Outi Alanko-Kahiluodon puhe puoluevaltuuskunnassa 14.2.

Hyvä valtuuskunta,

Näissä vaaleissa yksi kärkiteemamme on köyhyys ja köyhyyden torjunta.

Eriarvoisuuden ja köyhyyden kasvu on pysäytettävä. Meidän on pidettävä huolta jokaisen oikeudesta hyvään tulevaisuuteen. Ihminen kykenee huolehtimaan itsestään, toisistaan ja ympäristöstään parhaiten silloin, kun oman elämän edellytykset ovat kunnossa.

Tänä päivänä yhä useampi voi hyvin, mutta yhä useampi kokee köyhyyttä. Se voi olla toimeentulon tai mahdollisuuksien puutetta, kokemusta niukkuudesta tai huono-osaisuudesta. Se voi olla nälkää tai toivottomuutta. Väliaikainen köyhyys koskettaa arviolta noin 800 000 suomalaista. Monen lähipiiristä löytyy joku, jolle köyhyys on arkipäivää. Se ei aina näy päälle päin.

Kuka tahansa meistä voi pudota. Kuka tahansa voi kohdata elämän epävarmuutta. Kukaan ei ole immuuni omalle tai läheisen sairastumiselle, onnettomien sattumien ketjulle.

Me emme halua, että köyhyyttä kokevien ja paremmin toimeentulevien elämät erkaantuvat. Emme halua menestyjien ja huono-osaisten välistä kuilua. Emme halua, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Emme halua luokkayhteiskunnan paluuta.

Me Vihreät haluamme puolustaa universaalia hyvinvointivaltiota. Universalismin hienous on siinä, että kaikki yhteiskunnan jäsenet ovat samojen palveluiden ja etuuksien piirissä. Hyvinvointia jaetaan jokaiselle. Kaikille, jotka ovat vaarassa pudota. Erityinen huomio kuuluu heikoimmille, heikoimpia on autettava ensin.

Hyvinvointivaltiossa ketään ei saa jättää yksin. Ei lapsia, ei vanhuksia – ei ketään vaille tukiverkkoa. Vanhusten on saatava riittävää hoivaa ja hoitoa eikä ikääntyneitä saa jättää yksin koteihin, sukulaisten avun varaan. Jokaiselle on löydyttävä turvallinen paikka elää ja vanheta arvokkaasti. Hyvinvointipalvelut on turvattava kaikille maksukyvystä riippumatta.

**

Universalismi on saanut alkunsa koulujärjestestelmästä. Koulutus on perusta, joka tasaa eriarvoisuutta kaikista tehokkaimmin.

Tämä hallitus on tehnyt kovia säästöpäätöksiä koulutukseen.

Hallitus on leikkaamassa suuren summan, 260 miljoonaa euroa toiselta asteelta. Arvioiden mukaan leikkaus tarkoittaisi jopa joka kolmannen oppilaitoksen sulkemista.

Me vihreät jätimme muun opposition kanssa eilen yhteisen välikysymyksen hallituksen koulutuspolitiikasta.

Koulutuksen tulevaisuus turvataan vain sillä, ettei siitä enää leikata. Panostuksia tarvitaan kaikille koulutusasteille – varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja toisen asteen kautta aina korkeakouluihin.

***

Tämän hallituskauden painopistealue - syrjäytymisen ehkäisy – on jäänyt toimenpidetasolla vaatimattomaksi.

Suurhankkeena ollut nuorisotakuu ei ole täyttänyt odotuksia. Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi, etteivät nuorisotakuun tavoitteet ole toteutuneet. Nuorten opinto-ohjauksessa ja työllistämispalveluissa on vielä paljon parantamisen varaa. Uusia keinoja nuorten työllistämiseksi on otettava käyttöön koko maassa. Nuorisotakuun edistämisestä ei kuitenkaan saa luopua. Tulevan hallituksen on jatkettava kesken jäänyttä työtä.

Peruskoulua ja toista astetta tulee kehittää ja koulutuksen laatuun tulee panostaa. Kukaan ei saa pudota koulutiellä tai koulun ja työelämän välimaastoon.

Toisesta samantasoisesta tutkinnosta leikkaaminen on väärin. Väärien valintojen korjaamiseen tulee olla mahdollisuus.

Olen ajanut nuorille oikeutta opiskella sairaspäivärahan aikana. Tällä kaudella tuo vaatimus meni läpi. On tärkeää, että myös masentuneella on oikeus opiskella jaksamisensa mukaan. Vähäinenkin opiskelu voi auttaa toipumaan ja pitämään yllä toivoa.

Myös työttömillä pitäisi olla mahdollisuus opiskella, vailla pelkoa työttömyysturvan menettämisestä. Olen kuullut liian monta tarinaa siitä, ettei vähäinen opiskelu on vienyt työttömältä kokonaan työttömyysrahan ja jättänyt puille paljaille. Näin ei toimita sivistysvaltiossa.

Mitään uutta osallistavaa sosiaaliturvaa ei tarvita, jos sosiaaliturvasta poistetaan työn, opiskelun ja osallistumisen esteet. Omasta aktiivisuudesta ei saa rangaista, vaan siihen pitää rohkaista.

Arvoisa valtuuskunta,

Nyt jos koskaan Suomi tarvitsee perustulohallituksen.

Pelko työttömäksi joutumisesta huolettaa tänä päivänä useimpia työssäkäyvistä. Edes korkea koulutus ei pelasta työttömyydeltä. Itse asiassa akateemisten työttömyys on kasvanut kaikkein nopeimmin. Työelämän epävarmuus huolestuttaa enemmistöä suomalaisista.

Itsensä työllistävillä, yrittäjillä ja freelancereilla on edelleen muita heikompi työttömyysturva.

Vähäinenkin työnteko työttömänä voi pudottaa itsensä työllistäjän kokonaan työttömyysturvalta. Olisiko pitänyt jättää juttu kirjoittamatta – miettii freelance- toimittaja. Olisiko pitänyt kieltäytyä raksakeikasta – miettii rakennusmies, olisiko pitänyt olla toimettomana. Näin ei saa olla. Työn tulee aina olla kannustavaa.

Me Vihreät vaadimme Kataisen hallitusneuvotteluissa kaikille työtä tekeville oikeutta yhdenvertaiseen sosiaaliturvaan riippumatta työn tekemisen ja teettämisen tavasta.

Kataisen hallitusohjelmaan kirjattiinkin meidän vihreiden vaatimuksesta lupaus, että Itsensä työllistävien ja luovan työn tekijöiden sosiaaliturvaa parannetaan.

Demareilla on ollut työelämän epävarmuuden lieventämiseen hallituksessa kaikki avainministereiden salkut: työministerin, valtiovarainministerin, sosiaaliministerin.

Millaisia parannuksia itsensä työllistävien, mikroyrittäjien ja nollatuntisopimuksella olevien sosiaaliturvassa on saatu aikaan? Ei mitään. TEM:ssä ja STM:ssä on istunut työryhmiä koko vaalikauden, mutta konkreettiset parannukset jäävät seuraavalle hallitukselle.

Itsensä työllistäjät tarvitsevat saman sosiaaliturvan kuin jatkuvassa työsuhteessa olevat: mahdollisuuden kerryttää työssäoloehtoa, mahdollisuuden ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Hyvä valtuuskunta,

Suomalaisten enemmistö kannattaa perustuloa joka poistaisi byrokratiaa ja tekisi työnteon aina kannattavaksi.

Vihreiden ansiosta tällä kaudella on yhteen sovitettu työtä ja sosiaaliturvaa monin eri tavoin. Ajamamme 300 euron suojaosa työttömyysturvassa on kannustanut tuhansia työttömiä osa-aikatöihin. Asumistuen 300 euron suojaosa tulee voimaan syksyllä. Nämä uudistukset parantavat työn kannattavuutta ja ovat askeleita perustulon suuntaan. Nyt jos koskaan kannattaa ottaa harppaus perustuloon ja kirjata lupaus perustulokokeilusta seuraavaan hallitusohjelmaan. Siksi tarvitsemme perustulohallituksen.

**

Arvoisa vihreä valtuuskunta,

Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea moitti tällä viikolla sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistasoa riittämättömäksi. Huomautus oli aiheellinen ja se on otettava vakavasti. Perusturvan taso on jäänyt meillä jälkeen ansiotasosta.

Kuinka riittämätön perusturva on tällä hetkellä – se selviää parin viikon kuluttua, kun THL julkaisee lakisääteisen selvityksen. Perusturvan arviointiraportti antaa tärkeää osviittaa päätöksentekijöille. Todennäköisesti raportti vahvistaa sen, että perusturvaa on välttämätöntä korottaa ensi kaudella.

Perusturvaa korotettiin alkukaudesta yli sadalla eurolla. Siitä huolimatta perusturva on edelleen riittämättömällä tasolla. Hankalin tilanne on yksinasuvilla: useilla mittareilla mitattuna yksin asuvilla menee keskimäärin koko väestöä huonommin. Suomalaisista asuntokunnista yli 40 prosenttia on yhden hengen kotitalouksia.

Asumiskustannukset ovat yksinasuvilla muita suuremmat ja köyhyysriski korkea. Yksinasuvat kantavat elämisen kustannukset yksin. He ovat myös suurin yksittäinen toimeentulotukea saavien ryhmä.

Arvoisa valtuuskunta,

Suomessa köyhyys liitetään pääosin työttömyyteen. Tosiasiassa sadat tuhannet osa-aikatyötä tekevät elävät kuitenkin toimeentulominimin rajamailla. Suurin osa heistä ei tulisi toimeen ilman puolison tuloja tai toimeentulotukea. Jopa kymmenesosa toimeentulotuen saajista on työssä käyviä.

Yksinasuva osa-aikatyöntekijä pääkaupunkiseudulla joutuu tukeutumaan toimeentulotukeen, sillä vajaan tuhannen euron kuukausipalkka ei riitä vuokraan, työmatkoihin, ruokaan saati sitten muuhun elämässä tarvittavaan. Yksinhuoltajat eivät asu yksin, mutta myös heillä kustannukset usein kasautuvat jos toinen vanhempi ei osallistu kustannuksiin. Asumisen kalleus on ongelma myös yksinhuoltajaperheissä.

**

Asuntopula ja asuntojen korkeat hinnat ovat vakava ongelma suurissa kaupungeissa ja etenkin Helsingin metropolialueella. Asuntotuotanto on jäänyt alle asetettujen tavoitteiden jo pitkään.

Asumien kalleuteen vaikuttaa useat tekijät kuten kaavoitus. Seuraavan hallituksen on puututtava järeästi asumiskustannusten nousuun. Edulliseen asuntorakentamiseen on saatava viimein vauhtia. Tämän hallituksen asuntoministerit eivät ole onnistuneet tavoitteissaan, asuntopoliittisen toimenpideohjelman toteutus on jäänyt pahasti kesken.

Hyvä valtuuskunta,

Euroopan neuvosto – huomauttaessaan perusturvan riittämättömyydestä - ei huomioinut sitä, että Suomen sosiaaliturva koostuu palapelistä – terveydenhuollon palveluista, maksukatoista, kolmijakoisesta toimeentulotuesta. Komitea arvioi vain yksittäisten sosiaalietuuksien tasoa.

Sosiaaliturva on palapeli, jota on uudistettava, siitä on tehtävä yksinkertaisempi. Sirpaleinen ja vaikeaselkoinen sosiaaliturva aiheuttaa sen, että moni tukeen oikeutettu jättää tuen hakematta.

Vihreät haluavat perustulon, joka luo reittejä ulos köyhyydestä ja vähentää eriarvoisuutta. Perustulossa on kyse luottamuksesta: Luotetaanko siihen, että ihminen omilla valinnoillaan voi parantaa omaa toimeentuloaan. Emme halua että yhteiskunta lannistaa, vaan kannustaa ja luo valinnan mahdollisuuksia.

Kun ihminen saa turvatusti perustulolla valita, miten ja mistä oman toimeentulonsa kokoaa - ehkä useammasta eri purosta - jää enemmän tilaa yritteliäisyydelle, luovuudelle, työn teolle – ilman pelkoa työttömyysturvan menettämisestä, ilman jatkuvaa paperisotaa.

**

Hyvät vihreät,

Vaalikevät on edessä ja paljon työtä tehtävänä. Kuten Ville totesi, tehdään Vihreät tavoitteet ihmisille tutuiksi. Viedään niitä työpaikoille, toreille ja kaduille. Muistutetaan - me emme ole ainoastaan ympäristöpuolue, olemme myös pienen ihmisen puolue.

Erään tuoreen kirjan nimi kysyy: kuka hullu haluaa poliitikoksi. Politiikan tekeminen kiinnostaa meitä, joiden mielestä maailma ei ole oikeudenmukainen ja valmis.

Meillä vihreillä on tahtoa ja rohkeutta parantaa maailmaa.

Tehdään se nyt jos koskaan.

Jaa sivu: