Sinnemäki ja Niinistö: Budjettiriihessä sovittava jäteveron laajentamisesta

 

Resurssien käytön taloudellinen ohjaus on Suomessa erittäin lievää. Jätteen verotus ei myöskään ota huomioon niitä vaikutuksia, joita erilaisella jätteen hyödyntämisellä on ilmastonsuojeluun tai materian tehokkaaseen käyttöön. Veroa peritään nyt vain kunnallisille kaatopaikoille toimitetusta jätteestä. Yhdeltä tonnilta jätettä veroa maksetaan 30 euroa.

Vihreät toivoo elokuun budjettiriihestä sopimusta jäteveron laajentamisesta yksityisiin kaatopaikkoihin sekä jäteveron porrastamista.

- Porrastus tulisi tehdä niin, että vero on korkein sekajätteen massapoltolla ja matalin lajitellun jätteen kaasutuksessa, jossa jätteen sisältämä energia voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Vihreät lähtee siitä, että vaikka ympäristö- ja energiaveroilla tavoitellaan ensisijassa muutoksia kuluttajien ja yritysten käyttäytymiseen, veroilla voidaan tavoitella myös vahvempaa julkista taloutta.

- Tämän hallituskauden päätteeksi energia- ja ympäristöverojen tuotto tulee olemaan noin viisi miljardia euroa. Seuraavan hallituksen mietittäväksi jää, mitä ympäristön kuormittamisesta maksettavia veroja tulevaisuudessa korotetaan, ja miten verojen ohjausvaikutusta tehokkaimmin vahvistetaan.

Vihreät katsoo, että nyt ollaan etenemässä kohtuullisesti liikenteen vero-ohjauksessa, mutta asumisen osalta ollaan vielä alkutekijöissä.

- Ensimmäisiä selvityksiä toimivista kannustimista energiatehokkuuden parantamiseksi valmistellaan, mutta muutoin työ on vielä pitkälle tekemättä. Esimerkiksi yhdyskuntarakentamisen tiivistämisessä ei vielä ole otettu käyttöön taloudellisia ohjauskeinoja.

Julkista taloutta vahvistettava maltillisin veronkorotuksin

Arviot talouden pitkän aikavälin kestävyydestä osoittavat, että seuraavan hallituksen on etsittävä uusia keinoja julkisen talouden vahvistamiseksi jos haluamme säilyttää nykyiset julkiset palvelut. Vihreät on valmiita pohdittuihin veronkorotuksiin ja peräävät julkista keskustelua niiden kohdennuksista.

- Katsomme, että alv:n maltillinen korotus on todennäköinen, sillä vero on erittäin tuottoisa. Yhden prosenttiyksikön korotus tuottaa valtiolle vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.

OECD puolestaan on suosittanut Suomelle kiinteistöveron korottamista. Kansainväliset vertailut osoittavat, että Suomessa kiinteistöjen verotus on verrattain matalaa. Etuna on myös se, että kiinteistöveron korottamisella voidaan vahvistaa ja vakauttaa kuntien taloutta. Näin parannetaan niiden mahdollisuuksia järjestää tarvittavat palvelut.

- Aikaa myöten kiinteistöveron nosto hidastaa asuntojen hintojen nousua. Veron mahdolliset korotukset tulee tehdä portaittain ja pitkällä siirtymäajalla. Näin taataan se, ettei verorasite kohdistu liian voimakkaasti niihin, jotka ovat juuri ostaneet asunnon.

Seuraavalla hallitukselle Vihreät esittää myös pääoman ja työn verotuksen lähentämistä pääomaverotusta korottamalla sekä verovähennysten kriittistä tarkastelua. Pääoman verotus vahvistaa julkista taloutta. On tärkeää huolehtia siitä, että pääoman verotus on tasapainoisessa suhteessa työn verotukseen, vaikka sen tasossa huomioitaisiinkin yrittäjäriski.

 

LiiteKoko
PDF icon ASjaVN_veropressi.pdf39.78 KB
Jaa sivu: