoiden mukaan ole prosessi, joka voitaisiin lopettaa äkkipysäyksellä (sillä bakteerit jatkavat toimintaansa, niin että bioliuotuskasa tuottaa väkevöitynyttä metalliseosta vielä pitkään), mutta tästä on ristiriitaisia mielipiteitä. Tärkeintä on ollut selvittää ympäristön kannalta paras vaihtoehto.

Kainuun ELY-keskuksen käyttöön on annettu lisäresursseja niin, että sinne annetaan kaikki tarvittava asiantuntemus mm. lainahenkilöstönä toisista ELY-keskuksista ja lisäksi ulkopuolista asiantuntija-apua, jotta se kykenee suoriutumaan tehtävistään. Ulkopuolista asiantuntemusta tarvitaan varsinkin yhtiön esittämien suunnitelmien vaikutusten arvioimiseen.

Muut käynnissä olevat kaivoshankkeet tulee käydä läpi ja tehdä niille stressitestit, jotta niiden mahdolliset Talvivaaran kaltaiset ympäristövahingoille altistavat puutteet saadaan havaittua ja korjattua ajoissa, jotta vastaavien kriisien syntyminen ehkäistään ennalta.

Jaa sivu: