hyväksytty valtuuskunnassa 25.11.2012

Vihreät on olemassa, jotta se voisi muuttaa maailmaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi puolueen on oltava vahva sekä poliittisesti että organisaationa. Siksi Vihreiden on myös osattava muuttua silloin kun sitä tarvitaan. Tämän takia puolueen uudistusprosessi on yksi keskeisemmistä tavoitteista vuodelle 2013. Meidän on edelleen muututtava avoimemmiksi, vahvistettava jäsendemokratiaa ja tehtävä sellaista politiikkaa jota jäsenemme ja äänestäjämme kannattavat. Vain tätä tietä pystymme tulevaisuudessa kasvamaan kolmanneksi vahvaksi poliittiseksi voimaksi suomalaiseen poliittiseen kenttään oikeiston ja vasemmiston vahvaksi vaihtoehdoksi.

Puolueen uudistaminen


Puolueen toimintaa uudistetaan ja kehitetään vuoden 2013 aikana. Uudistamisen keskeisimmät tavoitteet ovat:

  •     Jäsenten osallistumismahdollisuuksia lisätään vahvistamalla vapaaehtoisjohtamista. Tavoitteena on, että Vihreillä on toimiva vapaaehtoisorganisaatio, joka antaa kaikille mahdollisuuden osallistua haluamillaan tavoilla.
  •     Puolueen jäsendemokratiaa lisätään vahvistamalla jokaisen jäsenen mahdollisuutta vaikuttaa puolueen kannanmuodostukseen.
  •     Aatteellista keskustelua vahvistetaan siten, että puolue on keskusteleva ja moniääninen. Jäsenille luodaan kanavat osallistua aatteellisen keskusteluun ja vihreän ideologian työstämiseen.
  •     Erityisesti valtuustoryhmien ja valtuutettujen tiedotusta kehitetään, jotta vihreiden valtuutettujen työ näkyisi laajemmin.

 

Puolue-elimet ja organisaatio


Vuoden 2013 toukokuussa järjestettävässä puoluekokouksessa valitaan puoluehallitus ja valtuuskunta sekä puoluesihteeri. Uuden puoluehallituksen tärkein tehtävä on johtaa puolue eurovaaleihin 2014 sekä eduskuntavaaleihin 2015. Uudelle puoluehallitukselle järjestetään vahva perehdytys puolueen toimintaan.

Vuoden 2011 puoluekokouksen päätöksen mukaisesti valtuuskunta ja puoluehallitus vähentävät ohjelmien ja linjapapereiden julkaisua ja käyvät enemmän ajankohtaista poliittista keskustelua. Puoluevaltuuskunta ja -hallitus luovat uusia toimintatapoja, joilla poliittisia kantoja voidaan luoda entistä paremmin sekä ideologisia lähtökohtia paremmin vastaavasti.

Työryhmien kokouksien julkisuutta esim. verkkolähetysten avulla laajennetaan kattavammaksi.

Puolueorganisaation merkittävin muutos vuonna 2013 on vaalipiiriuudistuksesta johtuva Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan piirijärjestöjen yhdistyminen Savo-Karjalan vihreiksi sekä Etelä-Savon ja Kymen piirijärjestöjen yhdistyminen Kaakkois-Suomen vihreiksi. Muutos tapahtuu heti vuoden alussa.

Puolueen strategia


Puolueen Strategia 2015:n päivitystarve selvitetään vastaamaan nykyistä tilannetta ja vastaamaan puolueen uudistusprojektia yhdessä yhdistysten ja liittojärjestöjen kanssa. Tehdään malli paikallisesta jalkauttamissuunnitelmasta yhdistyksen toiminnan kehittämisen tueksi. Päivitys viedään tarvittaessa puoluekokouksen päätettäväksi.

Järjestötoiminta


Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi järjestetään vihreä vapaaehtoisjohtajien koulutus sekä koulutetaan puheenjohtajapäivillä. Tavoitteena on, että jokaisessa piirissä on vähintään yksi yhdistys, joka saa aktivoitua jäseniään lyhyisiin toiminnallisiin tehtäviin hallitustyöskentelyn ulkopuolella.

Piiri- ja paikallisyhdistysten hallituksia koulutetaan järjestöpäivillä tammikuussa ja joulukuussa. Tavoitteena on, että ainakin kahdessa piirissä kokeillaan uutta hallituksen vastuujakoa.

Puoluekokouksessa palkitaan vuoden vihreä järjestöaktiivi, joka on onnistunut aktivoimaan jäsenistöä mukaan toimintaan. Onnistumiset kerätään sähköiselle alustalle.

Luodaan yhtenäiset kriteerit sille, miten valtakunnallisia henkilöjäsenyhdistyksiä voidaan tukea.

Valtuutettuja koulutetaan neuvottelupäivillä politiikan käytännöistä ja menetelmistä, mikä lisäksi tuotetaan yhdessä Vision kanssa oppaita järjestö- ja valtuustotoiminnan kehittämiseen yhdistyksille ja valtuustoryhmille. Tavoitteena on, että vihreät valtuustoryhmät lisäävät viestintää toiminnastaan ja saavutuksistaan. Puoluekokouksessa palkitaan vuoden vihreä valtuustoryhmä, joka on erityisesti onnistunut näkyvyytensä lisäämisessä. Onnistumiset kerätään sähköiselle alustalle.

Puolueen extranet-ratkaisu uusitaan tukemaan tiedonjakoa ja sisäistä keskustelua. Joukkoistamisen, osallistavien menetelmien sekä sähköisen osallistumisen käyttöä lisätään puolue-elimissä sisäisen keskustelun elävöittämiseksi.

Ohjelmatyö


Vuoden kuluessa valtuuskunta hyväksyy “Euroopan unionin peruskorjausohjelman” (hyväksymisajankohta 22.4.) sekä puoluehallitus hyväksyy rahoitus- ja finanssipolitiikan linjapaperin tai ohjelman, kulttuurimanifestin, kehityspoliittisen linjapaperin tai ohjelman ja aluepoliittisen linjapaperin tai ohjelman. Näiden valmistelu on käynnistynyt vuoden 2012 aikana. Toukokuussa valittava uusi valtuuskunta tekee päätöksen kautensa ohjelmatyöstä syksyllä.

 

Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö Euroopan parlamentin vihreän ryhmän kanssa


Kansainvälinen toiminta keskittyy aktiiviseen toimintaan Euroopan vihreissä. Kotimaassa tavoitteena on kansainvälisiä asioita ja eurovaaleja silmälläpitäen myös EU-politiikkaa koskevan keskustelun ja viestinnän lisääminen Vihreissä. Lisäksi pidetään yhteyttä lähialueiden ja maailman vihreisiin. Kansainvälisen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kansainvälisten asioiden työryhmä.

Vuonna 2013 jatketaan puolueen, eduskuntaryhmän ja Euroopan parlamentin vihreän ryhmän välisen yhteistyön kehittämistä. Varsinkin hallitustyöskentelyn ja europarlamenttityöskentelyn yhteistyötä vahvistetaan. Lisäksi keskitytään kehittämään erityisesti käytäntöjä, joilla ajetaan puolueelle tärkeitä asioita sekä ministerineuvostossa että Euroopan parlamentissa.

Viestintä


Vuonna 2013 viestinnän painopiste on strategian kehittämisessä, viestintäkäytäntöjen läpikäymisessä ja mahdollisessa uudistamisessa. Vuoden loppupuoliskolla painopistettä aletaan siirtää eurovaalien suuntaan.

Viestintä tukee resurssiensa mukaan niin ministerien, kansanedustajien kuin maakunnallistenkin toimijoiden viestintää. Vihreä viestintä pitää mielessä puolueen vihreät ydinkysymykset, jotka korostuvat myös ministerinsalkkujen ansiosta, mutta laajentaa aihepiirejä myös perinteisten vihreiden teemojen ulkopuolelle. Ulkoisessa viestinnässä pyritään profiilinostoihin sekä Vihreän blogin että haastattelujen kautta.

Yhdistysten viestinnän tukemiseksi aloitetaan lyhyen viestintäoppaan koostaminen. Puoluekokousaloitteen mukaisesti valmistellaan suunnitelma eri kielten käytön lisäämiseksi puolueen toiminnassa viestintää painottaen.

Sähköisen viestinnän verkkosivujen sisältöjä päivitetään ja uudistetaan. Erityisesti kehitetään ja monipuolistetaan sosiaalisen median näkyvyyttä. Jäsenviestinnän pääasiallisena kanavana toimivat säännölliset uutiskirjeet (Vihreä kirje). Langassa banneri-vaihdosta saatavaa mainostilaa käytetään tarpeen mukaan rivi-ilmoitustilana yhdistysten tapahtumille, koulutuksille ja niin edelleen. Valtuuskunnan kokousten ja puoluekokouksen seuraaminen mahdollistetaan suorien verkkolähetysten avulla.

Vuoden aikana tehdään jäsenistölle yksi laajempi kysely ajankohtaisista poliittisista teemoista sekä puolueen kehittämisestä.

Vaalitoiminta


Vuonna 2013 ei järjestetä vaaleja. Eurovaalien 2014 ehdokashankinta on syytä aloittaa vuoden 2013 puoluekokouksen jälkeen ja vaalien valmistelu muutoin syksyn aikana. Vaaleja ei tehdä mainostoimiston kanssa vaan omana työnä. Graafista ilmettä ja materiaaleja varten palkataan graafikko loppusyksystä 2013. Kesälomien jälkeen kootaan uusi kampanjaryhmä. Eurovaalien kampanjasuunnitelma valmistuu syksyn 2013 aikana.

Eurovaalien vaaliorganisaatiota vahvistetaan järjestämällä jo 2013 puoluekokouksen yhteyteen EU-aiheinen kurssi, johon rekrytoidaan vähintään yksi osallistuja / vaalipiiri. Tavoitteena on sitouttaa nämä henkilöt toimimaan piirityöntekijöiden kanssa yhteistyössä muodostaen vahvan verkoston tukemaan eurovaalikiertuetta jne. kampanjaa.

Jaa sivu: