Ville Niinistö

De Gröna är Finlands femte största riksdagsparti och det fjärde största inom kommunalpolitiken. Som partiets ordförande fungerar Ville Niinistö. Kärnan i De Grönas politik finns i följande nio värderingar:

De Gröna finns till för att trygga framtiden. Vi vill rädda miljön, vi vill värna om arternas mångfald, naturens skönhet, den rena luften och vattendragen. Vi vill rädda människorna: göra slut på fattigdom och elände, uppnå verklig jämlikhet och jämställdhet, ge alla frihet att vara sig själva. Vi vill rädda politiken: låta människorna själva bestämma, komma åt korruptionen, och tillåta allas åsikter att höras.

Vår verksamhet styrs av följande värden och principer:

Ansvar för miljön och framtiden. Människans verksamhet bör anpassas till miljöns bärförmåga. Välfärden bör grunda sig på en ekonomi som håller sig inom det rimligas gräns. Vi kan inte leva på bekostnad av framtida generationer.

Frihet för alla. Folk ska ha rätt att leva på det sätt de vill, så länge det inte begränsar andra människors rätt till samma sak, eller skadar djuren eller miljön. Frihet ökar lyckan och delaktigheten eftersom den förstärker förutsättningarna för att bestämma över sitt eget liv och delta i samhällsutvecklingen på olika sätt.

Omsorg om andra människor. All verksamhet bör basera sig på rättvisa såväl lokalt som globalt. Den offentliga makten bör värna om förutsättningarna för ett gott liv, för välfärd och jämställdhet. För De Gröna är det inte bara målsättningarna som är viktiga, utan också hur de ska uppnås. Vi vill förnya politiken och göra den öppnare, mer deltagande och rättvis. Alla behövs för att bygga framtiden.

[Läs mer i principprogrammet]

De Gröna är en del av den globala gröna rörelsen. Som parti fungerar De Gröna både på det kommunala, det riksomfattande och det europeiska planet.

De Gröna representeras av 15 riksdagsledamöter.

I förra riksdagsvalet listade De Gröna sina målsättningar såhär: stoppa klimatförvandlingen, minska fattigdomen och gör arbetslivets spelregler rejälare. De gröna riksdagsledamöterna har arbetat för detta under hela valperioden i riksdagens plenum, i utskotten och överallt där det går att påverka.

Som den gröna riksdagsgruppens ordförande fungerar Krista Mikkonen.

En av De Grönas grundläggande tankar är att när problemen överskrider nationalstatens gränser ska lösningarna göra detsamma. Europas och världens problem löses inte genom att krypa ihop inom de egna gränserna. Därför fungerar De Gröna aktivt i europaparlamentet och i Europeiska Gröna partiet.

I europavalen 2014 fick De Gröna 9,3 % av rösterna och en europaparlamentariker. Under perioden 2014–2019 representeras De Gröna i europaparlamentet av Heidi Hautala.

[Läs mer om De Grönas verksamhet i Europa och världen]

Världen förändras på det lokala planet lika väl som i de olika staternas eller EU:s parlament. Planbesluten, miljöloven och lejonparten av människornas dagliga basservice besluts om i kommunerna. Detta arbete är 323 gröna fullmäktigeledamöter i 130 kommuner med om att utföra. I kommunalvalen 2012 fick De Gröna 8,5 % av rösterna. Störst har De Grönas stöd varit i Helsingfors, där De Gröna blev näst största parti med 22,3 % av rösterna.

Partiets rötter finns i den gröna 1980-talsrörelsen som bestod av miljöaktivister, feminister, folk från handikapprörelsen och ”alternativkulturerna”.

De Grönas medlemsantal växte snabbt. Just nu är antalet medlemmar ca 7 500.

Som parti består De Gröna av två hundra föreningar, som fungerar lokalt, regionalt eller inom en valkrets eller i hela landet. Den högsta beslutande makten handhas av partimötet som sammanträder en gång per år. Mellan partimötena är det partidelegationen med 40 medlemmar som drar upp de politiska linjerna medan den praktiska verksamheten leds av partistyrelsen med sina tolv medlemmar.

Som partiets ordförande sedan juni 2011 fungerar Ville Niinistö.

De Grönas ekonomi är öppen och transparent, precis som partifinansieringen enligt oss alltid borde vara. Partiet fungerar i huvudsak med hjälp av det statliga partistödet, vars storlek är beroende av antalet riksdagsledamöter.

Övriga inkomstkällor är medlemsavgifterna, de avgifter som De gröna förtroendepersonerna betalar i form av en procentandel av sina mötesarvoden samt donationer av enskilda medborgare. De Gröna har inga ljusskygga finansiärer i bakgrunden – vi offentliggör namnen på alla som donerat 1000 euro eller mer, och ser till att väljarna känner till våra inkomstkällor.

Även du kan påverka! Även en liten donation är viktig; om du vill stöda vårt arbete lyckas det lätt med hjälp av vår nätdonationsblankett.

 

Jaa sivu: