Toimintasuunnitelma 2016

hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 22.11.2015


Johdanto

Vihreät on olemassa muuttaakseen maailmaa. Vuosi 2016 on vahvan, aatteellisen ja rakentavan vihreän oppositiopolitiikan vuosi, jonka aikana puolue valmistautuu vuoden 2017 kuntavaaleihin sekä rakentaa pohjan tulevien vuosien vaalikampanjoille.

Puolueen oppositiopolitiikan kärkiteemoina jatkuvat ympäristö, köyhyys, koulutus ja työ. Vihreille on kunnia-asia, että samat teemat ovat meille tärkeitä vaalien jälkeen kuin ennen vaaleja. Kärkiteemat jäsentävät oppositiotyötämme, mutta eivät rajoita asioiden kirjoa, joihin otamme kantaa ja niiden rinnalla tuomme vahvasti esiin esimerkiksi globaalin vastuun kysymyksiä sekä muita vihreän politiikan keskeisiä linjoja kuten yhdenvertaisuus ja avoin päätöksenteko.

Tavoitteemme on tehdä vaikuttavaa, kirkasta ja tinkimätöntä vihreää politiikkaa niin eduskunnassa, kunnanvaltuustoissa kuin kansalaisyhteiskunnassakin. Vihreät arvot kiinnostavat juuri nyt, kun hallitusvaltaa käyttävät puolueet vievät maata aivan eri suuntaan. Tehtävämme on kutsua kaikki vihreitä arvoja kannattavat yhteen kääntämään Suomen kurssi kestävälle pohjalle.

Ihmisten huolet ja toiveet kohdistuvat asioihin, joihin tarvitaan vihreitä ratkaisuja kipeämmin kuin koskaan. Meidän on tuotava vihreät vastaukset koskettamaan ihmisten arkea. Meidän on opittava pois poliittisesta liturgiasta, opeteltava puhumaan entistä selkeämmin ja ymmärrettävästi.

Samalla meidän on edelleen jatkettava puolueen uudistamista: tartuttava tietoyhteiskunnan mahdollisuuksiin organisoida puoluetoimintaa uusin tavoin, luotava ihmisille uusia tapoja osallistua ja tulla mukaan, oltava yhä vahvemmin vapaaehtoisten liike perinteisen puoluehierarkian sijaan. Tavoitteena on oltava 2000-luvun joustavin, notkein ja tehokkaimmin toimiva puolueorganisaatio Suomessa.

Tältä pohjalta haluamme kasvaa kolmanneksi vahvaksi poliittiseksi voimaksi suomalaiseen poliittiseen kenttään, yhteiskuntaa uudistavaksi vaihtoehdoksi vanhalle oikeistolle ja vasemmistolle.


Järjestötoiminta ja organisaatio

Vuonna 2016:

  • Järjestötoiminnan tukea kehitetään, vakiinnutetaan ja selkeytetään, jotta järjestöt voivat keskittyä poliittiseen toimintaan, vaikuttamiseen ja tuleviin vaaleihin valmistautumiseen.
  • Lisätään järjestöjen poliittista osaamista ja vaikuttamismahdollisuuksia.
  • Tavoitteena on kehittää puolueen järjestöistä vaikuttamisen asiantuntijoita ja väyliä jäsenille, kansalaisille ja ulkopuolisille yhteistyötahoille.
  • Parannetaan viestintää kaikkien organisaation tasojen ja tahojen välillä ja kehitetään yhteistyötä ja käytäntöjen jakamista.
  • Parannetaan yhteyksiä puolue-elinten ja järjestökentän välillä ja järjestöjen välillä esimerkiksi valtakunnallisten ja paikallisten järjestöjen yhteistyötä kehittämällä.
  • Koulutus pidetään järjestötoiminnan kehittämisen keskiössä. Keskeisten toimijoiden ja työntekijöiden koulutusta hyödynnetään koulutuksen ja osaamisen levittämisessä koko maahan. Koulutusrungoilla ja kokonaiskoordinaatiolla koulutuksista saadaan entistä vaikuttavampia ja kauaskantoisempia ja niillä vahvistetaan vihreää viestiä. Koulutusten avulla parannetaan jäsenten ja toimijoiden poliittista sisältö- ja vaikuttamisosaamista sekä kampanjointi- ja järjestötaitoja, lisätään poliitikkojen ja puolueen ulkopuolisten tahojen yhteyksiä järjestökenttään ja tuetaan jäsen- ja ehdokashankintaa.
  • Jäsenhankinnan ja jäsenkäytäntöjen kehittäminen luonteviksi osaksi järjestötoimintaa. Jäsenasiat pystytään vaalivuosina hoitamaan mahdollisimman vähällä vaivalla.
  • Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä mietitään kevyitä ja helppoja osallistumisen tapoja eri tasoilla järjestöorganisaatiota, mietitään vapaaehtoisten tarpeita ja toiveita, kehitetään erityisesti pitkäkestoisemmin sitoutuneille vapaaehtoisille mielekkäitä toiminnan ja vaikuttamisen tapoja. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään järjestöjen ja puolueen tarpeiden kautta. Varmistetaan osaaminen vapaaehtoisten johtamisessa: innostamisessa, sitouttamisessa, ohjaamisessa ja kiittämisessä kaikilla organisaation tasoilla.


Viestintä

Vuonna 2016 jatketaan sekä ajankohtaisen päivittäisen viestinnän että viestintäprojektien toteuttamista. Ajankohtaisviestinnän painopiste on oman vaihtoehdon esittelyssä sekä hallituksen haastamisessa oppositiosta käsin.

Ulkoista viestintää tehdään sekä perinteisen että sosiaalisen median kautta. Pyrkimyksenä on viestiä vihreiden teemoja mahdollisimman laajalle joukolle ja vahvistaa kannattajien sidettä puolueeseen. Toimittajia tavataan henkilökohtaisesti, sekä heihin ollaan yhteydessä puhelimitse ja lähettämällä tiedotteita. Uutisista poimitaan aiheita, joihin vihreät voivat vastata. Sosiaalisessa mediassa painotetaan visuaalisuutta ja videoita. Pidempään käytössä olevien kanavien (Facebook, Twitter, Instagram) lisäksi jalkautetaan aktiivikäyttöön Snapchat, jonka kautta tavoitellaan pääasiassa aiempaa nuorempia kohderyhmiä. Viestinnässä nostetaan esiin sovitusti puolueen kärkihenkilöitä, pääasiassa kansanedustajia.

Viestintäprojekteilla pyritään luomaan pidempiaikaisia rakenteita puolueen päivittäiseen viestintätyöhön. Näitä ovat muun muassa viestintäsuunnitelman, brändin ja tarinan rakentaminen ja jalkauttaminen, piirien viestinnän vahvistaminen, toimittajatyön rakenteen selkeyttäminen sekä monikielisen viestinnän lisääminen.

Yhdistysten viestintää tuetaan viestintäoppaan ja Vision kanssa yhteistyössä järjestettävien koulutusten avulla. Yhdistyksille tarjotaan käyttöön medialistat mediasuhteiden parantamiseksi. Jäsenviestinnän pääasiallisena kanavana toimivat säännölliset uutiskirjeet. Valtuuskunnan kokousten ja puoluekokouksen seuraamista suorien verkkolähetysten avulla jatketaan.

Vuonna 2016 aloitetaan valmistautuminen kuntavaaleihin. Ensimmäinen askel on ehdokkaaksi lähtemiseen kannustava viestintä pääasiassa verkossa. Jatkotoimenpiteet toteutetaan kampanjastrategian mukaisesti myöhemmin sovittavalla tavalla.


Eurooppalainen ja kansainvälinen toiminta

Eurooppalainen politiikka on vihreille osa jokapäiväistä poliittista toimintaa, jota tehdään kahdella tasolla yhtaikaa: Suomessa ja Euroopan tasolla. Vihreät toimii aktiivisesti osana Euroopan vihreää puoluetta (European Green Party, EGP) ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan sen työryhmiin, kuten Gender-työryhmään.

Vuonna 2016 jatkuu EGP-työryhmän toiminta. EGP:n sekä Euroopan parlamentin vihreän ryhmän työhön keskittyvä EGP-työryhmä seuraa aktiivisesti eurooppalaista vihreää politiikkaa ja valmistelee vihreiden kannat Euroopan Vihreiden kokouksiin.

Europarlamentin suomalaisen vihreän jäsenen Heidi Hautalan ja puolueen välillä tehdään tiivistä yhteistyötä. Vaikutetaan siten, että mahdollisimman moni saadaan tietoiseksi EU-tasolla käytävästä keskustelusta ja osallistumaan siihen. Jatketaan aktiivista vaikuttamista Suomen EU-politiikkaan julkisuuden ja suuren valiokunnan kautta.

Lähialueiden, erityisesti Ruotsin, vihreisiin pidetään yhteyttä aktiivisesti myös Euroopan Vihreiden kokousten ulkopuolella. Samoin verkostoja maailman vihreisiin (Global Greens) pidetään yllä.


Vaalikampanja

Seuraavat vaalit ovat vuoden 2017 kuntavaalit. Vuoden 2016 keväällä keskitytään ehdokashankintaan ja vaalikampanjan suunnitteluun. Kampanjan ulkoasu valmistuu puoluekokoukseen mennessä. Vaalitavoitteet ja kampanjan pääpiirteet käsitellään erillisessä kampanjasuunnitelmassa.

Ehdokashankinnassa pyritään etupainotteisuuteen ja tavoite on, että kolmasosa ehdokkaista on nimetty juhannukseen mennessä. Ehdokashankintaan ja -asetteluun osallistuu paikallisyhdistysten ehdokashankintatiimien lisäksi koko puoluekoneisto: eduskuntaryhmä, puoluevaltuuskunta, puoluehallitus, piirihallitukset, liitto- ja valtakunnalliset järjestöt sekä puoluetoimisto.

Syksyllä keskitytään ehdokashankinnan lisäksi kampanjan sisältöjen suunnitteluun sekä järjestetään ehdokaskoulutustapahtuma Syyspäivät. Vuoden loppuun mennessä on nimetty 2/3 ehdokkaista.


Talous

Puolueen jäsenyhdistysten osallistumista poliittiseen toimintaan sekä tiedotustoimintaan ja viestintään tuetaan puoluevaltuuskunnan vuonna 2013 vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Valtion myöntämän puoluetuen rakenteessa tapahtuu vuoden 2016 alusta muutos: yleinen puoluetuki sekä puolueiden tiedotus- ja viestintätoiminnan tuki yhdistyvät yhdeksi tueksi. Tämän johdosta vuonna 2013 päätetyt jäsenyhdistysten tuen prosenttiosuudet, jotka on määritelty osuuksina yleisestä puoluetuesta (v. 2015 85 000 euroa per kansanedustaja), tarkistetaan osuuksiksi uudesta yhdistetystä puoluetuesta (v. 2016 148 000 euroa per kansanedustaja) siten että yhdistysten saaman tuen taso pysyy samana ja vain laskennallinen prosenttiosuus muuttuu.

Tältä pohjalta Vihreät Naiset ry:n tukiosuus on 5,84375 % puolueavustuksesta, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n 2,390625 %, Vihreät vaivaiset ry:n 0,425 % ja valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten 0,6375 % (jaetaan avustusanomusten pohjalta). Piirijärjestöille maksetaan 3,984375 % puolueavustuksesta suorana tukena sekä erillinen työntekijätuki. Piirijärjestöjen suora tuki kohdennetaan piirijärjestöille vahvistettujen periaatteiden mukaisesti jäsenmaksumäärien suhteessa.

 

Jaa sivu: