Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014

Johdanto


Vihreät on olemassa muuttaakseen maailmaa. Vuosi 2015 on eduskuntavaalivuosi. Sen ensimmäiset, vaalikampanjan täyteiset kuukaudet ratkaisevat, millä edellytyksillä työtä vihreämmän yhteiskunnan puolesta tehdään seuraavat neljä vuotta.

Puolue käy eduskuntavaaleihin oppositioasemasta. Tavoitteemme on tehdä vaikuttavaa, kirkasta ja tinkimätöntä vihreää politiikkaa niin vaaleissa kuin vaalien ulkopuolellakin. Vihreät arvot kiinnostavat juuri nyt, kun hallitusvaltaa käyttävät puolueet ovat alkaneet viedä maata aivan toiseen suuntaan. Tehtävämme on kutsua kaikki vihreitä arvoja kannattavat yhteen, koota liike kääntämään Suomen kurssi kestävälle tolalle.

Ihmisten huolet ja toiveet kohdistuvat asioihin, joihin tarvitaan vihreitä ratkaisuja kipeämmin kuin koskaan. Meidän on vastattava tähän huutoon, tuotava vihreät vastaukset koskettamaan ihmisten arkea. Se asettaa vaatimuksen itsellemme: meidän on opittava pois poliittisesta liturgiasta, opeteltava puhumaan entistä selkeämmin ja ihmisten kielellä.

Samalla meidän on edelleen muututtava avoimemmiksi, vahvistettava jäsendemokratiaa ja jatkettava puolueen uudistamista kohti vapaaehtoisten alhaalta ylös organisoituvaa liikettä ylhäältä alas hallinnoidun hierarkian sijaan. Tavoitteena on oltava 2000-luvun joustavin, notkein ja tehokkaimmin toimiva puolueorganisaatio Suomessa.

Tältä pohjalta haluamme kasvaa kolmanneksi vahvaksi poliittiseksi voimaksi suomalaiseen poliittiseen kenttään, yhteiskuntaa uudistavaksi vaihtoehdoksi vanhalle oikeistolle ja vasemmistolle.

Vuoden 2015 painopisteet


Puolueen toiminnan painopiste on kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Kaikki toiminta keskitetään vaalityötä varten, sillä vaaleissa ratkaistaan vihreiden arvojen paino Suomen politiikassa seuraavina vuosina.

Loppuvuotta hallitsee valmistautuminen uuteen vaalikauteen ja sen haasteisiin:

 •     Vaalien jälkeen puolue laatii päivitetyn toimintasuunnitelman ja budjetin, jossa toiminta mitoitetaan vaalituloksen mukaisiin resursseihin.
 •     Puoluekokouksessa 2015 käynnistetään puolueen seuraavan strategian laatiminen osallistamalla laajasti aktiivit puolueen tulevaisuuden suunnitteluun.


Vuoden aikana jalkautetaan toimintaan vuonna 2014 kehitetyt sähköiset työkalut:

 •     toimivat vapaaehtoistyön ja joukkoistamisen välineet
 •     vaalikampanjointia ja järjestötoimintaa vahvistavat tukipalvelut, joilla automatisoidaan aiemmin käsin hoidettuja tehtäviä ja vahvistetaan aktiivien mahdollisuuksia keskittyä olennaiseen.

Puolue-elimet


Puoluekokouksessa valittaville uudelle puoluehallitukselle ja valtuuskunnalle järjestetään laaja koulutus tulevasta kaudesta ja sen haasteista. Molemmat elimet tekevät suunnitelman koko toimintakaudekseen heti kautensa alussa.

Ohjelmatyö


Vuoden alkupuolella valtuuskunta hyväksyy kaksi ohjelmaa: veropoliittinen ohjelma ja hyvinvointivaltio-ohjelma. Tulevan valtuuskuntakauden ohjelmatyön valmistelu aloitetaan puoluekokouksen jälkeen ja päätetään syyskuun valtuuskunnassa. Ohjelmatyötä tarkastellaan kriittisesti ja ohjelmia täyteen buukatun kaksivuotiskauden sijaan etsitään uusia vaihtoehtoisia tapoja vihreän politiikan linjaamiseen, sisältöjen kehittämiseen ja suomalaisen poliittisen keskustelun syventämiseen. Otetaan lisäksi jämäkkä ote jo olemassaolevien ohjelmien ja sisältöjen päivittämiseen, linjausten yhtenäistämiseen, ja niiden esitystavan muokkaamiseen. Ohjelma-avausten suunnitelmasta keskustellaan yhteisesti valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän kesken.

Järjestötoiminta ja organisaatio


Vuonna 2015 keskitytään vihreän järjestökentän vahvistamiseen eduskuntavaaleja hyödyntäen. Kun vaalikampanjassa vedetään mukaan satoja uusia toimijoita, pyritään heidät sitouttamaan jäseninä ja aktiiveina puolueen perustoimintoihin. Vihreä järjestötoiminta tukee puolueen kokonaistavoiteita määrätietoisesta vaalityöstä, vapaaehtoisvoimien hyödyntämisestä, tehokkaiden toimintatapojen kehittämisestä sekä jäsenhankinnasta.

Järjestötoiminnan keinot tavoitteiden edistämiseksi vuonna 2015 ovat:

 •     Järjestötoiminnan tukirungon ja selkeiden käytäntöjen vakiinnuttaminen mahdollistamaan järjestöjen, jäsenten ja vapaaehtoisten oma-aloitteista ja innovatiivista toimintaa.
 •     Vapaaehtoisjohtamisosaamisen ja vapaaehtoismahdollisuuksien lisääminen kaikilla organisaation tasoilla.
 •     Järjestökäytäntöjen jakaminen ja järjestöjen välisen yhteistyön vahvistaminen päällekkäisen työn vähentämiseksi.
 •     Puolue-elinten ja muun puoluetoiminnan yhteyksien vahvistaminen järjestöihin ja niiden jäseniin.
 •     Joustavien järjestäytymismuotojen, kuten verkostojen ja projektiluontoisten ryhmien kehittäminen ja tukeminen.
 •     Valtakunnallisten järjestöjen toimintaedellytysten ja yhteistyöverkoston tukeminen.
 •     Aktiivinen jäsen- ja vapaaehtoishankinta vaalien aikana.

Viestintä


Viestinnän painopiste on keväällä 2015 vaaliviestinnässä ja vaaleihin valmistautumisessa. Välittömästi vaalien jälkeen tehtävänä on uuden eduskuntaryhmän esittely suurelle yleisölle sekä alkavan vaalikauden viestinnällisten painopisteiden hahmottaminen riippuen puolueen asemasta oppositiossa tai hallituksessa.

Vaaliviestintä perustuu vaalistrategiassa linjattuihin teemoihin. Viestinnällä pyritään lisäämään sekä puolueen että ehdokkaiden tunnettuutta sekä takaamaan puolueen menestys eduskuntavaaleissa. Vaalien jälkeen arvioidaan, mitkä viestinnän käytänteet ovat onnistuneita ja miten puolueen viestinnän työtä tulisi kehittää.

Pitkäaikaisessa viestinnän kehittämisessä tärkeimmät toimenpiteet ovat puolueen viestintäsuunnitelman, brändin ja tarinan rakentaminen ja jalkauttaminen. Nopeissa, ajankohtaisissa ulostuloissa keskitytään sekä sosiaaliseen että perinteiseen mediaan. Vuonna 2013 aloitettu verkkouudistus viedään loppuun. Vaaliviestintää tukevan ajankohtaisviestinnän painopisteet ovat valtakunnallisen oppositioviestinnän, kansanedustajien ja maakunnallisten toimijoiden viestinnässä.

Yhdistysten viestintää tuetaan viestintäoppaan ja Vision kanssa yhteistyössä järjestettävien koulutusten avulla. Jäsenviestinnän pääasiallisena kanavana toimivat säännölliset uutiskirjeet. Valtuuskunnan kokousten ja puoluekokouksen seuraamista suorien verkkolähetysten avulla jatketaan.

Eurooppalainen ja kansainvälinen toiminta


Eurooppalainen politiikka on vihreille osa normaalia poliittista toimintaa, jota tehdään kahdella tasolla yhtaikaa: Suomessa ja Euroopan tasolla. Vihreät toimii aktiivisesti osana Euroopan vihreää puoluetta (European Green Party, EGP).

Vuonna 2015 vakiinnutetaan vuonna 2014 perustetun EGP-työryhmän toiminta. EGP:n sekä Euroopan parlamentin vihreän ryhmän työhön keskittyvä EGP-työryhmä seuraa aktiivisesti eurooppalaista vihreää politiikkaa ja valmistelee vihreiden kannat Euroopan Vihreiden kokouksiin.

Europarlamentin suomalaisen vihreän jäsenen Heidi Hautalan ja puolueen vahvaan yhteistyöhön panostetaan, jotta mahdollisimman moni saadaan tietoiseksi EU-tasolla käytävästä keskustelusta ja osallistumaan siihen. Samalla kehitetään edelleen käytäntöjä, joilla ajetaan puolueelle tärkeitä asioita sekä ministerineuvostossa että Euroopan parlamentissa.

Lähialueiden, erityisesti Ruotsin, vihreisiin pidetään yhteyttä aktiivisesti myös Euroopan Vihreiden kokousten ulkopuolella. Samoin verkostoja maailman vihreisiin (Global Greens) pidetään yllä.

Vaalikampanja


Eduskuntavaaleissa 2015 puolue tavoittelee historiansa suurinta eduskuntaryhmää. Vaalikampanjan painopisteet, teemat ja keskeiset valinnat määräytyvät puoluehallituksen hyväksymässä vaalistrategiassa.

Talous


Puolueen jäsenyhdistysten osallistumista poliittiseen toimintaan sekä tiedotustoimintaan ja viestintään tuetaan puoluevaltuuskunnan vuonna 2013 vahvistamien perusteiden mukaisesti: Vihreät Naiset ry:n tukiosuus on 11 % puolueavustuksesta, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n 4,5 %, Vihreät vaivaiset ry:n 0,8 %, valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten 1,2 % (jaetaan avustusanomusten pohjalta). Piirijärjestöille maksetaan 7,5 % puolueavustuksesta suorana tukena sekä erillinen työntekijätuki. Piirijärjestöjen suora tuki kohdennetaan piirijärjestöille vahvistettujen periaatteiden mukaisesti jäsenmaksumäärien suhteessa. Kuten puoluevaltuuskunta on päättänyt, tukiosuuksia voidaan muuttaa eduskuntavaalien 2015 jälkeen.

Jaa sivu: