Outi Alanko-Kahiluodon ryhmäpuhe Stubbin hallituksen ohjelmasta

Arvoisa puhemies,

Kasvupaketti on oikeilla raiteilla.

Vihreä eduskuntaryhmä on erittäin tyytyväinen siihen, että hallitus vauhdittaa Tampereen kaupunkiraitiotien, Pisara-radan ja Länsimetron jatkon toteutumista. Päätökset merkitsevät 340 miljoonan euron panostusta raideliikenteeseen seuraavien neljän vuoden aikana. Joukkoliikenteeseen investoiminen auttaa vähentämään ilmastopäästöjä, helpottaa ihmisten liikkumista ja vauhdittaa kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista.

Kasvupaketilla on taloudellisesti järkevää rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka olisivat joka tapauksessa edessä ennemmin tai myöhemmin. Hallitus on sitoutunut toteuttamaan raidehankkeet, kunhan kaupunkien kanssa saadaan sovittua kaavoituksesta. Raiteiden rakentaminen sinne, missä myös asuntopula on pahin, on järkevää - raiteiden rakentaminen vauhdittaa myös asuntorakentamista. Panostus raiteisiin lisää työpaikkoja rakennusalalla ja helpottaa pääkaupunkiseudun asuntopulaa. Asumisen kalleus on työttömyyden ohella merkittävin kaupunkiköyhyyttä aiheuttava tekijä, joten asuntotuotannon vauhdittaminen suurten kaupunkien liikenneratkaisuilla on eriarvoisuuden vähentämisenkin näkökulmasta välttämätöntä.

Myös homekoulujen korjaaminen lisää työpaikkoja ja lisää hyvinvointia. Eläkerahastot pitää saada mukaan homekoulujen korjaamiseen. Kiitämme eduskunnan tarkastusvaliokuntaa, joka on toistuvasti nostanut esiin välttämättömyyden vauhdittaa homekoulujen korjaamista.

Hallitus on sitoutunut rakenneuudistusten ja julkisen talouden vakauden toteuttamiseen sovitussa aikataulussa. Samalla hallitus vahvistaa lyhyen aikavälin kasvua kestävillä työllisyyttä lisäävillä investoinneilla. Näin edetään kirjaimellisesti oikeilla raiteilla. Vihreä eduskuntaryhmä on erittäin tyytyväinen myös siihen, että hallitus on sitoutunut vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseen. Ilmastolaki on tästä vahva osoitus.

Odotamme paljon myös sovitusta laajasta selvityksestä kotimaisen uusiutuvan energian ja hajautetun energiantuotannon käyttöönottamiseksi. Suomen tulisi tavoitella kokonaan kotimaisiin uusiutuviin perustuvaa energiataloutta.

Suomen ei kannata maksaa fossiilisesta energiasta muille kun se voi nojata kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, jota tuo samalla työtä Suomeen. On aika ymmärtää, että energiapolitiikka on mitä suurimmassa määrin työllisyyspolitiikkaa. Energiapolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa, sillä energiaomavaraisuus parantaa huoltovarmuutta. Vihreiden mielestä on järkevämpää valita mieluummin kotimainen hajautettu energia kuin venäläinen ydinenergia.

Neuvotteluissa sovittiin myös Windfall-veron poistamisesta, mikä ei ollut vihreiden tavoitteissa. On kuitenkin myönnettävä, ettei veroa suunnitellussa muodossaan ole pidetty onnistuneena ympäristöverona. Vihreiden esityksestä neuvotteluissa sovittiin, että Windfall- verolle haetaan vaihtoehtoinen ympäristö- tai kulutusvero, jolla saadaan kerättyä vastaava verokertymä. Vihreät kannattavat kaivos- tai uraaniveron käyttöönoton selvittämistä.

Arvoisa puhemies,

Ihmiset tarvitsevat tulevaisuuden uskoa. Hallitusneuvotteluissa painotimme ympäristön kannalta kestäviä panostuksia, jotka luovat työtä ja hyvinvointia.

Laadukas ja tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä on avain maamme uuteen nousuun. Siksi pidimme edelleen kiinni siitä, että korkeakouluihin ei tule lukukausimaksuja. Vihreiden ansiota on, että neuvotteluissa esiin tulleet esitykset lukukausimaksuista hylättiin ja koulutus säilyy kaikille maksuttomana. Esitimme myös, että yliopistojen perustutkimusta ja -opetusta tuetaan lisärahoituksella. Näkemyksemme mukaan lisärahoituksen tulisi olla ainakin 50 miljoonaa euroa.

Peruskoulutus on nimensä mukaisesti kaiken koulutuksen perusta. Peruskoulu on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka ja tae siitä, että kaikilla on mahdollisuus kouluttautua ja päästä eteenpäin elämässään. Perusopetuksesta ei saa enää säästää. Vihreiden esityksestä neuvotteluissa sovittiin, että hallitus arvioi syksyn budjettiriihessä perusopetukseen tehtyjen leikkausten vaikutuksia ja vahvistaa toimia perusopetuksen laadun kehittämiseksi. Tulemme huolehtimaan, että budjettiriihessä käydään vakava keskustelu perusopetuksen vahvistamisesta. Jokaisella oppilaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen.

Tavoitteena pitää olla oppimistulosten laskun ja oppimiserojen repeämisen pysäyttäminen. Meillä pitää olla kaukokatseisuutta tehdä vastuullisia päätöksiä perusopetuksen laadun ja tasa-arvoisuuden varmistamiseksi, mikäli tutkimustulokset osoittavat vääränlaista kehitystä.

Oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva uudistus on tärkeää toteuttaa siten, että tuki kohdistetaan eniten tukea tarvitseville: meidän on autettava syrjäytymisvaarassa olevat nuoret peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin. Kun määrärahoista on niukkuutta, on heikoimpia autettava ensin.

Vihreiden edellyttämää oikeudenmukaista politiikkaa on lapsilisäleikkauksen kohtuullistaminen uusilla päätöksillä, jotka parantavat nimenomaan pienituloisten lapsiperheiden asemaa.

Äskettäin hyväksytty asumistukilaki paransi etenkin lapsiperheiden asumistukea ja oli Vihreiden tavoitteiden mukainen. Myös päätös 70 miljoonan euron veronkevennyksistä pienituloisille lapsiperheille tasoittaa lapsilisäleikkauksen vaikutusta. Lapsiperheiden verovähennys on toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja myös työelämän tasa-arvoa vahvistavalla tavalla.

Tässä suhdannetilanteessa pidämme perusteltuna myös sitä, että pieni- ja keskituloisten eläkeläisten ja palkansaajien verotus ei vuonna 2015 kiristy.

Arvoisa puhemies,

On tärkeää, että uusi hallitus sitoutuu työhön köyhyyden, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen vähentämiseksi.

Hallitus jatkaa toimia työn ja sosiaaliturvan paremmaksi yhteensovittamiseksi. Vihreiden aloitteesta edistysaskeleita työn kannattavuuden parantamiseksi on viimeisen kolmen vuoden aikana otettu kiitettävästi, mutta pätkätyöntekijöiden, freelancereiden ja apurahansaajien asemassa on edelleen korjattavaa. Työttömyyden vähentäminen edellyttää, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan lainsäädännössä tasavertaisesti työn tekemisen muodosta riippumatta. Pätkätyöläiset ja muu prekariaatti ansaitsevat kaikkien poliittisten puolueiden huomion, sillä uudessa työssä on uuden kasvun mahdollisuus.

Vihreiden esityksestä neuvotteluissa sovittiinkin, että hallitus tulee parantamaan itsensä työllistäjien ja pienyrittäjien asemaa. Myös itsensä työllistäjillä on oikeus työttömyysturvaan ja eläketurvaan. Näiden aikaansaaminen edellyttää vastuullisten ministereiden ja hallituksen aktiivisuutta.

Arvoisa puhemies,

Kaiken kaikkiaan hallitusohjelma on eteenpäin katsova ja uutta luova. Viimeiset täsmennykset tehtyihin linjauksiin tehdään syksyn budjettiriihessä. Vihreille on tärkeää, että eriarvoisuuden vähentäminen ja vastuullinen ympäristöpolitiikka kulkevat käsi kädessä. Siitä tulemme huolehtimaan myös syksyn neuvotteluissa.

Jaa sivu: