Outi Alanko-Kahiluodon ryhmäpuhe rakennepaketista

Arvoisa puhemies,

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ei enää ole kestävällä pohjalla; siitä olemme tässä salissa luullakseni yksimielisiä. Joka ikinen päivä jää enemmän suomalaisia eläkkeelle kuin astuu mukaan työelämään.

Valtio velkaantuu, eikä meillä ole varaa nykyisin palveluihin, ellemme tee rakenteellisia uudistuksia. Jos rakenteita ei uudisteta, joudutaan säästöjä tekemään budjetteja juustohöyläämällä, mistä kärsivät palveluita eniten tarvitsevat eli yhteiskunnan pienituloisimmat.

Tätä emme halua. Vihreät pitää tärkeänä, että päätöksissä otetaan huomioon paitsi tulevat sukupolvet, myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Juuri siksi meidän on löydettävä uusia tapoja järjestää hyvinvointipalvelut aikaisempaa tehokkaammin ja edullisemmin. Emme voi velkaantua lastemme tulevaisuuden kustannuksella. Haluamme paitsi huolehtia ikääntyneistä vanhemmistamme, myös lastemme tulevaisuudesta: heilläkin täytyy olla oikeus päästä lähiterveysasemalle ja jäädä eläkkeelle, kun sen aika on.

 

Arvoisa puhemies,

Rakenteellisia uudistuksia ei pidä tehdä pelkästään säästöjen takia, vaan myös siksi, että ne parantavat palveluiden laatua ja ihmisten hyvinvointia. Esimerkiksi vanhusten laitoshoidon purkaminen voidaan toteuttaa juuri tällä tavalla.

Me Vihreät kannattamme vanhusten raskaan ja kalliin laitoshoidon kehittämistä avohoidon suuntaan, kunhan se toteutetaan viisaasti. Valtaosa ikääntyneistä myös haluaa asua omassa kodissaan niin pitkään, kuin se hyvän kotihoidon avulla on mahdollista. Ja kotihoidon on nimenomaan oltava hyvää - heitteille ei saa jättää ketään.

Rahaa säästyy ja palvelut paranevat, jos lopetamme ihmisten pallottelun ja vastuun siirtämisen toimijalta toiselle, ja annamme ihmisille heidän tarvitsemansa avun ajoissa. Jatkossa esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluja pitää saada samasta osoitteesta. Pois lähettämisen ja vastuun siirtämisen kulttuurista on päästävä eroon.

 

Arvoisa puhemies,

Vihreä eduskuntaryhmä ei kannata julkisten palveluiden rankkaa karsimista, sillä se olisi tuhoisaa paitsi kansalaisten hyvinvoinnin, myös maamme talouden kannalta. Suomen - samoin kuin muiden pohjois-maisten hyvinvointivaltioiden - menestyksen tae on ollut nimenomaan vahva hyvinvoinnin turvaverkko. Juuri se on turvannut kansalaisille eteenpäin ponnistelun, yrittämisen ja aktiivisen kansalaisuuden selustan huonoinakin aikoina. Siitä meidän on syytä pitää kiinni.

Hyvinvointivaltion pelastaminen edellyttää työllisyysasteen nostamista. Meidän on pystyttävä vähentämään koulupudokkuutta ja syrjäytymistä. Siksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitusta on viisasta uudistaa siten, ettemme palkitse oppilaitoksia enää niinkään sisäänotettujen opiskelijoiden määrästä kuin siitä, miten hyvin ne huolehtivat opiskelijoista: kuinka suuri osa opiskelijoista suorittaa opintonsa ja saa näin itselleen ammattitaidon, jota ilman nykyajan työelämässä ei pärjää.

 

Arvoisa puhemies,

Työn ja sosiaaliturvan yhteensovitus poistaa työnteon esteitä, nostaa työllisyysastetta ja vähentää köyhyyttä. Työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisessa otetaan vihdoin Vihreiden ajamia edistysaskeleita. Jo kesällä sovitut suojaosat työttömyysrahaan ja asumistukeen parantavat työttömän mahdollisuutta ottaa vastaan lyhytaikaista työtä. Myös työttömyysturvan ennakkomaksu helpottaa epäsäännöllisten töiden vastaanottoa, kun työtulot eivät enää viivästytä työttömyystuen maksua.

Työttömyysturvan 300 euron suojaosa, jonka verran saa ansaita kuussa ilman tukien leikkaamista, pa-rantaa pienituloisten toimeentuloa ja kannustaa työntekoon jo ensi vuoden alusta lähtien. Tällaisia positiivisia keinoja työnteon ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämiseksi pitää Vihreiden mielestä kehittää edelleen, ja tuomme niitä mielellämme lisää hallituskumppaneidemme arvioitaviksi.

Myös osatyökykyisille pitää tarjota mahdollisuus tehdä työtä oman jaksamisen mukaan ja varmistaa, että työn tekeminen on myös kannattavaa.

Samoin masennuksesta kärsivien nuorten mahdollisuuksia suorittaa opintoja sairaspäivärahalla jaksamisensa mukaan pitää helpottaa, sillä se nopeuttaisi valmistumista ja vähentäisi masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien nuorten määrää.

 

Arvoisa puhemies,

Kuuden puolueen hallitus on ottanut välttämättömiä askeleita kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi ja hyvinvointipalveluiden pelastamiseksi - ja tehnyt sen pääosin aidoilla rakenteellisilla uudistuksilla leikkausten sijaan. Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano on pitkälti kuntien vastuulla.

 

Myös kunnissa on löydettävä paikallisia ratkaisuja asioiden tekemiseksi nykyistä fiksummin. Vuosina 2015–2016 toteutettavat kuntakokeilut ovat tilaisuus etsiä ratkaisuja, joista voidaan ottaa oppia ympäri Suomea.

Esimerkiksi turhasta byrokratiasta ja paperinpyörittelystä voidaan kunnissa luopua ilman, että kukaan kärsii. Miksi koulutettujen sosiaalityöntekijöiden pitää käyttää työaikaansa pienituloisten ihmisten tiliotteiden läpikäymiseen, kun samaan aikaan Kelan hallussa on tiedot vähimmäisetuuksia saavien ihmisten tuloista ja toimeentulotuen perusosa voidaan hyvin maksaa suoraan Kelasta? Sosiaalityöntekijöiden työaika vapautuisi siihen, mihin heidät on koulutettu: ihmisten auttamiseen.

Tätä Vihreät on pitkään ehdottanut, ja olemme tyytyväisiä, että hallitus on viimein päättänyt kokeilla toimeentulotuen perusosan siirtoa Kelan maksettavaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että siirtä-mällä toimeentulotuen perusosan maksatus Kelaan voidaan säästää vuosittain jopa yli 50 miljoonaa euroa.

 

Arvoisa puhemies,

Kaikille lienee selvää, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on yksi tärkeimmistä keinoista kestä-vyysvajeen purkamiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on kaadettava raja-aitoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä, samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon väliltä. Siiloutuneita palvelurakenteita pitää purkaa.

On hyvä, että osana sote-uudistusta selvitetään myös mahdollisuus purkaa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuus. Yksikanavaiseen rahoitukseen siirtymällä säästäisimme veronmaksajien rahoja ja kaventaisimme terveyseroja merkittävästi.

Hallitus on sopinut myös, että ympäristölle haitallisia tukia karsitaan ja kohdennetaan uudelleen kestä-vämmin. Näin saadaan parannettua ympäristön tilaa samalla, kun vähennetään kestävyysvajetta. Tar-kemmat päätökset tehdään ensi vuoden kehysriihessä.

 

Arvoisa puhemies,

Vihreät kannattavat hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosuunnitelmia ja ovat tarpeen vaatiessa valmiita etsimään uusia rakenteellisia keinoja tuottavuuden parantamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi, jotta suomalaisten hyvinvointi voidaan myös jatkossa turvata.

 

Jaa sivu: