Vihreille talous on työkalu, jota tulee käyttää parantamaan elämänlaatua ja edistämään kestävää kehitystä. Vihreä kilpailukyky perustuu mm. palveluinnovaatioille, ympäristö- ja energiateknologialle sekä vireille pienyrityksille. Työnteon pitää olla aina kannattavaa ja työstä pitää saada oikeudenmukaista palkkaa. Sosiaaliturvan on oltava reilu myös pätkätyöläisille. Naisille ja miehille on taattava yhtäläinen oikeus osallistua työhön ja perhe-elämään.

Suomi ympäristö- ja energiateknologian kärkimaaksi

Suomen tulee aktiivisesti pyrkiä ympäristö- ja energiateknologian edelläkävijäksi. Meillä on kaikki edellytykset saada osamme alan kovaa vauhtia kasvavista maailmanmarkkinoista ja edistää samalla ekokeksintöjen leviämistä. Globaalissa maailmassa menestyminen edellyttää voimakasta sitoutumista koulutukseen ja tutkimukseen sekä rohkeutta suosia kestäviä innovaatioita kotimarkkinoilla.

Työtä ja hyvinvointia uusiutuvilla energialähteillä

Uusiutuvia energialähteitä tukemalla voidaan Suomeen synnyttää kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Edistämällä pelto- ja metsäenergian käyttöönottoa luodaan maaseudulle kipeästi kaivattuja työpaikkoja ja elinvoimaa. Tukemalla kotimaista tuulivoimateollisuutta vahvistetaan mahdollisuuksia pärjätä tulevaisuuden markkinoilla.

Luovuus luo kasvua

Vapaa-ajan lisääntyminen, kaupungistuminen ja koulutustason nousu ovat tehneet kulttuurialoista tulevaisuuden kasvualoja. Luovuudesta on tehtävä Suomen talouskasvun keskeinen perusta. Globaalissa maailmassa menestyvät ne, jotka pystyvät synnyttämään avoimen ilmapiirin luovuudelle ja uusille ideoille.

Toimivassa taloudessa yritykset kantavat osansa yhteiskunnallisesta vastuusta. Tämä on tulevaisuudessa aito kilpailuetu. Vastuulliseen kilpailukykyyn kuuluu elinympäristöstä huolehtiminen.

Yrittäjyyden edellytyksiä parannettava

Pientä muutaman hengen yritystä tulee kohdella eri tavalla kuin suurta teollisuuslaitosta. Pienyrittäjille on luotava oma lainsäädäntö turhan byrokratian karsimiseksi. Yrittäjien työssä jaksamista on parannettava edistämällä heidän mahdollisuuksiaan palkata yritykseen ulkopuolinen työntekijä. Pienyrittäjien, erityisesti naisyrittäjien, edellytyksiä yhdistää työ- ja perhe-elämä tulee parantaa sosiaalilainsäädäntöä kehittämällä.

Vammaiset mukaan työelämään

Vammaisten ihmisten sulkeminen työelämän ulkopuolelle on paitsi taloudellisesti myös inhimillisesti järjetöntä. Ensimmäinen askel on vammaisten koulutustasonsa nostaminen. Työhaluiset vammaiset saadaan työelämään parantamalla työpaikkojen esteettömyyttä, lisäämällä tulkki- ja avustajapalveluita sekä kuntoutusta ja lisäämällä sosiaaliturvan ja työaikojen joustavuutta.

Harmaa talous kuriin

Harmaata taloutta vastaan on taisteltava sinnikkäästi. Harmaasta taloudesta kärsivät niin velvoitteistaan huolehtivat yrittäjät kuin epäreilusti kohdellut työntekijät. Suuri häviäjä on myös valtio, joka menettää verotuloja.

Monipuolista työllisyyspolitiikkaa

Parempaa työllisyyttä ei voi rakentaa ainoastaan vientisektorin tai korkean teknologisen osaamisen varaan. Työttömyyden nujertamiseksi ja hyvinvointivaltion säilyttämiseksi tarvitsemme myös työpaikkoja, jotka eivät vaadi huippuosaamista. Edistämällä palveluita luodaan työtä tavallisille ihmisille. Samalla tuetaan kotimaista työtä, jota ei voida siirtää muualle. Sama koskee lähiruokaa. Lähiruoan käytön edistäminen tukee paikallista työllisyyttä, vähentää kuljetuksia ja lisää ruoan turvallisuutta.

Kulutusta on suunnattava tavaroista palveluihin, jotta talouskasvun aiheuttamia ympäristöhaittoja voidaan vähentää. Työn verotusta voidaan keventää, jos samalla turvataan palveluiden rahoitus ympäristöveroja korottamalla. Vihreä verouudistus lyö kaksi kärpästä yhdellä iskulla: se helpottaa työllistämistä ja vähentää ympäristökuormitusta. Veronkevennykset on ohjattava ensi sijassa pienituloisille.

Perusturva kuntoon perustulolla

Sosiaaliturva kaipaa radikaalia uudistamista. Työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen pitää tehdä mahdolliseksi. Lisäksi sosiaaliturva on rakennettava niin, että se on reilu myös niille, joilla ei ole pysyvää työsuhdetta. Perustulo tarjoaa kaikille perusturvan, joka on nykyistä tukiviidakkoa selkeämpi ja reilumpi ja helpottaa pätkätyöläisten talouden suunnittelua. Se myös poistaa sosiaalibyrokratiaan liittyvän nöyryytyksen ja kannustaa työntekoon.

Työnteon oltava aina kannattavaa

Perustulosta hyötyvät kaikki, sillä se tekee työnteon aina kannattavaksi ja poistaa kannustinloukkuja. Perustulo parantaa erityisesti yrittäjien, taiteilijoiden, kotivanhempien ja epätyypillisessä työsuhteessa olevien sosiaaliturvaa. Näin se tukisi osaltaan yritteliään ja luovan, kulttuuriin ja palveluihin panostavan talouden syntymistä sekä auttaisi ihmisiä tekemään valintoja elämäntilanteensa ehdoilla.

Työelämän tasa-arvoa parannettava

Työelämän tasa-arvoa on parannettava. Naisten palkat ovat samallakin alalla miesten palkkoja pienemmät ja naisten on vaikeampi päästä julkisen sektorin tai yritysten huippupaikoille. Kuntien ja valtion tulee näyttää esimerkkiä sukupuolten välisten palkkaerojen poistamisessa. Lasikatto on rikottava. Naisten pääsyä johtaviin asemiin on edistettävä esimerkiksi sukupuolikiintiöillä. Työelämän yhdenvertaisuuden on toteuduttava myös vammaisten ja maahanmuuttajien kohdalla.

Vanhemmuuden kustannukset tasan

Nuorten naisten syrjintä työmarkkinoilla on saatava loppumaan. Perheen perustamisesta syntyvät kustannukset on jaettava aidosti kaikkien työnantajien kesken. Samalla isiä on rohkaistava osallistumaan perhe-elämään nykyistä enemmän. Tasa-arvosta hyötyvät lopulta kaikki. Nuoret naiset pärjäävät paremmin työmarkkinoilla, miehet taas saavat enemmän sijaa vanhempina. Yhteiskunnan on joustettava, jotta vanhemmat voivat viettää aikaa lastensa kanssa.

Ei ole oikein, että työ on määräaikainen vaikka työn tarve on pysyvä. Perusteettomien pätkätöiden teettämisestä on päästävä eroon. Valtion ja kuntien on vihdoin ryhdistäydyttävä ja vakinaistettava suurin osa pätkätyöläisistään.

Enemmän aikaa

Ihmisillä on oltava riittävästi aikaa lepoon ja rentoutumiseen sekä itselle mielekkäiden asioiden tekemiseen. Vain levänneenä ihminen pystyy paitsi nauttimaan elämästään, myös olemaan luova ja tehokas. Työn on joustettava: yhä useamman on voitava tehdä esimerkiksi lyhyempää työviikkoa, jakaa työtä tai viettää vuorotteluvapaa. Raha on voitava vaihtaa vapaa-aikaan.

Vihreät haluavat

 • vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä tukemalla ympäristö- ja energiateknologian tutkimista ja kehittämistä
 • edistää uusiutuvien energialähteiden kysyntää ottamalla käyttöön syöttötariffit eli hintatuetut ostovelvoitteet
 • tukea omakotitalojen asukkaita siirtymään kestäviin energiaratkaisuihin kuten maalämpöön ja erilaisiin puulämmitysvaihtoehtoihin
 • luoda maaseudulle työpaikkoja siirtämällä kesantopellot energiakasvien viljelyyn
 • edistää pienyrittäjyyttä luomalla sille erillisen lainsäädännön
 • luoda uusia työpaikkoja pienentämällä ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän sosiaaliturvamaksua
 • kehittää työssä käyville uusia sapattivapaan ja opintoloman muotoja
 • parantaa pienyrittäjien mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe lainsäädäntöä tarkistamalla
 • suosia lähi- ja luomuruokaa julkisissa hankinnoissa
 • vähentää talouskasvun aiheuttamia haittoja siirtämällä verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristöhaittojen verottamisen
 • pienentää tuloeroja suuntaamalla veronkevennykset pienituloisille
 • uudistaa sosiaaliturvan ja edistää työntekoa perustulolla
 • vähentää sukupuolten välisiä palkkaeroja parantamalla luottamusmiesten mahdollisuuksia puuttua palkkasyrjintään
 • lopettaa nuorten naisten syrjimisen työmarkkinoilla jakamalla vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset tasan kaikkien työnantajien kesken
 • osoittaa nykyistä suuremman osan vanhemmuuteen liittyvistä vapaista isien käyttöön
 • vähentää määräaikaisten työsuhteiden perusteetonta käyttöä antamalla esimerkiksi ammattiliitoille paremmat mahdollisuudet puuttua perusteettomien määräaikaisuuksien käyttöön.
Jaa sivu: