Vihreä liitto rp.

Toimintasuunnitelma 2018

Hyväksytty puoluevaltuuskunnassa 3.12.2017

Johdanto

Vihreät on olemassa muuttaakseen maailmaa. Vuonna 2018 vaalityö painottuu toiminnassa voimakkaasti: vuosi käynnistyy tammikuun presidentinvaaleilla, lokakuussa järjestetään maakuntavaalit ja vuoden aikana valmistaudutaan kevään 2019 eduskunta- ja eurovaaleihin. Tavoitteena on tuoda esiin vahva viesti vihreiden arvojen mukaisesta yhteiskunnasta ja muutoksesta – nykyisen hallituksen linja ei ole ainoa mahdollinen, politiikkaa voidaan tehdä myös toisin. Vihreillä on galluptulosten mukaan ennenäkemättömät mahdollisuudet muutoksen ajurina toimimiseen. Tehtävänä onkin vahvistaa puolueen positiivista kannatuskehitystä ja saada galluptulokset realisoitumaan myös vaaleissa.

2018–2019 aikana lähes kaikkien Suomen poliittisten edustuksellisten toimielinten kokoonpano vaihtuu. Kun kuntavaalien positiivinen kehitys saadaan jatkumaan ja voimistumaan, on mahdollista muuttaa suomalaisen politiikan suuntaa merkittävästi.
 
Tehtävämme on tuoda tulevissa vaaleissa inhimillinen, oikeudenmukainen ja kestävä vaihtoehto Suomen suunnaksi. Puolustamme ympäristöä, koulutusta ja heikommassa asemassa olevia. Samalla uudistamme vanhoja rakenteita luodaksemme uusia työpaikkoja ja elinvoimaa joka puolelle maata.
 
Puolueen kärkiteemoina jatkuvat aiempien linjausten mukaisesti ympäristö, köyhyys, koulutus ja työ. Kärkiteemat jäsentävät työtämme oppositiossa ja vaaleissa, mutta eivät rajoita asioiden kirjoa, joiden puolesta toimimme. Kärkiteemojen rinnalla tuomme vahvasti esiin esimerkiksi globaalin vastuun kysymykset sekä muita vihreän politiikan keskeisiä aiheita kuten yhdenvertaisuus ja avoin päätöksenteko. EU:n tulevaisuus on keskeinen teema, jossa Vihreillä on mahdollisuus ottaa vahva rooli hallituksen kompastellessa keskinäisiin ristiriitoihinsa ja niistä seuraavaan linjattomuuteen.
 
Puolustamme yhä päättäväisemmin ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia emmekä anna periksi vihan, pelon ja valheiden lietsonnalle. Ihmisten huolet ja toiveet kohdistuvat asioihin, joihin tarvitaan vihreitä ratkaisuja kipeämmin kuin koskaan. Meidän on tuotava vihreät vastaukset koskettamaan ihmisten arkea. Meidän on opittava yhä vahvemmin pois poliittisesta liturgiasta, opeteltava puhumaan entistä selkeämmin ja ymmärrettävämmin.
 
Tavoitteemme on tehdä vaikuttavaa, kirkasta ja tinkimätöntä vihreää politiikkaa niin kunnanvaltuustoissa, maakunnissa, eduskunnassa kuin kansalaisyhteiskunnassakin. Kutsumme kaikki vihreitä arvoja tukevat mukaan tekemään muutosta paremman huomisen puolesta.

Järjestöt ja koulutustoiminta

  • Vuonna 2018 koulutus- ja järjestötoiminta keskittyy vaaleihin ja niihin valmistautumiseen, sekä vaikuttamiseen vaalien välillä.
  • Kesän 2018 puoluekokouksessa hyväksytään poliittinen tavoiteohjelma, joka on yksi keskeisistä puolueen politiikan sisältöjä ohjaavista asiakirjoista. Poliittisen ohjelman päivittämisellä on myös tärkeä järjestötoiminnallinen ja koulutuksellinen ulottuvuus, sillä päivitystyöhön osallistetaan vihreitä mahdollisimman laajasti.
  • 2018–2019 aikana järjestettäviin vaaleihin valmistautuminen painottuu vahvasti järjestö- ja koulutustoiminnassa. Piirien johtoa tuetaan ehdokashankinnassa. Vision kanssa järjestetään kuntapäättäjien Kuntapäivä sekä ehdokkaille Vihreät kesäpäivät.
  • Ehdokas- ja kampanjakoulutusta tuetaan, toteutetaan ja kehitetään entistä paremmin alueellisesti ja paikallisesti.
  • Työntekijöiden koulutuksessa edetään vakiintuneen mallin mukaisesti yhteistyötä, osaamista ja jaksamista vahvistaen.
  • Puolueen strategian mukaisesti järjestötoiminnassa keskitytään vaikuttamiseen, mielekkääseen ja hauskaan toimintaan sekä suuntaudutaan ulospäin. Myös koulutus tukee strategista kehitystä.
  • Järjestö- ja koulutustoiminnassa keskitytään myös hyvään yhteistyöhön kaikkien vihreiden välillä: kuntavaikuttajien, yhdistysaktiivien, rivijäsenten, puolue-elinten ja työryhmien jäsenten, ehdokkaiden, kansanedustajien ja muiden kärkipoliitikkojen.
  • Jäsenhankintaa edistetään projektilla, joka keskittyy keväälle, kesälle ja alkusyksyyn maakuntavaaleihin asti.
  • Vihreiden aktiivien ja yhdistysten tukea kehitetään edelleen yhteistyössä Vision kanssa, ja tuesta viestitään mahdollisimman paljon ja selkeästi, jotta tarvitsevat löytävät sen äärelle.
  • Vuonna 2017 aloitettua häirinnän ja syrjinnän vastaista toimintaa jatketaan ja jalkautetaan paikallistasolle. Turvallisesta tilasta huolehditaan myös viestintäkanavissa.

Viestintä

Vuonna 2018 tehdään strategista, kohderyhmät tavoittavaa ja brändin mukaista ajankohtaisviestintää. Lisäksi toteutetaan viestinnän kehittämisprojekteja. Ajankohtaisviestinnän painopiste on oman vaihtoehdon tarjoamisessa hallituksen politiikalle.

Ulkoisessa viestinnässä tavoitellaan perinteisen median ja sosiaalisen median saumatonta yhteispeliä. Hyvää mediayhteistyötä pidetään yllä aktiivisella yhteydenpidolla toimittajiin ja pitämällä huolta siitä, että Vihreillä on kiinnostavaa, näkemyksellistä, rohkeaa ja tulevaisuuteen katsovaa sanottavaa julkisessa keskustelussa.

Some-viestinnässä luodaan jatkuvasti uusia konsepteja ja pidetään yllä Vihreiden kykyä tarttua nopeasti kohderyhmiä liikuttaviin aiheisiin. Some-viestinnässä painotetaan visuaalisuutta, videotuotantoja, live-lähetyksiä ja uusien kanavien suunnitelmallista hyödyntämistä.

Viestinnän kehittämisprojektit keskittyvät mm. mediaseurannan työkalujen päivittämiseen, verkkoviestinnän kehittämiseen, sisältöstrategiatyöhön ja brädityötä tukevaan tarinallistamiseen. Some-videoiden tuotantoa laajennetaan viestintätiimin ulkopuolelle.

Yhdistysten viestintää tuetaan viestintäkoulutusten ja koulutusmateriaalien avulla. Koulutustarpeisiin luodaan helposti toistettavia konsepteja. Jäsenviestinnän pääasiallisena kanavana toimivat säännölliset uutiskirjeet. Valtuuskunnan kokousten ja puoluekokouksen suoria verkkolähetyksiä jatketaan.

Eurooppalainen ja kansainvälinen toiminta

Vihreät toimii aktiivisesti osana Euroopan vihreää puoluetta (European Green Party, EGP) ja osallistuu sen työryhmiin sekä kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin EGP:n valtuuskunnan kokouksiin. Työtä Euroopan vihreissä koordinoi puolueen Eurooppa-työryhmä.

Europarlamentin suomalaisen vihreän jäsenen Heidi Hautalan ja puolueen välillä tehdään tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on tuoda EU-tasolla käytävä poliittinen keskustelu osaksi suomalaista poliittista keskustelua ja osallistua siihen. Aktiivista vaikuttamista Suomen EU-politiikkaan tehdään etenkin suuren valiokunnan työn sekä julkisten ulostulojen kautta.

Etenkin muiden pohjoismaiden vihreisiin puolueisiin pidetään yhteyttä aktiivisesti myös EGP:n työn ulkopuolella. Myös verkostoja Maailman vihreisiin (Global Greens) pidetään yllä.

Vaalikampanjat

Vuoden 2018 aikana käydään kahdet vaalit ja valmistaudutaan kaksiin muihin. Vuoden alussa järjestettävistä presidentinvaaleista vastaa puolueesta erillinen kampanjaorganisaatio, tukiyhdistys Suomi-Finland 2018 ry, joka kokoaa yhteen Pekka Haavistoa tukevan kansanliikkeen. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Olli Muurainen ja kampanjapäällikkönä Riikka Kämppi. Puolueen jäsenistö ja yhdistykset tukevat yhdistyksen toimintaa järjestämällä tilaisuuksia ja tekemällä katukampanjaa.

Presidentinvaalien jälkeen aloitetaan kolmien vaalien samanaikainen suunnittelutyö. Syksyllä 2018 on määrä käydä ensimmäiset maakuntavaalit, keväällä 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja noin 2 kk niiden jälkeen on eurovaalien aika. Kolmet vaalit reilussa puolessa vuodessa suunnitellaan kokonaisuudeksi, jossa seuraava kampanja pohjautuu aina edelliseen. Kampanjat rakentuvat jatkumoksi eduskuntavaalien 2015 ja kuntavaalien 2017 viestille ja niiden suunnittelu on osallistavaa ja avointa.

Talous

Vuonna 2018 puolueen taloudessa jatketaan vuosien 2015-2019 kehyksen puitteissa. Suurimmat panostukset vakiintuneen toiminnan lisäksi ovat maakuntavaalikampanjan toteuttaminen sekä valmistautuminen eduskunta- ja eurovaaleihin.

Puolueen jäsenyhdistysten osallistumista poliittiseen toimintaan tuetaan puoluevaltuuskunnan vuonna 2013 vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Vihreät Naiset ry:n tukiosuus on 5,85 % puolueavustuksesta, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n 2,4 %, Vihreät vaivaiset ry:n 0,425 % ja valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten 0,65 % (jaetaan avustusanomusten pohjalta). Piirijärjestöille maksetaan vähintään 4 % puolueavustuksesta suorana tukena sekä erillinen työntekijätuki. Piirijärjestöjen suora tuki kohdennetaan piirijärjestöille vahvistettujen periaatteiden mukaisesti jäsenmaksumäärien suhteessa siten, että jokaiselle piirijärjestölle on taattu 5 000 euron suuruinen minimituki.

Jaa sivu: