Valtuustoaloite / Maija Kajan, Tampere

1. Taustaa

1.1 Tamperelaiset lapset ja päivähoito

Tampereella on noin 14000 alle 0-6-vuotiasta lasta (vuonna 2004 13616). Kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa oli vuonna 2004 59.3% alle kouluikäisistä lapsista. Kunnallisessa päiväkotihoidossa heistä oli 52.6%.

Alle 3-vuotiaiden lasten ryhmäkokoa on pienennetty Tampereen kunnallisissa päiväkodeissa vaiheittain. Vuonna 2005 73 prosentissa alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä oli enintään 12 lasta. Kolme vuotta täyttäneiden lasten ryhmissä Tampereella on 21 lasta. Syksyllä 2004 kaupungilla oli kuitenkin vielä 18 ryhmää, joissa oli 14 (alle 3-vuotiaita) tai 28 (3 vuotta täyttäneitä) lasta.

1.2 Päivähoito ja infektiot

Päiväkodissa lapset ovat läheisessä kontaktissa toisiinsa, jolloin taudinaiheuttajat siirtyvät lapsesta toiseen. Päiväkodissa hoidossa olevat lapset sairastavat selvästi enemmän kuin perhepäivähoidossa tai kotona hoidettavat lapset.

Infektio-oireisia päiviä alle 3-vuotiailla päiväkotilapsilla on vuosittain keskimäärin 100 ja yli 3–vuotiailla 50. Ero kotona hoidossa oleviin on suurin alle 2-vuotiaana, jolloin päiväkodissa hoidetuilla lapsilla sairauspäiviä infektion takia on keskimäärin 100/vuosi ja kotona hoidetuilla vain n. 40/vuosi.

Alle 2-vuotiailla lapsilla päiväkotihoito lisää hengitystieinfektioiden esiintymistä 1,7-kertaiseksi, välikorvatulehdusten esiintymistä 2-kertaiseksi ja keuhkokuumeen esiintymistä lähes 10-kertaiseksi verrattuna kotihoitoon.

Lasten sairastamisen inhimillisen kärsimyksen lisäksi infektioihin liittyy merkittäviä taloudellisia menetyksiä erityisesti sairaan lapsen kotihoidon järjestämisen kautta.

Alle 3-vuotiaiden lasten sairastamista lisää eniten päiväkodin koko ja suuri ryhmäkoko. Sairastaminen lisääntyy lineaarisesti ryhmäkoon suuretessa. Ideaalinen ryhmäkoko alle 3-vuotiaille lapsille on 6-8 lasta. Jos ryhmäkokoja pienennetään esimerkiksi kahdeksaan, pienten lasten infektiosairastuvuus pienenee lähelle perhepäivähoitolasten sairastavuutta. Varovaisenkin arvion mukaan poissaolot vähenisivät tällöin puoleen eli keskimäärin 24 päivästä 12 päivään vuodessa. Jo kymmentä lasta kohti säästöä tulisi 120 päivää vuodessa ja 30 lasta kohti säästettäisiin yksi henkilötyövuosi pelkästään vanhempien työstä poissaolojen vähenemisenä.

Lisäsäästöä tulisi lääkärikäyntien ja lääkekulujen vähenemisenä. Myös päiväkotien aikuiset sekä vanhemmat itse sairastaisivat vähemmän. Ryhmäkokojen pienentäminen mahdollistaisi myös täi- ja kihomato- sekä tulirokkoepidemioiden sekä resistenttien ongelmabakteereiden aiheuttamien ongelmien hallinnan.

Hygienia on toinen tärkeä infektioita vähentävä tekijä, johon Tampereella onkin kiinnitetty kiitettävästi huomiota. Alle 3-vuotiaiden – ja erityisesti imeväisten ja vaippaikäisten – hygieniakasvatus on kuitenkin erittäin hankalaa. Pienet lapset esimerkiksi vievät kätensä suuhun noin 1-3 minuutin välein.

2. Aloite

Me allekirjoittaneet tamperelaiset valtuutetut yllytämme Tamperetta ryhtymään edelläkävijäksi Suomessa tutkimustiedon hyödyntämisessä säästääksemme lasten kärsimystä, aikuistenkin sairastelemista ja kaupungin ja muiden työnantajien kuluja. Ehdotamme, että Tampere ottaa tavoitteekseen päiväkotien infektioiden kuriin saamisen ryhmien koon pienentämisen sekä edelleen tehostetun hygieniakoulutuksen avulla.

Jaa sivu: