Johanna Karimäen ryhmäpuhe vuoden 2014 budjetista

Arvoisa puhemies

Euroopan komissio antoi Suomelle hälyttävää palautetta kansantalouden tilasta. Velka kasvaa ja alijäämä on liian suuri. Hallituksen iso suunnitelma, rakennepaketti julkisen talouden tasapainottamiseksi, on välttämätön. Vihreät kannattavat rakenteellisten uudistusten toteuttamista nopeasti, mutta sosiaalisesti oikeudenmu-kaisesti ja kestävästi.

Lisäksi Suomen valtion kassaan on saatava enemmän tuloja. Yhdeksän miljardin vaje julkisessa taloudessa ja kahden miljardin vaje kauppataseessa on upottava suo, mutta suon yli voi rakentaa pitkospuut. On uudistettava ja laajennettava vientipohjaa lisäämällä työtä ja uutta teollisuutta. Me vihreät haluamme tulevaisuuteen suuntavan teollisuuspoliittisen ohjelman ja kevään kehysriiheen toimenpiteitä pienyrittäjien aseman parantamiseksi.

Suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt viime vuosina pk-yrityksiin. Mutta moni pienyrittäjä elää hyvin niukoilla tuloilla itsekin ja kokee epävarmuutta työllistämiseen. On parannettava pienyrittäjän sosiaalitur-vaa sekä madallettava kynnystä ja riskiä työllistää vähentämällä työllistämisen kuluja ja byrokratiaa.

Työ on tapa kiinnittyä yhteiskuntaan ja tuo sisältöä elämään. Monelle työttömälle mahdollisuus osallistua työelämään olisi realistista jonkinlaisen osittaisen yrittämisen mallin kautta. Sosiaaliturvajärjestelmä ei kuitenkaan salli yrittäjyyden kokeilemista tai asteittaista siirtymistä siihen, vaan vaihtoehtoina ovat edelleen täysi työttömyys tai täysi yrittäjyys. Sosiaaliturvan tulisi tunnustaa määräaikainen ja osa-aikainen yrittäjyyden kokeilu, suorastaan kannustaa siihen.

 

Arvoisa puhemies

Teollisuuden menestymisen tae on jatkuva uudistuminen. Yksi kehitystrendi on ilmastonmuutoksen torjunnan tarpeesta syntyvä teknologia, joka pienentää päästöjä ja vähentää energian kulutusta. Tällä voidaan lisätä kansantaloudelle tärkeää vientiä.

Suomi häviää Ruotsille innovaatioiden kaupallistamisessa, vaikka meillä on paljon hyviä aihioita. Haasteena cleantechin ja biotekniikan kasvuyrittäjyydelle on etenkin pääoman saanti markkinoilta, koska voittojen odotusaika on pitkä.

Yhden uuden rahoitusmahdollisuuden tarjoaa Tekesiin perustettava pääomasijoitusyhtiö. Vihreät ovat silti huolissaan pk-yritysten rahoituksen saannin riittävyydestä ja esitämme, että Finnveran rahoitusmalleja kehitetään sellaisiksi, että pk-yritysten olisi helpompi saada rahoitusta riskipitoisiinkin hankkeisiin.

Riskejä on otettava, sillä Suomesta on kymmenessä vuodessa kadonnut yli 100 000 teollista työpaikkaa. Onneksi meillä on voimavarana osaavat ihmiset. Palvelualojen kehittyminen ja digitalisaatio lisäävät työ-paikkoja.

Teollisuuden on avauduttava digitaaliselle mullistukselle. Verkkoon ei mene vain kuluttajakauppa, vaan yritysten ostamat palvelut. 3D tulostaminen tuottaa varaosia yksilölliseen tarpeeseen ja 3D tulostuksen ohjelmistojen kehityksessä on paljon mahdollisuuksia suomalaisille IT-ammattilaisille. Toisaalta 3D tulosta-misen raaka-aineista, kuten biomateriaaleista, voisi löytää uutta liiketoimintaa kemian- ja metsäteollisuu-delle.

Öljyn korvaaminen uusiutuvilla raaka-aineilla on yksi lupaavimmista aloista Suomelle. Esimerkiksi sellun sivutuotteena syntyvää ligniiniä voidaan hyödyntää biomuovin valmistuksessa.

Palveluinnovaatio voi syntyä millä tahansa alalla tai eri toimialojen yllättävällä yhdistämisellä. Esimerkiksi suomalainen PHD Nordic on kehittänyt vedenlaadun mittaukseen soveltuvan älypuhelimen. Yllättävistä yhdistelmistä syntyy palveluja, joita emme osaa edes kuvitella. Hyvä toimintaympäristö yrityksille, ja ympäristönormit, jotka ajavat vähäpäästöiseen teknologiaan ovat kannatettavia.

 

Arvoisa puhemies

Tutkimukseen, varsinkin perustutkimukseen, suunnatut määrärahat ovat vähentyneet. Tämä on johtanut kovaan kilpailuun tutkimusrahoista, ja liian iso osa tutkijoiden työajasta kuluu hankemäärärahojen hakuun. Moderni yhteiskunta tarvitsee tieteellistä tutkimusta, uusia keksintöjä ja uuden tiedon soveltamista.

Varsinkin vaikeina aikoina on tuettava tutkimusta. Näin saamme uuden kasvun siemeniä. Järkevästi tutki-mukseen sijoitetut eurot palautuvat korkoineen kansantalouteen. Kansalaisten terveys, ympäristön tunteminen, yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitäminen ja uuden kasvun synnyttäminen ovat tutkimustiedon varassa. Yliopistojen määrärahat ja monen muun tutkimusorganisaation määrärahat ovat tärkeitä.

 

 Arvoisa puhemies

Lopuksi muutama sana eduskunnan budjettilisäyksistä. Hanko-Hyvinkää-radan sähköistys saa suunnittelu-rahaa ja länsimetron jatkeesta on eduskunnan ponsi. Hyvä niin. Vihreät edellyttävät, että kaikki suurten kaupunkien raideliikennehankkeet toteutetaan kaupunkien esittämässä aikataulussa. Liikenneinvestointeihin tarvitaan yhä enemmän ekologista raideliikennettä.

Nuorison sivistys ja syrjäytymisen ehkäisy, pk-yritysten kasvu sekä viennin edistäminen, vesistöjen suojelu, ja kansallispuistojen palvelut saivat kannatettavaa lisäystä. Vihreät edellyttävät, että päihdeäitien hoidon rahoitus vakiinnutetaan ja turvakotien määrää lisätään lähisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi. Budjettikäsittely paljastaa vuodesta toiseen samoja puutteita, joita ei hyvinvointivaltiossa tule olla. Yhteiskunnan arvo mitataan siinä, kuinka hyvin se huolehtii kaikkein heikoimmistaan.

 

Arvoisa puhemies

Hyvä kestävä kansantalous on välttämätön, jotta ihmisten sosiaaliturva säilyy ja eriarvoistuminen estetään. Jotta tulevaisuudessa lapsilla on hyvä koulu, julkiset terveyspalvelut ovat laadukkaita ja vanhuksista huolehditaan.

Jaa sivu: