On selvää, että Talvivaaran tapauksessa valvonta on pettänyt monista syistä ja monessa kohtaa. Alla luetelluilla toimilla on korjattu tai ollaan korjaamassa ympäristölupien valvontaa, jottei kaivostoiminta Suomessa tuottaisi enää marraskuu 2012 katastrofin kaltaisia haittoja ympäristölle ja lähialueidensa asukkaille.

  • Talvivaaran kaivoksen ympäristölupa on päivitettävänä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Päivityksen yhteydessä voidaan velvoittaa entistä vahvemmin entistä tarkempaa valvontaa.
  • Ympäristöministeriö teetti Talvivaaran ongelmista selvityksen, joka julkaistiin helmikuussa 2013. Selvityksen tekijöiden mukaan valvoja eli Kainuun ELY-keskus ei ole käyttänyt hyväkseen kaikkia käytettävissä olevia valvontakeinoja, kuten välillistä hallintopakkoa. Valvoja on turvautunut liian kauan pelkkiin huomautuksiin ja kehotuksiin. Vain tiukimmissa tilanteissa on tehty tutkintapyyntö poliisille. Selvityksen tekijöiden mukaan asiaan saatiin kuitenkin korjausta, kun marraskuun 2012 onnettomuuden tultua tietoon ympäristöministeriö antoi ELY-keskuksille uuden valvontaohjeen, jossa ohjataan käyttämään entistä nopeammin ja aiemmassa vaiheessa hallintopakkoa, eli velvoittamaan yhtiötä uhkasakon tai toiminnan keskeyttämisen uhalla hoitamaan toimintansa ympäristöluvan mukaiseen tilaan. Ohjeistuksen valmistelu oli aloitettu jo aiemmin ja se annettiin ELY-keskuksille suunniteltua aikaisemmin Talvivaaran kriisitilanteen vuoksi.
  • Hallitus myönsi vuodelle 2013 miljoona euroa, jolla turvataan alueellisen ympäristönsuojelun ja ympäristöviranomaisten toimintaa, palkataan tarvitatessa lisähenkilökuntaa ja tehdään kaivoksille stressitestejä. Lisäksi ensi vuoden talousarvioesitykseen lisätään 50 000 euron avustusmääräraha oikeusministeriölle. Se myöntäisi avustuksia kustannuksiin, joita asianosaisille aiheutuu yleisen edun kannalta merkittävissä ympäristövahinkoasioissa ja ympäristönsuojelua koskevissa hallintoasioissa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle esitetään 180 000 euroa tutkimuksiin, joilla selvitetään Talvivaaran kaivosalueen vesistöihin päässeiden jätevesien aiheuttamia muutoksia kaloissa.
  • Tulevaisuudessa tullaan korostamaan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) merkitystä: valvovan viranomaisen on varmistettava, että YVA:ssa on kaikki tulevan toiminnan ympäristövaikutusten ja alueen asukkaiden kannalta olennainen tieto eriteltynä, ja että YVA ohjaa tehokkaasti toteutettavaa ratkaisua mahdollisimman pieneen ympäristökuormitukseen – esimerkiksi maanalaiseen louhokseen avolouhoksen sijaan. YVA:ssa on oltava myös mahdollista päätyä ratkaisuun, jossa hanke ei sen arvioitujen haittavaikutusten takia toteudu ollenkaan.
  • Viranomaisia koulutetaan, jotta lupien ehdoissa on parhaalla mahdollisella tavalla määritelty päästöjen raja-arvot ja toiminnalta edellytettävä tekniikka.
  • Virkavapautta ei voi enää myöntää viranomaisen valvoman yrityksen palvelukseen siirtymiseksi.
  • Viranomaiset eivät voi lupa- tai valvontaprosessin aikana tai sen lähiaikoina olla suorassa etusuhteessa siihen yritykseen, jonka asioita valvovat tai jolle lupia myöntävät.
  • Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) laatu ja puolueettomuus on taattava arvioijien akkreditoinnilla ja vastaavanlaisilla karenssisäännöillä kuin lupa- ja valvontaviranomaisten puolueettomuus.
  • Valvonnan resursseja on lisättävä, jotta viranomaisilla on mahdollisuudet valvoa kasvavaa kaivostoimintaa ja toteuttaa näitä tarkempia ympäristöä turvaavia linjauksia.
  • Valvovien viranomaisten resursseja on lisättävä. Jo aiemmin keväällä ympäristöministeri Niinistö vaati lisärahaa valvontaan, mutta valtiovarain- ja elinkeinoministerit kieltäytyivät esittämästä lisärahoja. Nyt onnettomuuden jälkeen käydyissä hallituksen neuvotteluissa nämä lisäresurssit viimein saatiin.
Jaa sivu: