Vihreän eduskuntaryhmän kantoja Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamiseksi

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on perustettu luonnon suojelemiseksi. Kansallispuistojen retkeily- ja virkistyskäyttö on tärkeää monelle suomalaiselle, mutta matkailun on tapahduttava luonnon ehdoilla. 


Olemme suhtautuneet hyvin kriittisesti suunnitelmiin laajentaa Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa sijaitsevaa hotellia. On jo sinänsä poikkeuksellista, että kansallispuiston alueella ollut hotelli on saanut jatkaa toimintaansa puiston perustamisen jälkeen.

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on jo nyt Suomen suosituin kansallispuisto, jota kulkijat arvostavat nimenomaan sen luontoarvojen vuoksi. Lapin matkailu tarvitsee erilaisia kohteita.

Pallastunturin seutu on kulttuurihistorialtaan ja luonnonarvoiltaan arvokasta kansallisomaisuutta, josta on pidettävä huolta. Suojelluille alueille ei pidä rakentaa. Olemassa olevia matkailutiloja voidaan peruskorjata ja kehittää, mutta tavalla, joka ei vaaranna luontoarvoja.

Tavoitteitamme tarkennettuun lakiesitykseen  


Ympäristöministeriö on helmikuussa lähettänyt lausunnoille tarkistetun ehdotuksen lakiesitykseksi Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta.

Pidämme välttämättömänä, että jatkovalmistelussa puiston käyttäjien näkemykset ja hankkeeseen liittyvät ongelmat otetaan huomioon vielä paremmin. Alla näistä tärkeimmät:
 

  • Natura-arviointi tehdään ennen lakiesityksen antamista.

Rakentamisen myötä ennestään suositun puiston kävijämäärä lisääntyy ja se lisää kansallispuiston luonnon kulumista etenkin muutaman kilometrin säteellä hotellista. Toinen keskeinen kysymys on, miten alueen Natura-arvot pystytään säilyttämään rakennusaikana.


Natura-arvot, erityisesti puiston merkitys ekologisina käytävinä, ovat aikanaan olleet syy puiston perustamiseen. Rakentaminen ja erityisesti sen myötä hotellin lähialueeseen kohdistuva käyttöpaine uhkaa pirstoa ekologisia käytäviä ja vähentää alueen luonnontilaisuutta.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa todetaan, että Natura-arviointi tulee ajankohtaiseksi viimeistään kaavoitusvaiheessa. Pidämme välttämättömänä, että Natura-arvio tehdään jo ennen lakiesityksen antamista.

 

  • Jätevesien puhdistuskapasiteetti mitoitetaan kohdalleen

Hotellin vedenkulutus nousee väistämättä kun hotelli modernisoidaan ja yhä useamman huoneen yhteyteen tehdään mm. sauna. Kansallispuiston sisällä olevat jätevedet on puhdistettava kunnolla ja puhdistuskapasiteetti on mitoitettava niin, että se toimii kulutuspiikin aikana. Katsomme, että jos hotellin majoituskapasiteetti nostetaan yli 200 vuodepaikan, jätevedet tulee johtaa pois kansallispuiston alueelta.

 

  • Ennen lakiesityksen antamista on myös ratkaistava parkkipaikkojen rakentaminen ja selvitettävä kilpailunäkökohdat, koska lailla parannetaan yhden yrittäjän toimintamahdollisuuksia.

 

Jaa sivu: