13 § Puoluehallitus

Puolueen asioita hoitaa 12-jäseninen puoluehallitus, jonka puheenjohtajana toimii puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina puolueen varapuheenjohtajat.

Puoluekokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa ja hallituksen muut jäsenet sekä muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi kerrallaan.

Sama henkilö voidaan valita hallituksen varsinaiseksi jäseneksi enintään kahdeksi täydeksi kahden vuoden toimikaudeksi peräkkäin. Hallituksen varsinainen jäsen, joka ei ole kuulunut puheenjohtajistoon, voidaan lisäksi valita varapuheenjohtajaksi enintään kahdeksi täydeksi kahden vuoden toimikaudeksi peräkkäin. Varapuheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen voidaan valita toimikausien määrästä riippumatta vielä puolueen puheenjohtajaksi.

Sama henkilö voidaan valita puolueen puheenjohtajaksi enintään kolmeksi täydeksi kahden vuoden kaudeksi peräkkäin.

Puoluekokous voi erottaa hallituksen jäsenen toimestaan, vaikka se aika, joksi hänet on valittu, ei ole kulunut loppuun.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimikauden päättymistä, valitsee puoluekokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitukseen valitaan tasapuolisesti naisia ja miehiä niin, että kumpiakin on hallituksen jäseninä vähintään viisi.

Samaa henkilöä ei voida valita sekä hallituksen että valtuuskunnan jäseneksi.

Puoluesihteerillä ja valtuuskunnan puheenjohtajilla on hallituksen kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Vihreän eduskuntaryhmän jäsenillä sekä Vihreän liiton Euroopan parlamentin jäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

14 § Puoluehallituksen tehtävät

Puoluehallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on erikseen määrätty,

 1. johtaa puolueen toimintaa,
 2. huolehtia puoluekokousten ja valtuuskunnan päätösten täytäntöönpanosta,
 3. suunnitella ja ohjata puolueen kansainvälistä, valtiollista ja kunnallista toimintaa sekä vaalivalmisteluja,
 4. päättää vaaliliitoista,
 5. valita ehdokkaat Euroopan parlamentin vaaleihin,
 6. nimetä edustajat tärkeimpiin tiedotusvälineiden vaalitentteihin,
 7. ottaa puolueen palvelukseen tarpeelliset toimihenkilöt, sopia heidän palkoistaan ja määritellä heidän tehtävänsä,
 8. nimetä tarpeelliseksi katsomansa puolueen työryhmät ja valita niille puheenjohtaja ja jäsenet,
 9. päättää puolueen hyväksi tapahtuvista varainkeräyksistä,
 10. vastata puolueen varojen ja omaisuuden hoidosta sekä muusta taloudellisesta toiminnasta,
 11. päättää puoluekokousten aika ja paikka, kutsua puoluekokous koolle sääntöjen mukaisesti, valmistella puoluekokoukset ja sääntöjen määräämät asiat puoluekokoukselle ja käsitellä puoluekokoukselle esitetyt aloitteet,
 12. päättää valtuuskunnan kokousten aika ja paikka, kutsua valtuuskunta koolle sääntöjen määräysten mukaisesti, valmistella valtuuskunnan kokoukset,
 13. nimetä kunnallisjärjestöt ja määrätä niiden toiminta-alueet,
 14. nimetä edustajat valtionyhtiöiden hallintoneuvostoihin, ministeriöiden hallinnonaloihin kuuluviin työryhmiin, neuvottelukuntiin ja vastaaviin, joista nimityspyyntö on tullut Vihreä liitto r.p.:lle,
 15. nimetä edustajat kunta-alan valtakunnallisiin luottamuspaikkoihin,
 16. valita edustajat Euroopan vihreiden päätöselimiin,
 17. päättää luottamushenkilömaksusta ja sen suuruudesta,
 18. hyväksyä ja erottaa puolueen kannatusjäsenet,
 19. hoitaa muut puolueen toimintaan liittyvät tehtävät.

Puoluehallitus noudattaa seuraavia sääntöjä tekemissään nimityksissä, esityksissä ja toimihenkilöiden palkkaamisessa

 • jos luottamushenkilön kausi on vaalikauden mittainen, voidaan sama edustaja nimetä korkeintaan kahdelle täydelle kaudelle peräkkäin (kahdeksan vuotta),
 • jos luottamushenkilön kausi on kahden vuoden pituinen, voidaan sama edustaja nimetä korkeintaan kolmelle täydelle kaudelle peräkkäin (kuusi vuotta),
 • palkattaessa henkilöitä vakinaiseen työsuhteeseen hallituksen on asetettava toimet yleiseen hakuun.

15 § Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan jonkun varapuheenjohtajansa kutsusta hänen pitäessä sitä tarpeellisena tai kolmen hallituksen jäsenen sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatiessa erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään seitsemän hallituksen jäsentä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista.

16 § Puoluevaltuuskunta

Puolueella on 40-jäseninen puoluevaltuuskunta. Puoluekokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa, 37 muuta jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden pituisiksi toimikausiksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita valtuuskunnan varsinaiseksi jäseneksi enintään kahdeksi täydeksi kahden vuoden toimikaudeksi peräkkäin. Valtuuskunnan jäsen voidaan valita toimikausien määrästä riippumatta vielä valtuuskunnan puheenjohtajaksi kahdeksi täydeksi kahden vuoden toimikaudeksi peräkkäin.

Sama henkilö voidaan valita valtuuskunnan puheenjohtajaksi enintään kahdeksi täydeksi kahden vuoden kaudeksi peräkkäin.

Valtuuskuntaan valitaan tasapuolisesti naisia ja miehiä niin, että kumpiakin on vähintään 16.

Samaa henkilöä ei voida valita sekä hallituksen että valtuuskunnan jäseneksi.

Puoluekokous voi erottaa valtuuskunnan jäsenen toimestaan, vaikka se aika, joksi hänet on valittu, ei ole kulunut loppuun.

Mikäli valtuuskunnan jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimikauden päättymistä, valitsee puoluekokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen puheenjohtajistolla, puoluesihteerillä, Vihreän eduskuntaryhmän jäsenillä sekä Vihreän liiton Euroopan parlamentin jäsenillä on valtuuskunnan kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Hallituksen jäsenillä on valtuuskunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

17 § Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on erikseen määrätty,

 1. päättää periaatteellisista ja ohjelmallisista kannanotoista ja linjauksista puoluekokousten välillä,
 2. käydä päivänpoliittista ja kauaskantoista keskustelua puolueen toimista ja näkemyksistä,
 3. hyväksyä puolueen ohjelmat lukuun ottamatta periaateohjelmaa, ellei valtuuskunta päätä siirtää ohjelmien hyväksymistä puoluekokoukselle tai puoluehallitukselle,
 4. hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestys kansallisiin ja Euroopan parlamentin vaaleihin,
 5. päättää osallistumisesta presidentinvaaleihin ja valita puolueen presidenttiehdokas, ellei valtuuskunta päätä siirtää näitä päätöksiä puoluekokoukselle,
 6. tehdä aloitteita puoluekokoukselle ja puoluehallitukselle,
 7. hyväksyä ja erottaa puolueen jäsenyhdistykset.

18 § Valtuuskunnan kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Valtuuskunta kokoontuu hallituksen kutsusta. Valtuuskunta kokoontuu myös kuuden valtuuskunnan jäsenen sitä hallitukselta kirjallisesti vaatiessa erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 21 valtuuskunnan jäsentä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista.

Jaa sivu: