Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 4.12.2016


 

Johdanto


 

Vihreät on olemassa muuttaakseen maailmaa. Vuosi 2017 on vaalityön vuosi: sen keskeinen tavoite on kääntää Suomen suunta kuntavaaleissa. Huhtikuun kuntavaalien jälkeen käynnistyy välittömästi työ tammikuun 2018 maakuntavaaleja ja presidentinvaaleja varten.

 

Kunnilla on Suomessa merkittävä valta. Vaikka maan hallitus pyrkii viemään Suomea kovaan ja kestämättömään suuntaan, kunnissa voidaan valita toisin.

 

Tehtävämme on tuoda kuntavaaleissa inhimillinen, oikeudenmukainen ja kestävä vaihtoehto Suomen suunnaksi. Puolustamme ympäristöä, koulutusta ja heikommassa asemassa olevia. Samalla uudistamme vanhoja rakenteita luodaksemme uusia työpaikkoja ja elinvoimaa joka puolelle maata.

 

Puolueen kärkiteemoina jatkuvat aiempien linjausten mukaisesti ympäristö, köyhyys, koulutus ja työ. Kärkiteemat jäsentävät työtämme oppositiossa ja vaaleissa, mutta eivät rajoita asioiden kirjoa, joiden puolesta toimimme. Kärkiteemojen rinnalla tuomme vahvasti esiin esimerkiksi globaalin vastuun kysymykset sekä muita vihreän politiikan keskeisiä aiheita kuten yhdenvertaisuus ja avoin päätöksenteko.

 

Puolustamme yhä päättäväisemmin ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia emmekä anna periksi vihan, pelon ja valheiden lietsonnalle. Ihmisten huolet ja toiveet kohdistuvat asioihin, joihin tarvitaan vihreitä ratkaisuja kipeämmin kuin koskaan. Meidän on tuotava vihreät vastaukset koskettamaan ihmisten arkea. Meidän on opittava yhä vahvemmin pois poliittisesta liturgiasta, opeteltava puhumaan entistä selkeämmin ja ymmärrettävämmin.

 

Tavoitteemme on tehdä vaikuttavaa, kirkasta ja tinkimätöntä vihreää politiikkaa niin uusissa ja vanhoissa kunnanvaltuustoissa, eduskunnassa kuin kansalaisyhteiskunnassakin. Kutsumme kaikki vihreitä arvoja tukevat mukaan tekemään muutosta paremman huomisen puolesta.


 

Järjestötoiminta ja organisaatio

 

 • Kesäkuun puoluekokouksessa valitaan uusi puoluejohto. Puolueen uuden puheenjohtajan valinnasta järjestetään jäsenäänestys. Puheenjohtaja-, varapuheenjohtaja- ja puoluesihteeriehdokkaille sekä valtuuskunnan puheenjohtajaehdokkaille järjestetään kiertue toukokuussa.

 • Jäsenhankinta keskitetään kahden pääasian ympärille: kuntavaaleissa mukaan vihreään toimintaan tulee suuri joukko ihmisiä puolueen ulkopuolelta, jotka on tärkeää pyytää jäseniksi; samalla jäsenäänestys tarjoaa uusille jäsenille houkuttavan tilaisuuden päästä vaikuttamaan puolueen puheenjohtajan valintaan.

 • Vihreän strategian jalkauttaminen jatkuu vuonna 2017. Strategia toimii työkalupakkina toiminnan kehittämiselle sekä yhdistystasolla että kaikille vihreille toimijoille. Strategian keskeisimmistä sisällöistä pidetään työpajoja ympäri Suomea.

 • Yhdistystoiminnan tukitoimia selkiytetään panostamalla sisäiseen viestintään ja puolueen uuden extranetin rakentamiseen. Yhdistyksille tuotetaan jälleen tiivis paketti vuoden 2017 keskeisimmistä yhdistysasioista, “Vihreän yhdistyksen ABC 2017”.

 • Vapaaehtoistoimintaa kehitetään järjestöjen ja puolueen tarpeiden kautta. Rohkaistaan yhdistyksiä hyödyntämään vapaaehtoisia vaalikampanjoissa. Tuetaan yhdistyksiä vapaaehtoisten johtamisessa: innostamisessa, sitouttamisessa, ohjaamisessa ja kiittämisessä kaikilla organisaation tasoilla.


 

Koulutustoiminta

 • Koulutus on vahvasti yhdistystoiminnan keskiössä. Koulutustoiminnan painopiste on vuonna 2017 kunta- ja maakuntavaalikampanjointiin liittyvä koulutus sekä uusien kuntapäättäjien kouluttaminen.

 • Yhdistystoimijoille tarjotaan sekä konkreettisiin kampanjointi- ja järjestötaitoihin liittyvää koulutusta että toimijoiden poliittista sisältö- ja vaikuttamisosaamista vahvistavaa koulutusta.

 • Kaikki puolueen keskeisimmät koulutussisällöt jalkautetaan alueellisesti siten, että puolue kouluttaa piirien toimijat kouluttamaan alueillaan vaaleihin liittyvät oleellisimmat sisällöt eteenpäin kunkin alueen toimijoille.

 • Kuntavaalien jälkeen varmistetaan uusien vihreiden valtuutettujen perehdytys ja koulutus sekä haetaan strategiaa uudelle valtuustokaudelle perinteisillä vihreiden valtuutettujen neuvottelupäivillä.

 • Vuonna 2017 järjestetään poikkeuksellisesti kahdet vihreät puheenjohtajapäivät - tammikuussa kuntavaalien alla ja joulukuussa maakuntavaalien alla.

 • Syksyllä 2017 järjestetään vihreät syyspäivät, joiden pääpainopiste on valmistautuminen maakuntavaaleihin

 


 

Viestintä

 

Vuonna 2017 jatketaan sekä ajankohtaisen päivittäisen viestinnän että viestintäprojektien toteuttamista. Ajankohtaisviestinnän painopiste on oman vaihtoehdon esittelyssä sekä hallituksen haastamisessa oppositiosta käsin.

 

Ulkoista viestintää tehdään sekä perinteisen että sosiaalisen median kautta. Pyrkimyksenä on viestiä vihreiden teemoja mahdollisimman laajalle joukolle ja vahvistaa kannattajien sidettä puolueeseen. Sosiaalisessa mediassa painotetaan visuaalisuutta ja videoita.

 

Viestintäprojekteilla pyritään luomaan pidempiaikaisia rakenteita puolueen päivittäiseen viestintätyöhön. Näitä ovat muun muassa viestintäsuunnitelman, brändin ja tarinan rakentaminen ja jalkauttaminen.

 

Yhdistysten viestintää tuetaan viestintäkoulutusten avulla. Jäsenviestinnän pääasiallisena kanavana toimivat säännölliset uutiskirjeet. Valtuuskunnan kokousten ja puoluekokouksen suoria verkkolähetyksiä jatketaan.

 

Vuonna 2017 valittavaa uutta puolueen puheenjohtajaa tuetaan ja koulutetaan tarpeen mukaan yleisesti viestinnän ja erityisesti puolueen brändin vahvistamisessa.

 


 

 

Eurooppalainen ja kansainvälinen toiminta

 

Vihreät toimii aktiivisesti osana Euroopan vihreää puoluetta (European Green Party, EGP) ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan sen työryhmiin sekä kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin EGP:n valtuuskunnan kokouksiin. Työtä Euroopan vihreissä koordinoi puolueen EGP-työryhmä.

 

Europarlamentin suomalaisen vihreän jäsenen Heidi Hautalan ja puolueen välillä tehdään tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on tuoda EU-tasolla käytävä poliittinen keskustelu osaksi suomalaista poliittista keskustelua ja osallistua siihen. Aktiivista vaikuttamista Suomen EU-politiikkaan tehdään etenkin suuren valiokunnan työn sekä julkisten ulostulojen kautta.

 

Etenkin muiden pohjoismaiden vihreisiin puolueisiin pidetään yhteyttä aktiivisesti myös EGP:n työn ulkopuolella. Myös verkostoja Maailman vihreisiin (Global Greens) pidetään yllä. Osallistutaan EGP:n ja Maailman vihreiden yhteiseen kongressiin Liverpoolissa maalis-huhtikuun vaihteessa.


 

Vaalikampanjat

 

Alkuvuodesta keskitytään kuntavaalikampanjan viimeistelyyn ja toteuttamiseen ja valmistellaan taustalla seuraavan vuoden maakunta- ja presidentinvaaleja. Jotta koko puolueen yhteinen huomio pysyy lähimmissä vaaleissa, on tärkeää että näkyvä maakuntavaalityö aloitetaan kuitenkin vasta kuntavaalien jälkeen. Kuntavaalien jälkeen käynnistyy jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta. Uuden puoluejohdon tultua valituksi sinetöidään jo tehdyt maakunta- ja presidentinvaalisuunnitelmat ja siirrytään toteuttamaan niitä.


 

Talous

 

Puolueen jäsenyhdistysten osallistumista poliittiseen toimintaan sekä tiedotustoimintaan ja viestintään tuetaan puoluevaltuuskunnan vuonna 2013 vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Vihreät Naiset ry:n tukiosuus on 5,84375 % puolueavustuksesta, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n 2,390625 %, Vihreät vaivaiset ry:n 0,425 % ja valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten 0,6375 % (jaetaan avustusanomusten pohjalta). Piirijärjestöille maksetaan 3,984375 % puolueavustuksesta suorana tukena sekä erillinen työntekijätuki. Piirijärjestöjen suora tuki kohdennetaan piirijärjestöille vahvistettujen periaatteiden mukaisesti jäsenmaksumäärien suhteessa.

 

 

Jaa sivu: