hyväksytty valtuuskunnassa 1.12.2013

Vihreät on olemassa muuttaakseen maailmaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi puolueen on oltava vahva sekä poliittisesti että organisaationa. Tilanteessa, jossa rahaa on vähän, meidän on tehtävä vähemmästä enemmän, toimittava fiksummin, oltava vähemmän ylhäältä alas hallinnoitu puolue ja enemmän alhaalta ylös organisoituva liike. Meidän on edelleen muututtava avoimemmiksi, vahvistettava jäsendemokratiaa ja tehtävä vaikuttavaa, kirkasta ja tinkimätöntä vihreää politiikkaa. Vain tätä tietä pystymme kasvamaan kolmanneksi vahvaksi poliittiseksi voimaksi suomalaiseen poliittiseen kenttään, yhteiskuntaa uudistavaksi vaihtoehdoksi vanhalle oikeistolle ja vasemmistolle.

 

Vuoden 2014 painopisteet

Puolueen toiminnan painopisteet vuonna 2014 ovat kahdessa vaalikampanjassa: kevättä hallitsee eurovaalikampanja, syksyä valmistautuminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin.

Vaalikampanjoiden mahdollisimman tehokkaaksi toteuttamiseksi sekä puolueen vahvistamiseksi pitemmällä aikavälillä toimintaa uudistetaan niin, että puolueella on käytössään vuoden 2014 lopussa:

 1. Toimivat vapaaehtoistyön ja joukkoistamisen välineet ja käytännöt.

 2. Selkeät, tehokkaat toimintatavat ja työkalut, joilla vapautetaan aktiivit keskittymään olennaiseen.

Kevään 2014 painopisteet ovat:

 • eurovaalikampanja

 • vapaaehtoisten aktivointi suuremmalla joukolla kuin koskaan eurovaaleihin ja tätä palvelevien työkalujen käyttöönotto

 • jäsenhankinta

 • eduskuntavaalivalmistelujen käynnistäminen.

Syksyn 2014 painopisteet ovat:

 • eduskuntavaaleihin valmistautuminen

 • eurovaalikampanjassa testattujen vapaaehtoistyön ratkaisujen arviointi ja korjausten tekeminen eduskuntavaaleja varten

 • vihreiden poliittisen näkyvyyden vahvistaminen vaalien välisenä aikana sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

Puolueen uudistaminen

Vaaleihin käydään tilanteessa, jossa puolueen taloudellinen tilanne on yhä erittäin tiukka mutta jäsenmäärä suurempi kuin koskaan. Tämä on käännettävissä vahvuudeksi. Puolueen 8000 jäsentä osaavat melkein mitä vain. Tämän joukon voima tarvitaan täysillä käyttöön. Puolueessa jokaisella on oltava paikka.

Tätä varten tarvitsemme:

 • osaajapankin kokoamaan tieto siitä, mitä vihreiden jäsenet osaavat ja haluavat tehdä Vihreissä, ja tekemään helpoksi näiden osaajien tavoittaminen

 • verkostot samoista teemoista kiinnostuneiden vihreiden jäsenten kesken, jotta nämä pystyvät osallistumaan heitä liikuttavien kysymysten käsittelyyn puolueessa ja vaikuttamaan niihin sekä tukemaan toisiaan esimerkiksi kunnallispoliittisessa työssä

 • uusia osallistumisen mahdollisuuksia puolueen valtakunnalliseen toimintaan, tehtävien joukkoistamista kiinnostuneelle jäsenistölle

 • sähköiset työkalut, joilla hallinnoidaan ja automatisoidaan mahdollisimman suuri osa näistä toiminnoista ja tarjotaan välineet jäsenille ja kampanja-aktiiveille organisoida toimintaa omilla ehdoillaan

 • jatkoa vapaaehtoisjohtamisen koulutukselle ja hyvien vapaaehtoistyön käytäntöjen levittämiselle osaksi vihreiden järjestöjen normaalia toimintaa

Samanaikaisesti puolueen jäsenkunnan ulkopuolella on valtavasti ihmisiä, jotka jakavat samanlaiset vihreät arvot ja ovat osoittaneet esimerkiksi presidentinvaaleissa 2012 olevansa halukkaita tekemään työtä niiden eteen. Tarvitsemme yhteistyötä ja liittolaisuuksia niin perinteisten kuin uusienkin kansalaisyhteiskunnan tahojen kanssa. Samalla kun lisätään jäsenten osallistumismahdollisuuksia, tulee niin vaali- kuin muutkin kampanjat ja projektit rakentaa niin avoimiksi, että kuka tahansa voi helposti tulla lyhyeksi tai pitemmäksi aikaa edistämään arvokkaaksi kokemaansa vihreää tavoitetta. Puolueen suuri tulevaisuuden mahdollisuus on olla ydin kansanliikkeelle, joka kokoaa samaan päämäärään uskovat ihmiset yhteen muuttamaan maailmaa.

 

Puolue-elimet

Vuoden 2011 puoluekokouksen päätöksen mukaisesti valtuuskunta ja puoluehallitus vähentävät ohjelmien ja linjapapereiden julkaisua ja käyvät enemmän ajankohtaista poliittista keskustelua. Puoluevaltuuskunta ja -hallitus luovat uusia toimintatapoja, joilla poliittisia kantoja voidaan luoda entistä paremmin sekä ideologisia lähtökohtia paremmin vastaavasti.

Puoluekokouksen 2013 päätöksen mukaisesti vuoden 2014 puoluekokous järjestetään kolmipäiväisenä. Eduskuntavaalitappion jälkeen valtuuskunnan kokouksia on säästösyistä pidetty vuosittain kolme, mutta nyt määrä palautetaan neljään.

Järjestötoiminta ja organisaatio

Vuonna 2014 keskitytään vihreän järjestökentän vahvistamiseen erityisesti eduskuntavaaleja varten. Vihreiden järjestöjen määrä on suhteellisen vakiintunut ja yhdistysten perustoimintaa, mukaanlukien perustamista ja lakkauttamista, tukevat käytännöt toimivat. Piirien toiminnanjohtajaverkosto ja piiri- ja liittoyhdistykset, mukaanlukien vuonna 2013 yhdistyneet vaalipiirit, antavat hyvän pohjan järjestötoiminnalle.

Vihreä järjestötoiminta tukee puolueen kokonaistavoiteita määrätietoisesta vaalityöstä, vapaaehtoisvoimien hyödyntämisestä, tehokkaiden toimintatapojen kehittämisestä sekä jäsenhankinnasta. Järjestötoiminnan tavoitteet vuonna 2014 ovat aktiivien ja vapaaehtoisten lisääminen, heidän osaamisensa hyödyntäminen ja heidän jaksamisensa varmistaminen.

Järjestötoiminnan keinot tavoitteiden edistämiseksi vuonna 2014 ovat:

- Järjestötoiminnan tukirungon ja selkeiden käytäntöjen vakiinnuttaminen mahdollistamaan järjestöjen, jäsenten ja vapaaehtoisten oma-aloitteista ja innovatiivista toimintaa.
- Vapaaehtoisjohtamisosaamisen ja vapaaehtoismahdollisuuksien lisääminen kaikilla organisaation tasoilla.
- Järjestökäytäntöjen jakaminen ja järjestöjen välisen yhteistyön vahvistaminen päällekkäisen työn vähentämiseksi.
- Puolue-elinten ja muun puoluetoiminnan yhteyksien vahvistaminen järjestöihin ja niiden jäseniin.
- Joustavien järjestäytymismuotojen, kuten verkostojen ja projektiluontoisten ryhmien kehittäminen ja tukeminen.
- Valtakunnallisten järjestöjen toimintaedellytysten ja yhteistyöverkoston tukeminen.

Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö Euroopan parlamentin vihreän ryhmän kanssa

Kansainvälinen toiminta keskittyy Euroopan parlamentin vaaleihin ja aktiiviseen toimintaan Euroopan vihreissä ja kannustamalla Euroopan vihreiden kärkiehdokkaiden esivaalissa äänestämiseen. Kotimaassa tavoitteena on EU-politiikkaa koskevan keskustelun ja viestinnän aktivoiminen koko puolueessa vaalien alusaikana. Lisäksi pidetään yhteyttä lähialueiden ja maailman vihreisiin.

Kansainvälisen toiminnan organisaatiota tarkastellaan vaalien jälkeen tavoitteena kentän aktivoiminen ja entistä avoimempi mahdollisuus osallistua toimintaan sekä toisaalta jatkuvuuden mahdollistaminen erityisesti Euroopan vihreiden toiminnan osalta.

Vuonna 2014 Euroopan parlamentin vihreän ryhmän vaihduttua sovitaan puolueen, meppien ja eduskuntaryhmän välisestä yhteistyöstä. Varsinkin hallitustyöskentelyn ja europarlamenttityöskentelyn yhteistyötä vahvistetaan. Lisäksi keskitytään kehittämään erityisesti käytäntöjä, joilla ajetaan puolueelle tärkeitä asioita sekä ministerineuvostossa että Euroopan parlamentissa.

Viestintä

Kevään 2014 eurovaalien ja kevään 2015 eduskuntavaalien myötä viestinnän painopiste on vuonna 2014 vaaliviestinnässä ja vaaleihin valmistautumisessa.

Eurovaalien viestintä keskittyy ehdokkaiden profiilien ja näille tärkeiden aiheiden nostamiseen ja tukemiseen. Eurovaalien viestintäkärjet nousevat Euroopan Vihreiden yhteisestä vaaliohjelmasta. Perinteisten vihreiden teemoja lisäksi nostetaan etenkin talous- ja työllisyyskysymyksiä.

Muussa ajankohtaisviestinnässä viestintä tukee mahdollisuuksien mukaan sekä ministerien, kansanedustajien että maakunnallisten toimijoiden viestintää. Yhdistysten viestintää tuetaan uuden viestintäoppaan ja Vision kanssa yhteistyössä järjestettävien koulutusten avulla. Puolueen viestijät osallistuvat eduskuntaryhmän teemakampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Ulkoisessa viestinnässä pyritään profiilinostoihin niin Vihreän blogin kuin haastattelujen kautta.

Sähköisessä viestinnässä vuonna 2013 aloitettu verkkosivujen uudistus viedään loppuun. Puoluekokousaloitteen mukaisesti verkkosivuilla kehitetään tapoja nostaa vihreitä saavutuksia sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Sosiaalisen median viestintää pyritään kehittämään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Jäsenviestinnän pääasiallisena kanavana toimivat säännölliset uutiskirjeet (Vihreä kirje). Valtuuskunnan kokousten ja puoluekokouksen seuraaminen mahdollistetaan suorien verkkolähetysten avulla.

Vuoden 2013 puolella aloitettu säännöllisten jäsenkyselyjen tekeminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa vakiinnutetaan.

Vaalitoiminta

Vaalitoiminta keskittyy keväällä eurovaalien valmisteluun ja kampanjoinnin tukemiseen. Kampanja toteutetaan Europaan Vihreiden yhteisen kampanjan pohjalta. Syksyllä 2013 koottu kampanjaryhmä jatkaa työskentelyä vaaleihin asti. Kesälomien jälkeen kootaan uusi kampanjaryhmä vastaamaan eduskuntavaalien 2015 valmistelusta.

Vuonna 2014 järjestetään myös evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit. Seurakuntavaalivalmistelua koordinoi Armon Vihreät, joka valmistelee keväällä vaaliohjelman puoluevaltuuskunnan yhteydessä hyväksyttäväksi ja järjestää ehdokaskoulutukset valtakunnallisesti.

 

 

Jaa sivu: