Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010

Vihreä liitto on olemassa, jotta se voisi muuttaa maailmaa. Jotta olemassaolon perustarkoitus toteutuisi, puolueen on vahvistuttava. Se tarkoittaa, että Vihreiden on saatava nykyistä enemmän kannatusta, jäseniä ja vaaleilla valittuja edustajia päättäviin asemiin. Sen saavuttamiseksi Vihreiden tulee lähivuosina kasvaa yhdeksi suurista puolueista.

Puolueen kehittäminen ei rajoitu jäsenmäärän ja kannatuksen kasvattamiseen. Näiden määrällisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena on, että Vihreillä on suomalaisista puolueista läpinäkyvin, demokraattisin ja tehokkain organisaatio. Demokraattisuus tavoitteena tarkoittaa jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ja kuulluksi tulemisen parantamista esimerkiksi puoluejohdon valitsemisessa ja poliittisten kantojen muodostamisessa.

Keväällä 2010 valmisteilla oleva puoluerahoituksen uudistus aiheuttaa suuria muutoksia organisaatioon ja rahoitukseen. Yksityiskohdat selviävät vasta puoluekokouksen jälkeen. Vuoden 2011 eduskuntavaalitulos vaikuttaa myös oleellisesti puolueen rahoitukseen ja sitä kautta toimintaan.

Eduskuntavaalit

Vuoden alku painottuu vahvasti eduskuntavaaleihin, joissa tavoittelemme selkeää kasvua ja 10,5 prosentin kannatusta. Tämä tarkoittaa noin 20 kansanedustajaa. Eduskuntavaalien jälkeen tarkastellaan jokaisen piirijärjestön kanssa vaalien onnistumista ja päivitetään piiristrategiat ajan tasalle.

Eduskuntavaalit ratkaisevat voimakkaasti sen, mistä asemasta voimme käydä hallitusneuvotteluihin ja miten voimme vaikuttaa hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmaneuvotteluihin valmistautuminen on poliittisen vaikuttamisen osalta keskeisessä asemassa poliittisessa valmistelussa.

Kunnallisvaalit

Kunnallisvaalivalmistelut alkavat myös heti eduskuntavaalien jälkeen. Painopiste on paikallisten organisaatioiden vahvistamisessa sekä ehdokashankinnassa.

Puolue-elimet

Puoluekokouksessa valittaville uudelle puoluehallitukselle ja valtuuskunnalle järjestetään laaja koulutus tulevasta kaudesta ja sen haasteista. Molemmat elimet tekevät suunnitelman koko toimintakaudeksi heti kautensa alussa.

Puolueen strategia

Puolueen Strategia 2015:n toimeenpanoa jatketaan. Painopisteinä ovat organisaation vahvistaminen, viestinnän resurssien reilu kohentaminen sekä jäsenmäärän kehittäminen.

Ohjelmatyö

Vuoden alkupuolella valtuuskunta hyväksyy kaksi ohjelmaa: päätetään tietoyhteiskuntaohjelmasta ja huhtikuussa vuorossa on ympäristöpoliittinen ohjelma. Tulevan valtuuskuntakauden ohjelmatyönvalmistelu aloitetaan keväällä ja päätetään syyskuun valtuuskunnassa.

Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö Euroopan parlamentin vihreän ryhmän kanssa

Kansainvälinen toiminta keskittyy lähialueyhteistyöhön ja aktiiviseen toimintaan Euroopan vihreissä. Kotimaassa tavoitteena on kansainvälisiä asioita koskevan keskustelun pitäminen aktiivisena Vihreissä. Kansainvälisen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kansainvälisten asioiden työryhmä.


Vuonna 2011 jatketaan puolueen, eduskuntaryhmän ja Euroopan parlamentin vihreän ryhmän välisen yhteistyön kehittämistä. Jos Vihreät istuu hallituksessa myös eduskuntavaalien jälkeen, keskitytään kehittämään erityisesti käytäntöjä, joilla ajetaan puolueelle tärkeitä asioita sekä ministerineuvostossa että Euroopan parlamentissa.

Viestintä

Vuonna 2011 kehitetään viestintää strategian toimeenpanoryhmän määrittelemällä tavalla. Viestinnän painopiste on ulkoisessa viestinnässä sekä kampanjaan liittyvässä sisäisessä aktivoinnissa ja innostamisessa.

Eduskuntavaaleja edeltävänä ajankohtana pyritään omien avauksien tuottamiseen sekä korkeaan reaktiivisuuden tasoon. Eduskuntavaaliviestintä linkittyy läheisesti kampanjaan sekä poliittisiin teemoihimme.

Eduskuntavaalien jälkeen erityisiä haasteita ovat viestintäkoulutuksen lisääminen maakunnissa sekä maakunnissa tapahtuvan viestinnän tehostaminen ja lisääminen.

Puolueen ja eduskuntaryhmän avainhenkilöille järjestetään resurssien mukaan esiintymiskoulutusta ja poliittisille valmistelijoille kirjoittajakoulutusta.

Sisäistä viestintää tehdään jäsenille; uutiskirjettä kehitetään ja pohditaan uusia sisäisen viestinnän keinoja.

Sähköisen viestinnän osalta verkkosivuja uudistetaan resurssien mukaan ja vaaleissa syntynyttä aktiivisuutta sosiaalisissa medioissa pyritään ylläpitämään arkipäivän poliittisessa tilanteessa.

Jaa sivu: