Vihreä eduskuntaryhmä
4.10.2007

MUISTIO TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN LAINSÄÄDÄNTÖHALLINNON JÄRJESTÄMISESTÄ


Vihreän eduskuntaryhmän mielestä tekijänoikeusasiat tulee säilyttää opetusministeriön hallinnon alalla. Samalla ryhmä on kuitenkin sitä mieltä, että ministeriö tarvitsee uudenlaista asiantuntemusta:
1) tietoyhteiskunta-asioita (kuten ohjelmistoja) koskevan lainsäädännön osalta;
2) tekijän ja teollisuuden näkökulman lisäksi kuluttajanäkökulman vahvistamista;
3) osaamista kulttuuriviennin edistämisestä sekä globaalin talouden ja suurten monikansallisten yritysten toiminnasta (ja neuvottelukyvyn vahvistamista suhteessa niihin).

Vihreiden mielestä on perusteltua pohtia, miten tekijänoikeusasioiden valmistelun tilaa opetusministeriössä voidaan edelleen kehittää. Yhteistyötä TEM:n (työ- ja elinkeinoministeriö) teollisoikeuksista vastaavan yksikön kanssa tulee lisätä, ja on selvitettävä mahdollisuuksia lisätä/siirtää henkilökuntaa poistamaan havaittuja puutteita.


Perusteluja tekijänoikeusasioiden säilyttämiselle OPM:ssa:

• Tekijänoikeudet säätelevät ensisijaisesti opetusministeriön hallinnon alalla toimivien kulttuurin tekijöiden oikeuksia. Siksi hallinnollinen vastuu on syytä säilyttää ministeriössä, jossa tunnetaan syvällisesti alan kenttä ja sen toimijat.
• Tekijänoikeuksien nimenomainen tarkoitus on vahvistaa tekijän oikeutta luomaansa työhön. Tekijänoikeuksia ei siten voida arvioida pelkästään välinearvon tai markkinoiden näkökulmasta. Tekijänoikeus on monille ensisijainen palkka työstään.
• Havaitut puutteet tekijänoikeusasioiden valmistelussa ovat luonteeltaan sellaisia, että valmistelun siirtäminen toiseen ministeriöön ei edistä niiden ratkaisua.


Tekijänoikeusasioiden valmistelua on kehitettävä seuraavissa asioissa:

• Kuluttajanäkökulmaa valmistelutyössä on syytä vahvistaa. Tietoyhteiskuntaa koskevien tekijänoikeuksien osalta niin OPM:n kuin TEM:n osaaminen on puutteellista. Tekijänoikeudet eivät saa rajoittaa kuluttajalle perinteisesti kuuluneita oikeuksia vain siksi, että informaatio on siirtynyt datamuotoon. Valtion tehtävänä on varmistaa, että tekijän ja teollisuuden näkökulman lisäksi kuluttajanäkökulma tulee riittävästi esille.
o Kuluttajanäkökulmaa ja kuluttaja-asioista vastaavien viranomaisten kuten Kuluttajaviraston asemaa on vahvistettava tekijänoikeusasioiden valmistelussa.
• Osaamista monikansallisten suuryritysten kanssa toimimisesta on vahvistettava. Monikansalliset yritykset ajavat omia tavoitteitaan tekijänoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön, ja viran-omaisen on syytä tunnistaa näiden tavoitteiden taustalla olevat markkinoiden kilpailutilanteeseen sekä tekijänoikeuden haltijan ja kuluttajan oikeuksiin vaikuttavat tekijät.
o Tästä TEM:ssa on enemmän kokemusta, ja sitä kokemusta on hyödynnettävä myös tekijänoikeusasioissa yhteistyöllä tai henkilöstösiirroilla.
o Kulttuuriviennin edistäminen on huomioitava osana tekijänoikeuksien kehittämistä
• Lainsäädäntövalmistelussa on kiinnitettävä huomiota avoimuuteen sekä varmistettava viranomaisen riippumattomuus alan toimijoista. Aiempien lainsäädäntöprosessien yhteydessä kritiikkiä herätti kansalaisjärjestöjen ja kuluttajien heikko mahdollisuus esittää mielipiteensä riittävän aikaisessa vaiheessa valmistelua.
o Jääviyden kaltaisia, virkamiehen puolueettomuuden kyseenalaiseksi asettavia järjestelyjä on vältettävä.

Jaa sivu: