Perustulokaavio (400px)

English version: The Basic Income Model (doc)

Vihreät esittävät, että verotusta ja sosiaaliturvaa uudistetaan työnteon kannattavuuden ja perusturvan parantamiseksi siirtymällä perustuloon.

Perustuloa tarvitaan ratkaisuksi sosiaaliturvan ja työelämän ongelmiin. Se toteuttaa nykyistä paremmin perustuslain takaaman kansalaisoikeuden mahdollisuudesta työhön ja oikeudesta toimeentuloon.

Perustuloon pienin askelin

Perustulo on Vihreiden pitkän tähtäimen tavoite. Seuraavalla hallituskaudella on aloitettava työ nykyisten epäkohtien korjaamiseksi perustamalla parlamentaarinen komitea, jonka tehtävänä on suunnitella sosiaaliturvan ja verotuksen kokonaisuudistus.

Uudistuksen tavoitteena tulee olla työnteon kannattavuuden parantaminen ja perusturvan vahvistaminen. Osana uudistusta on selvitettävä perustulon toteuttaminen. Perustuloa on kokeiltava myös käytännössä järjestämällä alueellisia tai tietyn väestöryhmän asemaa parantavia perustulokokeiluja.

Pitkän tähtäimen suunnittelu ei saa kuitenkaan estää pahimpien ongelmien pikaista korjaamista. Askeleena kohti perustuloa Vihreät esittää alle 1 000 euron kuukausitulojen vapauttamista veroista. Se parantaa pienituloisten työntekijöiden asemaa. Myös sosiaaliturvaa on yhtenäistettävä ja perusturvaa parannettava.

Vihreiden malli on avaus, ei lopullinen totuus

Vihreiden perustulomalli on keskustelunavaus - ja haaste muille puolueille - uudistaa sosiaaliturvaa ja verotusta nykyistä selkeämmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Perustulon avulla työnteko olisi aina kannattavaa ja kaikkien ihmisten arjen turvallisuus vahvistuisi.

Yli puolet aikuisväestöstä hyötyy Vihreiden perustulomallista. Mikrosimulaatiomallinnuksen mukaan lähes kaikki opiskelijat, pienyrittäjät sekä työntekijöistä yli 70 prosenttia hyötyy perustulosta. Kaikissa väestöryhmissä on enemmän hyötyjiä kuin häviäjiä. Perustulomalli parantaa myös köyhimpien eläkeläisten asemaa, sillä kaikille eläkeläisille taataan 600 euron verovapaa vähimmäiseläketurva.

Vihreä perustulomalli pähkinänkuoressa:

 • Perustuloa maksettaisiin kuukausittain jokaiselle täysi-ikäiselle Suomessa asuvalle Suomen kansalaiselle. Perustulon suuruus on Vihreiden mallissa 440 euroa kuukaudessa. Jos vuoden 2007 malliin lisätään ansiotason nousu, olisi vuonna 2010 perustulon suuruus noin 500 euroa. Se vastaisi verovapaana tulona suurin piirtein nykyisiä minimietuuksia.
 • Verotus muuttuisi kaksiportaiseksi, jossa alle 60 000 euron vuosituloansioista (5000 € / kk) maksettaisiin 39 % veroa ja sen ylittävistä ansioista 49 % (summa sisältää valtion- ja kunnallisverotuksen). Näennäisen korkeasta veroprosentista huolimatta pienituloisten ja useimpien keskituloisten todellinen veroprosentti laskisi, sillä he saisivat työtulojen lisäksi myös perustulon. Esimerkiksi 2500 euroa kuukaudessa saavalle palkansaajalle jäisi käteen 1965 euroa.
  • Voit laskea käteen jäävän tulon osuuden perustulomallimme mukaisin laskelmin Ilari Kajasteen perustulolaskurilla. Laskuri kuvaa Vihreiden perustulomallin vaikutuksen päällisin puolin oikein - tosin laskuri ei huomioi sitä, että perustulomallissamme osa verovähennyksistä poistuu. (Verovähennyksistä Vihreiden mallissa säilyvät asunto- ja opintolainojen korkovähennykset, kotitalousvähennys sekä tulonhankkimis-, työmatka- ja mmattiyhdistysjäsenmaksuvähennykset.) Rikkaimmat jäävät Kajasteen laskurin mukaan verotuksessa voitolle. Valtaosalla rikkaimmista on kuitenkin merkittävästi näitä verovähennyksiä, joten Vihreiden perustulomallin mukaisena tulot jäisivät jotakuinkin nykyiselleen.
 • Perustulo olisi nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää oikeudenmukaisempi tapa tasata tuloja. Useimpien ihmisten käteen jäävät ansiot eivät oleellisesti muuttuisi. Kuitenkin perustulosta hyötyisivät erityisesti pieni- ja keskituloiset, pätkätyötä tekevät, pienyrittäjät ja opiskelijat.
 • Nykyinen sosiaaliturva pakottaa kannustinloukkujen takia sosiaaliturvan varassa olevat joutilaisuuteen, perustulo tekee työn tekemisestä aina kannattavaa. Se parantaa myös työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa työnsä ehtoihin.
 • Perustulo korvaisi sellaisenaan kaikki sosiaaliturvan vähimmäisetuudet lukuun ottamatta kansaneläkettä. Toimeentulotuki ja asumistuki säilyisivät perustulon lisänä tarpeen mukaan. Lapsilisää myönnettäisiin myös 17-vuotiaille, muuten lapsilisä säilyisi nykyisellä tasolla.
 • Eläkeläisillä perustuloon liitettäisiin 600 euron verovapaa vähimmäiseläketurva. Yli 600 euron eläkkeitä nauttivien osalta perustulo sovitettaisiin kansan- ja ansioeläkkeeseen sekä verotukseen siten, että eläkkeestä jäisi käteen yhtä paljon kuin nykyisin.
 • Ansiosidonnaiset etuudet sovitettaisiin perustulojärjestelmään siten, että käteen jäävät tulot säilyvät nykyisellään.
 • Perustulo kaventaisi työn ja pääomatulojen verotuksen välistä eroa. Yksityishenkilön pääomatuloverotukseksi tulisi 32 %. Ympäristöverotusta korotetaan miljardilla eurolla. Näillä muutoksilla mahdollistetaan se, että työn todellinen verotus laskee useimmilla ihmisillä.
 • Perustulo on valtiolle ja kunnille kustannusneutraali. Se rahoitetaan nykyisiä tulonsiirtoja korvaamalla, verotuksen rakenteen muutoksella ja hallinnon säästöillä. Perustulo on itse asiassa nykyistä järjestelmää kustannustehokkaampi: hallinnon säästöjen ansiosta ihmisten keskimääräiset nettoansiot kasvavat. Raha kiertää vain toisella tavalla kuin nykyään, mutta tehokkaammin.

Puoluehallituksen hyväksymä perustulomalli löytyy alkuperäisenä versionaan täältä.

Jaa sivu: