Ihmiskunta on vauraampi kuin koskaan. Meillä on varaa turvata ruoka ja koulutus jokaiselle maailman lapselle. Globalisaatiolle on saatava reilummat pelisäännöt ja maailman asioista on päätettävä nykyistä demokraattisemmin. Turvallisuuden vahvistaminen tarkoittaa köyhyyden poistamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja panostusta konfliktien ehkäisyyn jo ennalta. Monikulttuurisuus on rikkaus myös syntyperäisille suomalaisille.

Koulutus kaikille maailman lapsille

Ihmiskunnalla on varaa lähettää kaikki lapset kouluun, antaa kaikille tarvitseville tiedot ehkäisystä ja poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta. Meillä Suomessa on varaa korottaa kehitysapu Yhdistyneiden kansakuntien esittämälle tasolle. Kehitysyhteistyö ei kuitenkaan yksin riitä. Myös maailmankaupan rakenteita on muutettava reilummiksi. Köyhempien maiden pitää saada omia tuotteitaan maailmanmarkkinoille. Kansainvälisiä rahoituslaitoksia on demokratisoitava vahvistamalla kehitysmaiden edellytyksiä osallistua neuvotteluihin tasavertaisina kumppaneina.

Tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä

Euroopan unionia pitää kehittää niin, että sillä on paremmat mahdollisuudet vastata globalisaation haasteeseen. Tarvitsemme vahvemman unionin puolustamaan hyvinvointia ja ympäristöä – ja vähemmän unionin puuttumista asioihin, jotka sopivat paremmin kansalliselle tai paikalliselle tasolle. EU:n tulee edistää kansainvälisesti sitovien pelisääntöjen luomista valtioille ja yrityksille.

Moniin uhkakuviin kuten ympäristökatastrofeihin, terrorismin uhkaan tai sortuviin valtioihin ei voi vastata sotilaallisilla liittoumilla. Turvallisuutemme varmistamiseksi emme tarvitse Naton jäsenyyttä, vaan yhteistyötä jotteivät uudet uhat muutu todeksi. YK:n mahdollisuuksia puuttua maailman turvallisuusuhkiin on parannettava.

Turvallisuus on kokonaisuus

Euroopan unionilla on käytössään laaja työkaluvalikoima konfliktien ehkäisyssä. Laajentuminen, diplomatia, kehitysapu, siviilikriisinhallinta sekä sotilaallinen kriisinhallinta ovat kaikki keinoja ehkäistä kriisejä ennalta. Unionin jäsenenä Suomen tulee aktiivisesti vaikuttaa siihen, millaista turvallisuuspolitiikkaa unioni harjoittaa. Turvallisuus on ymmärrettävä laajasti niin, että se käsittää mm. ympäristöuhat ja siviilikriisinhallintaan on panostettava nykyistä enemmän. Naiset on otettava mukaan rakentamaan kriisien jälkeistä rauhaa; kestävää rauhaa ei voida rakentaa ilman puolta ihmiskuntaa. Ihmisoikeuksia on puolustettava rohkeasti ja väsymättä eikä terrorismin torjunta saa tarkoittaa ihmisoikeuksien polkemista.

Valikoivaan asevelvollisuuteen

Osallistuminen unionin yhteiseen turvallisuuspolitiikkaan vahvistaa myös Suomen omaa turvallisuutta. Suomessa voidaan seurata muiden unionimaiden jälkiä ja siirtyä asteittain valikoivaan asevelvollisuuteen. Samalla asepalveluksen sisältöä on uudistettava vastaamaan paremmin uusia uhkia. Siviilipalveluksen kestoa on lyhennettävä. Unionin jäsenenä Suomi on sitoutunut EU:n yhteisten tavoitteiden ja etujen ajamiseen. Suomalaisen demokratian ja eduskunnan on kuitenkin jatkossakin vastattava kaikista puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä.

Ydinaseiden leviäminen pysäytettävä

Ydinvoiman rauhanomaisen käytön ja ydinaseiden leviämisen välillä on läheinen yhteys. Suomen on aktiivisesti tuettava ydinsulkusopimuksen toteutumista ja valvontaa. Ydinvoiman siviilikäytön levitessä lisääntyy riski ydinaseiden leviämiseen myös terroristien käsiin. Jo siksi ydinvoiman käyttöä tulee vähentää. Myös laitonta asekauppaa ja pienaseiden leviämistä on pystyttävä kontrolloimaan nykyistä tehokkaammin.

Inhimillisyyttä maahanmuuttopolitiikkaan

Suomen on uudistettava ulkomaalaispolitiikkansa. Ulkomaalaispolitiikka ei ole turvallisuuspolitiikkaa. Maahanmuuttopolitiikkaan kuuluvat olennaisena osana niin työllisyyskysymykset, perhepolitiikka kuin kehitysyhteistyö. Turvapaikanhakijoiden kohtelua on muutettava inhimillisemmäksi ja viranomaismenettelyä avoimemmaksi. Ihmiskaupan uhrien asemaa on parannettava. Maahantuloa työn tai opiskelun perässä on helpotettava. Työelämässä pääsee alkuun, vaikka ei osaisikaan täydellisesti kaikkia substantiivien taivutusmuotoja.

Maahanmuuttajat rikastuttavat kulttuuriamme. Heillä tulee olla myös oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan. Tarvitsemme parempaa kykyä kohdata erilaisuutta itsessä ja muissa. Suomessa kaikkien on noudatettava maassa vallitsevia lakeja ja sääntöjä. Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa ei saa polkea kulttuuriin vedoten.

Maailmalle ympäristöjärjestö

Kansainvälisten ympäristöongelmien ratkaiseminen edellyttää kaikkien valtioiden yhteistyötä. Globaali ympäristöpolitiikka kaipaa vahvempaa vetäjää. YK:n alaisuuteen on perustettava kansainvälinen ympäristöjärjestö.

Vihreät haluavat

 • nostaa Suomen kehitysavun YK:n esittämään 0,7 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä
 • luoda kehitysavun rahoittamiseksi uusia rahoitusjärjestelmiä kuten kansainvälisen lentoveron
 • poistaa köyhimmille kehitysmaille haitalliset vientituet
 • lisätä avoimuutta EU:ssa ja karsia byrokratiaa
 • ajaa EU:ssa vähimmäistasoja yritys-, ympäristö- ja pääomaverotukseen
 • perustaa eduskuntaan turvallisuusvaliokunnan valvomaan kokonaisturvallisuutta
 • toimia YK-järjestelmän uudistamiseksi ja vahvistamiseksi
 • demokratisoida kansainvälisiä rahoituslaitoksia tukemalla kehitysmaiden osallistumista neuvotteluihin
 • siirtyä valikoivaan asevelvollisuuteen ja kehittää asepalveluksen sisältöä
 • lopettaa totaalikieltäytyjien vangitsemisen heidän mielipiteensä takia
 • karsia turvapaikanhakijoille myönnettäviä b-lupia ja myöntää sen sijaan varsinaisia turvapaikkoja sekä kohtuullistaa luvan saaneiden asemaa
 • parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa pidentämällä heidän oleskelulupaansa
 • helpottaa maahanmuuttoa työn ja opiskelun perässä mm. parantamalla ulkomaalaisten mahdollisuuksia hakea työtä ja saada työlupa Suomesta käsin
 • perustaa maailmaan YK:n alaisen ympäristöjärjestön edistämään kansainvälistä ympäristöpolitiikkaa
Jaa sivu: