« takaisin edelliselle sivulle

Päivitetty 18.3.2011

Muut tärkeimmät tavoitteemme

Luonnonsuojelu jäi hallituksella ilmastopolitiikan varjoon. Petrattavaa on monin paikoin niin metsien, Itämeren kuin sisävesien suojelussa. Päätös Sipoonkorven ja Selkämeren kansallispuiston perustamisesta toteutti kuitenkin yhden vihreiden pitkäaikaisista tavoitteista.

Hallitusneuvotteluissa sovittiin, ettei hallitus rakenna uusia vesialtaita kuin yksimielisesti. Olemme hallituksessa huolehtineet siitä, että uusia altaita ei rakenneta, ja että Lapin luontoarvoja ei hävitetä.

Hallituksen alkupuolen taipaleen iloja olivat siviilipalveluksen lyheneminen ja päivähoidon säilyminen maksuttomana pienituloisilla.

Yksi suuri ilon aihe oli perheen sisäisen adoption hyväksyminen. Adoption salliminen paransi lapsen asemaa niissä perheissä, joissa vanhemmat ovat avioliiton sijaan rekisteröidyssä parisuhteessa.

Muut tärkeimmät tavoitteemme

plussat (+), miinukset (-) ja vielä avoimet kysymykset (?)

Luonnon ja eläinten suojelu

+ Vesilaki uudistettiin. Vuotoksen altaan rakentaminen ei edelleenkään ole mahdollista. EU:n Natura-2000 – verkostoon ja Suomen tärkeimpiin lintualueisiin kuuluvat Kemihaaran suot eivät jää veden alle.

+ Jätelaki uudistettiin. Uudistuksella toteutetaan pakkausjätteen täysi tuottajavastuu ja vahvistetaan kuntien vastuuta jätehuollosta. Laissa myös otetaan askeleita jätteen synnyn ehkäisyn ja jätteiden hyötykäytön suuntaan.

+ Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksella turvataan pohjavesien ja rantojen hyvä tila sekä vähennetään Itämereen valuvaa kuormitusta. Kaikilta kiinteistöiltä edellytetään kohtuullista perustasoa ja herkästi pilaantuvilla paikoilla tiukempia vaatimuksia.

+ Myös koskiensuojelulaki on voimassa ja Kollaja virtaa vapaana.

+ Aluehallinnon uudistuksessa ympäristöasiat säilyivät kaikilla nykyisiä alueellisia ympäristökeskuksia vastaavilla 13 toimialueella.

+ Kaivoslaki uudistettiin. Uudistuksessa parannettiin ympäristövaikutusten huomioimista ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksia kaivostoiminnan lupien käsittelyssä. Kunnille tuli veto-oikeus uraanikaivosten perustamiseen.

+ Suomi sai kaksi uutta kansallispuistoa, toisen Selkämerelle ja toisen Sipoonkorpeen.

+ Kaikkein vakavimpien eläinsuojelurikosten rangaistuksia on ankaroitettu. Rikoslakiin on lisätty törkeä eläinsuojelurikos. Eläintenpitokieltorekisterin perustamisella tehostetaan eläintenpitokieltojen valvontaa.

+ Toteutettiin norppien suojelulle tärkeä verkkokalastuksen kielto määräajaksi keväisin. Edelleen on tehtävä töitä rajoitusalueen laajentamiseksi, jotta norpan elinalueet voidaan turvata kattavasti.

+/- Etelä-Suomi sai metsiensuojeluohjelman, mutta sille nyt osoitettu rahoitus ei vielä riitä monimuotoisuuden turvaamiseen.

- Pettymykseksemme Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa sallittiin hotellin laajennus.

? Metsälain suuri uudistus jäi seuraavan hallituksen käsiin. Tavoittelemme lakia, joka vahvistaa metsänomistajien valinnan vapautta ja tekee metsien jatkuvan kasvatuksen oikeasti tasavertaiseksi valinnaksi. Näin voidaan merkittävästi vähentää sitä painetta, jonka nykymuotoinen avohakkuuseen nojaava metsätalous luonnolle aiheuttaa

 

Demokratia

+ Vaalilaki uudistettiin. Uudistus vahvistaa yhtäläistä äänioikeutta niin, että jokaisessa vaalipiirissä annettu ääni on tasa-arvoinen. Astuakseen voimaan, uudistus pitää vielä tulla hyväksytyksi uudessa eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistöllä.

+ Puolueiden vaalirahoituksen säännöt uudistettiin. Rahoitus avataan, julkistamisvelvollisuutta kiristetään ja samalla yksittäisille lahjoituksille laitetaan euromääräinen katto.

+ Ehdokkaiden vaalirahoitus on saatu avoimemmaksi ja rahoituksen ehtoja on tiukennettu: yksittäiselle tuelle saatiin katto, ilmoitusrajoja laskettiin ja valvontaa tehostettiin uhkasakkomenettelyllä.

+ Yhdistyslaki uudistetaan. Uudistuksen toteuduttua laki vastaisi nykyistä paremmin erimuotoisten yhdistysten tarpeita sekä nykyaikaisen kansalais- ja järjestötoiminnan vaatimuksia.

+ Lainsäädäntöä kansanedustajan lahjonnasta tiukennettiin merkittävästi. Lahjuksen ottamisesta voidaan jatkossa rangaista, vaikkei siihen liittyisi suoraa lupausta toimia jonkin eduskunnassa käsiteltävän asian päättämiseksi tietyllä tavalla. Uudistuksen jälkeen lainsäädäntömme vastaa selkeämmin Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen korruptiosopimuksen määräyksiä.

? Perustuslakia uudistetaan. Uudistusta valmistelleen komitean kanta on, että pääministeri on yksiselitteisesti Suomen edustaja EU:ssa. Komitea kannattaa myös kansalaisaloitteen käyttöönottoa.

 

Ihmisoikeudet

+ Siviilipalvelus on lyhentynyt kuukaudella 13 kuukaudesta 12 kuukauteen, mikä on sama kuin pidempi asepalvelus. Samalla otettiin käyttöön käytäntö asumiskustannusten korvaamisesta ja uudistettiin koulutuksen sisältöä.

+ Vammaislakiin on kirjattu vammaisten oikeus henkilökohtaiseen avustajaan, mikä helpottaa monen vammaisen arkea.

+ Perheen sisäisen adoption salliminen parantaa niiden lasten asemaa, joiden vanhemmat elävät rekisteröidyssä parisuhteessa.

 

Monikulttuurisuus

+ Maahanmuuttajien kotouttamiseen panostetaan aiempaa voimakkaammin.

+ Turvapaikka myönnetään entistä useammalle hakijalle ja Suomeen jäävillä on avattu mahdollisuus tehdä töitä turvapaikkapäätöksen odotusaikana.

+ Saamelaiset saavat oman kulttuurikeskuksen.

- Ilman matkustusasiakirjoja maahan tulleet turvapaikanhakijat joutuvat odottamaan työlupaa kuusi kuukautta.

- Turvapaikanhakijoiden toimeentulotukea alennettiin.

 

Koulutus, kulttuuri, tekijänoikeudet ja tietoyhteiskunta

+ Hallitus teki periaatepäätöksen julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä. Avoimella datalla lisätään hallinnon avoimuutta ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä luodaan mahdollisuuksia kaupallisten ja epäkaupallisten palvelujen kehittämiseen.

+ Taiteeseen ja kulttuuriin suunnattu rahoitus on kasvanut hallituskauden kuluessa noin 100 miljoonalla eurolla.

+ /- Yliopistouudistus vapautti yliopistot valtion tilivirastoasemasta ja vahvistu yliopistojen autonomiaa. Uudistuksessa ei katettu kaikki kustannuseriä, vaikka niin oli yliopistojen kanssa erityisesti sovittu.

+ Tekijänoikeudet pysyvät jatkossakin opetusministeriössä, eikä niitä siirretä työ- ja elinkeinoministeriöön.

+ Hallitus päätti olla edistämättä työsuhdeolettamaa, jonka mukaan työ- tai virkasuhteessa luodun teoksen oikeudet siirtyvät automaattisesti työnantajalle, ellei muuta sovita.

+ /- Eduskunta päätti sähköisen viestinnän tietosuojaa koskevasta laista (Lex Nokia). Vihreät saivat lakiin monia rajauksia, mutta kaikki ehdotuksemme eivät menneet läpi. Rajausten ansiosta laista tuli niin tiukka, että tähän päivään mennessä sitä ei ole otettu missään käyttöön.

- Tuntijakouudistuksen vesittäminen tässä vaiheessa esti taito- ja taideaineiden lisäämisen ja mahdollisuuden päivittää myös monien muiden oppiaineiden opetusta. Seuraavan hallituksen täytyy palata asiaan.

 

Jaa sivu: