Puolueen 17.6.2018 hyväksyttyjen sääntöjen määräykset puoluehallituksesta ja puoluevaltuuskunnasta

13 § Puoluehallituksen kokoonpano

Puolueen asioita hoitaa 12-jäseninen puoluehallitus. Puoluehallituksen puheenjohtajaa kutsutaan puolueen puheenjohtajaksi ja puoluehallituksen varapuheenjohtajia puolueen varapuheenjohtajiksi.

Puoluekokous valitsee puolueen puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa, puoluehallituksen muut jäsenet (8 henkilöä) ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet (8 henkilöä) kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi kerrallaan.

Puoluehallituksen jäseniä ja varajäseniä koskevat seuraavat toimikausien rajaukset:

 1. Sama henkilö voi olla puoluehallituksen varsinaisena jäsenenä enintään kaksi täyttä toimikautta peräkkäin.

 2. Sama henkilö voi olla puoluehallituksen varajäsenenä enintään kaksi täyttä toimikautta peräkkäin.

 3. Edellisten rajausten lisäksi sama henkilö ei voi olla puoluehallituksen varsinaisena tai varajäsenenä pitempään kuin neljä täyttä toimikautta peräkkäin.

 4. Riippumatta siitä, kuinka monta kautta on ollut puoluehallituksen varsinaisena tai varajäsenenä, sama henkilö voidaan valita puolueen varapuheenjohtajaksi enintään kahdeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin.

 5. Riippumatta siitä, kuinka monta kautta on ollut puoluehallituksen varsinaisena tai varajäsenenä tai varapuheenjohtajana, sama henkilö voidaan valita puolueen puheenjohtajaksi enintään kolmeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Puoluekokous voi erottaa puoluehallituksen jäsenen toimestaan, vaikka se aika, joksi hänet on valittu, ei ole kulunut loppuun.

Mikäli puoluehallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimikauden päättymistä, valitsee puoluekokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puoluehallitukseen valitaan tasapuolisesti eri sukupuolia niin, että yhtä sukupuolta saa olla enintään 60 %.

Samaa henkilöä ei voida valita sekä puoluehallituksen että -valtuuskunnan jäseneksi.

Puoluesihteerillä ja puoluevaltuuskunnan puheenjohtajistolla on puoluehallituksen kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Vihreän eduskuntaryhmän jäsenillä sekä puoluetta edustavilla Euroopan parlamentin jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus puoluehallituksen kokouksissa.

14 § Puoluehallituksen tehtävät

Puoluehallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on erikseen määrätty:

 1. johtaa puolueen toimintaa

 2. huolehtia puoluekokousten ja puoluevaltuuskunnan päätösten täytäntöönpanosta

 3. suunnitella ja ohjata puolueen kansainvälistä, valtiollista ja kunnallista toimintaa sekä vaalivalmisteluja

 4. päättää vaaliliitoista

 5. valita ehdokkaat Euroopan parlamentin vaaleihin

 6. nimetä edustajat tärkeimpiin tiedotusvälineiden vaalitentteihin

 7. ottaa puolueen palvelukseen tarpeelliset toimihenkilöt, sopia heidän palkoistaan ja määritellä heidän tehtävänsä

 8. nimetä tarpeelliseksi katsomansa puolueen työryhmät ja valita niille puheenjohtaja ja jäsenet

 9. päättää puolueen hyväksi tapahtuvista varainkeräyksistä

 10. vastata puolueen varojen ja omaisuuden hoidosta sekä muusta taloudellisesta toiminnasta ja päättää lainan ottamisesta sekä takauksen antamisesta

 11. päättää, kuka varapuheenjohtajista toimii puheenjohtajan sijaisena ja kuka puolueen työntekijöistä toimii puoluesihteerin sijaisena, mikäli jompikumpi on tilapäisen esteen vuoksi estynyt hoitamasta tehtäväänsä

 12. päättää puoluekokousten aika ja paikka, kutsua puoluekokous koolle sääntöjen mukaisesti, valmistella puoluekokoukset ja sääntöjen määräämät asiat puoluekokoukselle ja käsitellä puoluekokoukselle esitetyt aloitteet

 13. päättää puoluevaltuuskunnan kokousten aika ja paikka, kutsua puoluevaltuuskunta koolle sääntöjen määräysten mukaisesti, valmistella puoluevaltuuskunnan kokoukset

 14. nimetä kunnallisjärjestöt ja määrätä niiden toiminta-alueet

 15. nimetä piirijärjestöt

 16. nimetä edustajat valtionyhtiöiden hallintoneuvostoihin, ministeriöiden hallinnonaloihin kuuluviin työryhmiin, neuvottelukuntiin ja vastaaviin, joista nimityspyyntö on tullut Vihreä liitto r.p.:lle

 17. nimetä edustajat kunta-alan valtakunnallisiin luottamuspaikkoihin

 18. valita edustajat Euroopan vihreiden päätöselimiin

 19. päättää luottamushenkilömaksusta ja sen suuruudesta

 20. hyväksyä ja erottaa puolueen kannatusjäsenet

 21. hoitaa muut puolueen toimintaan liittyvät tehtävät.

Puoluehallitus noudattaa seuraavia sääntöjä tekemissään nimityksissä, esityksissä ja toimihenkilöiden palkkaamisessa

 • jos luottamushenkilön kausi on vaalikauden mittainen, voidaan sama edustaja nimetä korkeintaan kahdelle täydelle kaudelle peräkkäin (kahdeksan vuotta)

 • jos luottamushenkilön kausi on kahden vuoden pituinen, voidaan sama edustaja nimetä korkeintaan kolmelle täydelle kaudelle peräkkäin (kuusi vuotta)

 • jos luottamushenkilön kausi on vuoden pituinen, voidaan sama edustaja nimetä korkeintaan neljälle täydelle kaudelle peräkkäin (neljä vuotta).

15 § Puoluehallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Puoluehallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan jonkun varapuheenjohtajansa kutsusta tämän pitäessä sitä tarpeellisena tai kolmen puoluehallituksen jäsenen sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatiessa erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Puoluehallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään seitsemän puoluehallituksen jäsentä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista.

 

16 § Puoluevaltuuskunnan kokoonpano

Puolueella on 43-jäseninen puoluevaltuuskunta. Puoluekokous valitsee puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa, 40 muuta jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden pituisiksi toimikausiksi kerrallaan.

Puoluevaltuuskunnan jäseniä ja varajäseniä koskevat seuraavat toimikausien rajaukset:

 1. Sama henkilö voi olla puoluevaltuuskunnan varsinaisena jäsenenä enintään kaksi täyttä toimikautta peräkkäin.

 2. Sama henkilö voi olla puoluevaltuuskunnan varajäsenenä enintään kaksi täyttä toimikautta peräkkäin.

 3. Edellisten rajausten lisäksi sama henkilö ei voi olla puoluevaltuuskunnan varsinaisena tai varajäsenenä pitempään kuin neljä täyttä toimikautta peräkkäin.

 4. Riippumatta siitä, kuinka monta kautta on ollut puoluevaltuuskunnan varsinaisena tai varajäsenenä, sama henkilö voidaan valita puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi enintään kahdeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Puoluevaltuuskuntaan valitaan tasapuolisesti eri sukupuolia niin, että yhtä sukupuolta saa olla enintään 60 %.

Samaa henkilöä ei voida valita sekä puoluehallituksen että -valtuuskunnan jäseneksi.

Puoluekokous voi erottaa puoluevaltuuskunnan jäsenen toimestaan, vaikka se aika, joksi hänet on valittu, ei ole kulunut loppuun.

Mikäli puoluevaltuuskunnan jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimikauden päättymistä, valitsee puoluekokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puolueen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, puoluesihteerillä, Vihreän eduskuntaryhmän jäsenillä sekä puoluetta edustavilla Euroopan parlamentin jäsenillä on puoluevaltuuskunnan kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Puoluehallituksen jäsenillä on puoluevaltuuskunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

17 § Puoluevaltuuskunnan tehtävät

Puoluevaltuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on erikseen määrätty:

 1. päättää periaatteellisista ja ohjelmallisista kannanotoista ja linjauksista puoluekokousten välillä

 2. käydä päivänpoliittista ja kauaskantoista keskustelua puolueen toimista ja näkemyksistä

 3. hyväksyä puolueen ohjelmat lukuun ottamatta periaateohjelmaa ja poliittista ohjelmaa, ellei puoluevaltuuskunta päätä siirtää ohjelmien hyväksymistä puoluekokoukselle tai puoluehallitukselle

 4. hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestys eduskuntavaaleihin ja Euroopan parlamentin vaaleihin

 5. päättää osallistumisesta presidentinvaaleihin ja valita puolueen presidenttiehdokas, ellei puoluevaltuuskunta päätä siirtää näitä päätöksiä puoluekokoukselle

 6. valita uusi henkilö puoluehallituksen jäsenen tai puoluesihteerin tilalle aina seuraavaan puoluekokoukseen asti, jos puoluehallituksen jäsen tai puoluesihteeri eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä

 7. tehdä aloitteita puoluekokoukselle ja puoluehallitukselle

 8. hyväksyä ja erottaa puolueen jäsenyhdistykset

 9. hyväksyä seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 10. valita seuraavalle kalenterivuodelle joko yksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

 11. vahvistaa edellisen kalenterivuoden toimintakertomus ja tilinpäätös

 12. päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

18 § Puoluevaltuuskunnan kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Puoluevaltuuskunnan on pidettävä vähintään yksi kokous vuosittain. Tämä sääntömääräinen kokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä. Muutoin puoluevaltuuskunta kokoontuu itse päättämänsä kokousaikataulun mukaisesti.

Puoluevaltuuskunta kokoontuu myös, jos puoluehallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos kuusi puoluevaltuuskunnan jäsentä vaatii sitä kirjallisesti puoluehallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Puoluevaltuuskunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 22 puoluevaltuuskunnan jäsentä, joista yhden tulee olla puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista.

Puoluevaltuuskunnan kokoukset kutsuu koolle puoluehallitus. Puoluevaltuuskunnan kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta postitse tai sähköpostitse puoluevaltuuskunnan jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Jaa sivu: