Vihreän liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2009


Hallituksen esitys 18.4.2008 puoluekokoukselle

Vihreille tärkeimpiä teemoja ovat ilmastonmuutoksen torjuminen ja energiakysymykset, köyhyyden vähentäminen sekä sosiaaliturvan uudistaminen niin, että köyhyyden vähentymisen lisäksi työn kannustavuus paranee ja perusturva kattaa kaikki elämäntilanteet. Työelämässä pyrimme reiluuteen niin, että työteko olisi aina kannattavaa ja tasa-arvo toteutuisi naisten ja miesten kesken.

Muita keskeisiä teemoja ovat hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen tulevaisuus, julkisten palveluiden laatu, ekologisen verouudistuksen jatkaminen sekä ihmisten hyvinvoinnin parantaminen. Kestävää taloutta rakennamme laadun, osaamisen ja palveluiden varaan.

Kansainväliset teemat nousevat esille erityisesti eurovaalikampanjan yhteydessä. Kansainvälisissä kysymyksissä painotamme globaalia oikeudenmukaisuutta.


Organisaatio

Vihreän liiton organisaatiota vahvistetaan vuonna 2009
- hyväksymällä puoleen strategia 2015 puoluekokouksessa ja aloittamalla strategia 2015:n toimeenpano. Lisäksi perustetaan sääntötyöryhmä valmistelemaan niitä muutoksia, joita strategia edellyttää.
- panostamalla jäsenhankintaan tavoitteena 5000 jäsentä 31.12.2009
- vahvistamalla edelleen varainhankintaa mm. suoraveloitukseen perustuvalla kuukausilahjoittajajärjestelmällä
- vahvistamalla järjestökenttää vahvistamalla jo olevia paikallisyhdistyksiä sekä uusien paikallisyhdistysten voimin
- kehittämällä yhdistysten vastuuhenkilöiden ja muiden luottamushenkilöiden tukipalveluja (koulutus ja www-työkalut kuten vertaisverkostot ja tietopankit).
- pyrkimällä ottamaan käyttöön harjoittelijajärjestelmän, jossa puolueella olisi kolme harjoittelijaa vuodessa kolmen kuukauden jaksoissa.

Puoluetoimiston henkilökunnan määrä pysyy vakiona vuoden 2009 aikana. Puoluetoimiston työnjaon sekä toiminnan kehittäminen on yksi vuoden painopisteistä

Kevään puoluekokous on valintakokous, jossa valitaan puolueiden tärkeimmät toimihenkilöt sekä elimet. Valittujen koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota ja työryhmien valinta-aikataulua kehitetään


Piiritoiminta

Vihreällä liitolla on toiminnassa piirisihteerien tai toiminnanjohtajien verkosto, joka tehostaa luottamushenkilöorganisaation toimintaa kaikissa vaalipiireissä. Useimmat toiminnanjohtajat työskentelevät osa-aikaisena. Piirityöntekijöiden koulutukseen, työssä jaksamiseen ja toimenkuvan kehittämiseen panostetaan yhdessä piiri- ja paikallisyhdistysten kanssa.

Piirien luottamushenkilöjohdolle ja työntekijöille järjestetään vuoden aikana säännöllisiä tapaamisia.


Paikallistoiminta

Vihreän liiton organisaation kivijalka ovat puolueen paikallisyhdistykset. Piirien kanssa jatketaan toimia, joilla aina useampaan ns. valkoiseen kuntaa saadaan vihreiden toiminta vakiinnutettua, erityisesti kunnissa, joissa on vuoden alusta lukien uusi vihreä valtuustoryhmä. Tavoitteena on edelleen, että paikallisyhdistysten verkko tihenee kattamaan keskeisimmät aukot.

Niillä paikkakunnilla, joissa vihreillä on jo vakiintunut jalansija ja jäsenistö, on haasteena luoda monipuolista paikallisjärjestötoimintaa, joka vetää puoleensa erilaisista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Suurissa kaupungeissa on mahdollista pääkaupunkiseudun kokemuksia hyödyntäen perustaa kaupunginosayhdistyksiä. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton sekä Vihreiden Naisten paikallistoiminnan levittämistä edelleen uusille paikkakunnille tuetaan. Ikivihreiden ja Finlands svenska grönan kanssa selvitetään mahdollisuudet käynnistää uutta ikivihreää ja ruotsinkielistä paikallistoimintaa.


Koulutus

Vihreä liitto järjestää yhteistyössä Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus Vision kanssa järjestökoulutusta vihreiden yhdistysten luottamushenkilöille ja muille vihreille aktiiveille. Koulutus koostuu päivän mittaisista täsmäkursseista ja laajemmasta Vihreä vaikuttaja -kurssista.

Kunnallistoimijoiden koulutusta järjestetään heti uuden valtuustokauden aluksi, minkä lisäksi Vihreä liitto tukee yhdessä Vision kanssa piiri- ja kunnallisjärjestöjä ehdokaskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Eurovaalien ehdokkaille järjestetään sekä kampanja- että sisältökoulutusta.


Viestintä

Tiedotusta ja puolueen toimintaa suunnitellaan viestintätiimissä ja puoluehallituksessa. Vihreiden ollessa hallituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen miten viestintä organisoidaan niin puolueen, eduskuntaryhmän kuin ministeriryhmänkin kesken. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sisäiseen viestintään eri toimijoiden välillä ja Vihreiden imagon sekä perusviestien läpimenoon. Viestintätoiminnan on oltava päämäärätietoista ja sitä on voitava mitata sekä sen onnistumista on pystyttävä arvioimaan. Vihreiden julkisuuskuvaa hallituspuolueena on seurattava tarkkaan.

Ulkoisessa viestinnässä tärkeätä ovat tiedostusvälineille suunnattavat tiedotteet, tilaisuudet mukaan lukien isot kokoukset ja tapaamiset sekä esitemateriaali. Vihreän Langan ja vihreän eduskuntaryhmän kanssa tehdään yhteistyötä internet-sivujen sekä niihin liittyvien keskustelupalstojen ja uutistoiminnan kehittämiseksi.

Vihreä Lanka on edelleen puolueen henkilöjäsenille kuuluva jäsenetu. Joka toisessa Langassa julkaistaan puolueen ilmoitus. Jäsenyhdistystiedotus hoidetaan pääosin sähköpostitse Vyyhti-listan kautta.

Tiedotuskoulutusta järjestetään piirien tiedotuksen kehittämiseksi. Tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta piiritoiminnan resurssien vahvistaminen näkyisi myös lisääntyneenä julkisuutena paikallisissa medioissa.Työryhmät

Vihreän liiton työryhmät työskentelevät omien toimintasuunnitelmiensa ja hallituksen laatimien toimeksiantojen mukaan. Työryhmät mm. seuraavat toimialaansa liittyviä kysymyksiä, järjestävät seminaareja tai keskustelutilaisuuksia ja laativat kannanottoehdotuksia.

Ohjelmatyöryhmät valmistelevat valtuuskunnalle ohjelmia toimeksiantojen mukaan. Ohjelmatyöryhmien rinnalla toimivat perustyöryhmät (kansainvälisten asioiden työryhmä, ympäristötyöryhmä ja tasa-arvotyöryhmä), ohjelmien toteutumista valvovat seurantaryhmät sekä erilaiset aihekohtaiset verkostot.

Perustetaan pysyvä kunnallispoliittinen työryhmä, joka valmistelee kunnallispoliittisia linjauksia ja tuottaa tausta-aineistoa kunnallisille luottamushenkilöille.

Työryhmien työhön osallistumisen helpottamiseksi parannetaan etäosallistumisen muotoja esim. internet-pohjaisten videoneuvotteluyhteyksien avulla.


Eurovaalit

Kesäkuun eurovaaleissa tavoitellaan kahta paikkaa. Eurovaalien ehdokasasettelu käynnistetään jo edellisvuoden puolella. Kampanja tehdään noudattaen Euroopan vihreän puolueen yhteistä kampanjaa.


Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen toiminnan suunnittelemisesta ja toteutuksesta vastaa kansainvälisten asioiden työryhmä.

Vihreän liiton kansainvälinen toiminta keskittyy lähialuetoimintaan sekä vihreiden Eurooppa-suhteiden vaalimiseen sekä ajankohtaisten aatteellis-poliittisten kansainvälisten asioiden valmisteluun puoluehallitukselle.

Euroopan vihreiden ylin päättävä elin eli kongressi kokoontuu helmikuussa Prahassa. Suomen Vihreistä pyritään saamaan kokoukseen iso osallistujajoukko.

Maahanmuuttajatoimintaa vahvistetaan vuoden 2009 aikana.

Jaa sivu: