Valtuustoaloite 2.2.2009 / Petra Pikkanen ja 30 muuta allekirjoittajaa, Valkeakoski

Me allekirjoittaneet Valkeakosken kaupunginvaltuuston jäsenet olemme huolestuneita Naakan yläkoulun JOPO-opetuksen (joustava perusopetus) suunnitellusta alasajosta. Kasvatus- ja opetuskeskus lähtee ensi lukuvuoden osalta laskelmissaan siitä, ettei keskuksen talousarviokehyksestä ole osoittaa noin 63 euroa tämän joustavan perusopetuksen luokan toiminnan jatkamiseen. Tämä summa koostuu luokan työparin osalta vain erityisopettajan vuoden palkasta. On myös syytä huomata, että Naakan yläkoulun JOPO-luokka on tarkoitettu molempien yläkoulujen oppilaille.

JOPO-luokan vastuulliset vetäjät ovat tehneet suuriarvoista pioneerityötä. Naakan JOPO- luokalla tehty innovatiivinen työ on saanut arvostusta aina opetusministeriötä ja opetushallitusta myöten. JOPO-luokka on kehittänyt periodiopetusta, luonut erittäin laajan ja toimivan verkostonsa kanssa moniammatillisessa yhteistyössä erilaisia opetuspaketteja (myös yleisopetuksen käyttöön) sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeen kautta avannut toteutusmahdollisuuksia ns. interaktiivisen luokkahuoneen osalta. Viimeksi mainittu hanke jatkuu edelleen. Oppimisympäristöjen kehittämisvastuu – kokeilu ja kokemusten hankkiminen sekä yleisopetuksen sovellutusten vieminen käytännön opetustyöhön – on Naakan yläkoulussa vastuutettu juuri JOPO-luokalle.

Joustavan perusopetuksen toiminnan tulokset ovat todella hienot: pian kolme lukuvuotta kestäneen toiminnan aikana kaikki luokalta lähteneet oppilaat (vähintään 30) – niin lukioon kuin ammatilliseen koulutukseen siirtyneet – ovat opinnoissaan pysyneet. Joustavan perusopetuksen myötä ns.koulupudokkaiden määrä on selvästi vähentynyt.

Korostamme edelleen sitä, että valtakunnallisesti oppilashuollossa painotetaan sekä pedagogisin mutta myös taloudellisin perustein siirtymistä KORJAAVISTA toimenpiteistä ENNALTAEHKÄISEVIIN. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL, entinen STAKES) laskelmien mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle keskimäärin miljoona euroa.

Lasta ja nuorta tulee tukea mahdollisimman pitkään hänen normaaliin ja luonnolliseen kehitysympäristöönsä tuotavin keinoin. Tästä ympäristöstä irti tempaaminen esim. laitossijoitukseen on kallista ja usein myös epäinhimillistä. Joustavassa perusopetuksessa on nimenomaan kysymys tehostetusta tuesta kokonaisvaltaisin järjestelyin (terveys, psyykkinen kunto ja opiskelun toteuttaminen yksilöllisistä lähtökohdista käsin – oppimissuunnitelma).

Paine JOPO-luokan tyyppisiin opetussovelluksiin kasvaa koko ajan niin yläkoulun sisällä kuin toisen asteen opiskelupaikkojen niukkuuden takia. Toteamme, että viime kesänä Valkeakoskella jäi vaille suoraa jatko-opintopaikkaa toisella asteella 26 nuorta. Keväällä 2009 tilanne ei ole yhtään parempi. Naakan JOPO-luokalla on voitu ottaa huomioon myös maahanmuuttajaoppilaiden oikeudet; tälläkin hetkellä opetusryhmässä on yksi Kiinasta lähtöisin oleva oppilas. JOPO-luokan oppilaat ovat vaikeasti yleisopetukseen integroitavissa. Kyseiset oppilaat ovat valikoituneet JOPO-luokalle mm. erilaisten vaikeuksien takia yleisopetuksessa. Mikäli luokan toiminnalle ei voida osoittaa määrärahaa ensi lukuvuodeksi, nämä oppilaat palaavat yleisopetuksen ryhmiin ja kuormittavat puolestaan niitä.

Tällä hetkellä Naakan yläkoulun JOPO-luokalla on 18 oppilasta. Varsinaisessa opetusryhmässä on kymmenen nuorta vuosiluokilla 8 - 10. Sen päälle tulevat toiselle asteelle tavalla tai toisella sijoittuneet oppilaat, jotka käyvät korottamassa arvosanojaan JOPO:ssa ja saamassa myös opetuksellista tukea. Vastavuoroisesti esim. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa JOPO-luokan oppilaille maksutta koulutuskokeiluja ja periodiopiskelujaksoja. Lisäksi JOPO-ryhmään kuuluu erityisten opetusjärjestelyjen piirissä olevia oppilaita (esim. TUTOR-tyyppisesti opiskeleva nuori).

Tässä aloitteessa on kysymys investoimista tulevaisuuteen. Parhaimmillaan sen järkevä toteuttaminen vähentää mm.kalliiden laitospalvelujen kysyntää.

JOPO- luokkaa perustettaessa ja rahoitusta haettaessa, tavoitteena on ollut toiminnan vakinaistaminen kehittämisprojektin päätyttyä. Valtion opetushallinto voi periä takaisin kehittämisprojektiin antamansa rahat (69 000 euroa), koska toimintaa ei kaupungin toimesta ole aiottukaan vakinaistaa projektin ehtojen mukaisesti.

Me tämän aloitteen allekirjoittaneet Valkeakosken kaupunginvaltuuston jäsenet edellytämme, että Naakan yläkoulun JOPO-luokan toiminnalle osoitetaan jatkorahoitus niin, että kyseisen luokan toiminta vakinaistetaan lukuvuodesta 2009-2010 lukien.

Jaa sivu: