« tillbaka till förra sidan

Uppdaterat 12.1.2011

Våra övriga viktiga målsättningar

Naturskyddet hamnade i skymundan för klimatpolitiken i regeringsarbetet. Det finns mycket annat som kunde ha skötts bättre: skyddet av skogarna, av Östersjön, av Saimenvikaren ... Beslutet om att grunda en nationalpark i Sibbo var emellertid en målsättning som vi haft länge och som nu förverkligades.

Under regeringsförhandlingarna kom vi överens om att regeringen inte bygger nya vattenbassänger om inte beslutet är enhälligt. I regeringen är det vi som har sett till att nya bassänger inte byggts och att naturvärdena i Lappland inte förstörts.

Glädjeämnen i början av regeringsperioden var att tiden för civiltjänstgöringen förkortades och att dagvården förblev kostnadsfri för de lågavlönade.

Ett stort glädjeämne var att adoption inom familjen blev godtagbart. Det förbättrade barnens ställning i de familjer där föräldrarna inte gift sig utan lever i ett registrerat parförhållande.

Av de stora frågor som återstår finns bland annat förnyelsen av vallagen, vilket är viktigt för att demokratin ska fungera och vara trovärdig.

Viktiga målsättningar

plus (+), minus (–) och ännu öppna frågor (?)


Natur- och djurskyddet


(+) Vattenlagen förnyas så att byggandet av Vuotosdammen fortsättningvis är omöjligt. Kärren i Kemihaara, som hör till EU:s Natura 2000-nätverk, och är ett av Finlands viktigaste fågelområden, hamnar inte under vatten.

(+) Lagen om forsskydd är i kraft och Kollaja fortsätter att strömma fritt.

(+) Vid förnyelsen av regionförvaltningen bibehölls miljöfrågorna inom alla 13 verksamhetsområden, vilka motsvarar dagens regionala miljöcentraler.

(+) Gruvlagen reformeras för att svara mot dagens krav. Kommunerna ges vetorätt vad gäller grundande av urangruvor.

(+) Finland fick två nya nationalparker, en vid Bottenhavet, en i Sibbo storskogs kärnområde.

(+) Straffen för de allra grövsta djurskyddsbrotten har skärpts. Brottslagen inrymmer nu grovt djurskyddsbrott. Genom att grunda ett förbudsregister för djurhållning blir övervakningen av förbuden effektivare.

(+–) Södra Finland fick ett skogsskyddsprogram, men finansieringen av det räcker inte ännu till för att skydda mångfalden.

(–) Skyddet av Saimenvikaren baseras fortfarande på frivillighet, vilket lämnar luckor i skyddsområdet. Ett förbud mot nätfiske under en vårperiod skulle på ett heltäckande sätt skydda vikarens levnadsområden.

(–) I nationalparken i Pallas–Yllästunturi tilläts ett hotellbygge.

(?) Den stora reformen av skogslagen blir en uppgift för nästa regering. Vi eftersträvar en lag som stärker skogsägarens valfrihet och gör en kontinuerlig skogsodling till ett på riktigt jämbördigt alternativ. På så sätt kan man betydligt minska det tryck som den nuvarande på kalhyggen baserade skogsekonomin orsakar naturen.


Demokrati


(+) Vallagen förnyas. Målet med förnyelsen är att förstärka rösträttens likvärdighet så att varje röst är jämställd oberoende av valkrets.

(+) Reglerna för partiernas valfinansiering förnyades. Finansieringen öppnas, offentlighetsplikten skärps och enskilda donationer får inte överskrida ett visst eurobelopp.

(+) Kandidaternas valfinansiering har blivit öppnare och villkoren för finansieringen strängare: enskilda donationer får inte överskrida ett visst belopp, anmälningsgränserna sänktes och övervakningen skärptes med böteshot.

(+) Föreningslagen förnyas. När förnyelsen förverkligats motsvarar lagen bättre behoven hos olika slags föreningar samt kraven på modern medborgar- och organisationsverksamhet.

(?) Grundlagen förnyas. Kommittén som förberett reformen anser att statsministern helt entydigt är Finlands representant i EU. Kommittén stöder också i bruk tagande av medborgarinitiativ.


Mänskliga rättigheter


(+) Civiltjänstgöringen har förkortats med en månad från 13 till 12 månader, vilket motsvarar det längre alternativet för militärtjänst. Samtidigt togs ett förfarande för ersättning av boendekostnader i bruk och utbildningens innehåll förnyades.

(+) Handikapplagen har förnyats så att den handikappade har rätt till en personlig assistent, vilket underlättar mången handikappads vardag.

(+) Att tillåta adoption inom familjen förbättrar situationen för de barn vars föräldrar lever i ett registrerat parförhållande.


Mångkulturalism


(+) Det satsas mer än tidigare på integration av invandrare.

(+) Asyl beviljas fler sökande än tidigare och de som stannar i Finland ges möjlighet att arbeta medan de väntar på asylbeslutet.

(+) Samerna får ett eget kulturcentrum.

(–) Asylsökande som kommer till landet utan resedokument tvingas vänta på arbetstillstånd i sex månader.

(–) Utkomststödet för asylsökande sänktes.


Utbildning, kultur och upphovsrätter


(+) Finansieringen av kulturen har utvecklats i en positiv riktning.

(+–) Universitetsreformen gjorde universiteten ekonomiskt mer oberoende av staten och förstärkte deras autonomi. Alla utgiftsposter täcktes inte i reformen även om man särskilt kommit överens om det med universiteten.

(+) Upphovsrätterna sköts även i fortsättningen av undervisningsministeriet och inte av arbets- och näringsministeriet.

(+) Regeringen beslöt att inte driva det nya förslaget om upphovsrätter, enligt vilket upphovsrätten till ett verk som kommit till i ett arbets- eller tjänstemannaförhållande automatiskt överförs till arbetsgivaren, om inte annat bestäms.

(+–) Riksdagen fattade ett beslut om informationsskyddet vid elektronisk kommunikation (Lex Nokia). De Gröna lyckades begränsa lagen på många sätt, men alla våra förslag godtogs inte. Tack vare begränsningarna blev lagen så sträng att den hittills inte tillämpats en enda gång.

(–) Timfördelningsreformen luckrades upp så mycket att undervisningen i färdighets- och konstämnen inte kunde ökas, och uppdateringen av undervisningen i flera andra läroämnen blev heller inte av.

Jaa sivu: