— Tuija Brax

Suuri voitto suomalaiselle vesiensuojelulle!

Hallitusohjelman linjausten mukaan vesilain kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle vain sillä edellytyksellä, että hallituspuolueet ovat yksimielisiä.

Hallitusohjelmaa koskevissa neuvotteluissa Vihreät tekivät selväksi, että nykyisen lain sisältämä ehdoton luvanmyöntämiseste on välttämätöntä säilyttää. Myöhemmin myös muiden hallituspuolueiden puheenjohtajat vahvistivat minulle, että Vihreiden kanta on hyvin tiedossa.

Vesilakikomitea ja sen työtä jatkanut työryhmä ehdottivat, että ehdotonta luvanmyöntämisestettä koskevaa säännöstä huomattavasti heikennettäisiin. Ympäristöjärjestöt joutuivat jättämään asiasta huolestuneen vastalauseensa.

Nyt noin kaksi vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen hallitus on päässyt yksimielisyyteen.

Tulos on voitto ympäristönsuojelulle, koska ehdoton luvanmyöntämiseste säilyy laissa! Lupaharkinta perustuisi myös uudessa laissa hankkeesta aiheutuvien hyötyjen ja haittojen punnintaan (intressivertailu), jota täydentäisi kielto aiheuttaa huomattavan haitallisia vaikutuksia (ehdoton luvanmyöntämiseste). Ehdotus ei näin ollen sisällä muutosta allashankkeiden toteuttamisedellytysten osalta.

Samalla esitys kuitenkin edistää lailliset edellytykset täyttävien vesitaloushankkeiden nopeampaa käsittelyä.

Ympäristönsuojelun kannalta tärkeää on mainita myös, että aina lupaa edellyttävien hankkeiden joukkoon ehdotetaan lisättäväksi yli 500 kuutiometrin suuruiset ruoppaukset. Lupakynnyksen alapuolelle jäävien ruoppaus- ja ojitushankkeiden ennakkovalvontaa tehostettaisiin laajentamalla niitä koskevaa ilmoitusvelvollisuutta. Tällaisista hankkeista olisi tehtävä viranomaiselle ilmoitus, jossa on tiedot hankkeesta, sen toteuttamistavasta ja ympäristövaikutuksista.

Luonnontilaisten purojen turvaamiseksi ehdotetaan, että vesitaloushankkeelle tarvittaisiin lupa aina, jos hanke voi vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen. Lisäksi lakiin otettaisiin säännökset saamelaisille alkuperäiskansana kuuluvien oikeuksien turvaamisesta vesitaloushankkeita toteutettaessa.

Hallitus on tällä esityksellä osoittanut epäilijöille olevansa erittäin toimintakykyinen myös suurissa uudistuksissa. Neuvotteluissa löydettiin keino ympäristönsuojelua vaarantamatta antaa rooli myös valtioneuvostolle. Valtioneuvosto voisi aika harvinaisissa tapauksissa antaa riippumattomalle lupaviranomaiselle hankkeesta lausuntonsa, joka ei oikeudellisesti sido lupaviranomaista, kuten eivät sido muutkaan lausunnot. Viime kädessä asian ratkaisisi riippumaton tuomioistuin.

Jaa sivu: