Mitä mieltä Vihreät ovat...

A

... adoptiosta?

- Adoptiovanhemmuutta tulee tukea nykyistä enemmän, koska näin mahdollisimman moni perhettä vailla oleva lapsi saisi rakastavat vanhemmat. Olemme aktiivisesti ajaneet myös perheen sisäistä adoptiota.

... alkoholiverotuksesta

- Alkoholin käyttöön voidaan parhaiten vaikuttaa saatavuudella ja hinnalla, joten kohtuullisen korkea alkoholin verotus on perusteltu.

... ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta?

- Hyvä keino turvata tulotaso työttömyyden kohdatessa. Työssäoloehtoa pitäisi lyhentää niin, että useampi määräaikainen työntekijä saisi turvaa.

... armeijasta ja asevelvollisuudesta?

- Teknistyvä sodankäynti ja uudenlaiset sotilaalliset konfliktit edellyttävät toisenlaisia valmiuksia kuin Suomella nykyisin on. Suomen tulee luopua miesten yleisestä asevelvollisuudesta ja siirtyä kohti valikoivaa asevelvollisuutta, joka kohtelee miehiä ja naisia samalla tavoin. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kaikille vapaaehtoinen varusmiespalvelus. Asevelvollisuutta on kehitettävä valikoivampaan suuntaan.

... autoilusta?

- Auto on monissa tilanteissa tarpeellinen kulkuväline. Vihreässä Suomessa autoilu näyttäisi kuitenkin toisenlaiselta kuin nykyään. Suurempi osa matkoista taittuisi julkisilla liikennevälineillä siellä missä se on mahdollista ja autot olisivat vähäpäästöisempiä.

... autoverotuksesta?

- Verotuksen porrastus päästöjen mukaan kannustaa ostamaan vähemmän saastuttavia autoja. Autokaupassa maksettavan autoveron lisäksi myös vuotuinen ajoneuvovero tulee porrastaa päästöjen mukaan.

... ay-liikkeestä?

- Toimivat työmarkkinat ja korkea järjestäytymisaste ovat taanneet työelämän perusoikeuksien noudattamisen.

 

B

... biopolttoaineista?

- Yksi keino torjua ilmastonmuutosta ja vähentää öljyriippuvuutta. On huolehdittava siitä, että polttoaineen tuotanto tapahtuu ilmaston kannalta kestävin menetelmin ja että tuotannolla ei pahenneta nälänhätää. Esimerkiksi palmuöljy meitä epäilyttää. Olemme vastanneet biopolttoaineita koskeviin kysymyksiin Kysy Vihreiltä - Vihreät vastaa -palstallamme.

 

E

... eläinkokeista?

- Tarpeetonta testaamista on vähennettävä vauhdikkaasti ja eläinkokeille on etsittävä korvaavia menetelmiä. Lue lisää eläinlinjauksistamme.


... eläintensuojelusta?

- Kaikille eläimille on taattava mahdollisuus käyttäytyä lajilleen tyypillisesti sekä tuotanto-oloissa että seura- viihde ja harrastuskäytössä. Eläimille on tarjottava olot, jotka takaavat hyvän, lajityypillisen elämän. Lue lisää eläinlinjoistamme

... eläkkeistä

On huolehdittava siitä, että eläkkeitä pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Kannatimme kansaneläkkeen sitomista indeksiin. Peruseläkkeen (kansaneläke, takuueläke tms.) on riitettävä elämiseen ilman että eläkeläisen tarvitsee hakea muita tukia selviytyäkseen päivittäisestä elämästä.

... Euroopan unionin laajentumisesta?

- Olemme olleet aktiivisia unionin laajentumisen edistäjiä. Unionin on perustamissopimuksensa mukaisesti oltava avoin kaikille Euroopan maille, jotka toteuttavat vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltion periaatteet.

... Euroopan unionista?

- Olemme ylpeästi Suomen euromyönteisin puolue. Tarvitsemme vahvemman unionin puolustamaan hyvinvointia ja ympäristöä – ja vähemmän unionin puuttumista asioihin, jotka sopivat paremmin kansalliselle tai paikalliselle tasolle.

 

 

F

... feminismistä?

- Yhteiskunnan rakenteita tulee korjata niin, että syntyy kaikille reilumpi, sukupuoleen liittyvistä ennakko-odotuksista vapaa yhteiskunta. Hyvässä yhteiskunnassa sukupuoli on lattia, jolta ponnistetaan - ei katto, johon törmätään. Lue lisää yhdenvertaisuusnäkemyksistämme.

 

G

... geenimuunnelluista organismeista?

- Kuluttajalla on aina oikeus tietää, syökö hän GMO-tuotettuja elintarvikkeita. Geenimuunneltuja eliöitä ei saa päästää avoimeen ympäristöön, ellei voida osoittaa, ettei niihin liity ympäristö- tai terveysriskejä.

... globalisaatiosta?

- Paluuta menneeseen aikaan ei ole, mutta globaali talous tarvitsee reilummat pelisäännöt. Viimeistään talouskriisit osoittavat, että sääntelemättömän maailmankaupan aika on takana. Globalisaatio merkitsee meille myös sitä, että vastuu toisista ulottuu yli valtioiden rajojen.

 

H

... hedelmöityshoidoista

- Kuuluvat yhtä lailla naispareille ja itsellisille naisille kuin heteropareillekin.

... huumeista?

- On pyrittävä sekä vähentämään huumeiden kysyntää ja rajoittamaan niiden tarjontaa. Käyttäjien rankaiseminen on kohtuutonta, koska rangaistus saattaa estää hoitoon hakeutumista. Lue lisää »

 

I

... ilmastonmuutoksesta?

- Ilmastonmuutos on suurin haaste, jonka ihmiskunta on kohdannut. Tarvitaan määrätietoista ja jämäkkää työtä, jotta päästöjä saadaan leikattua. Ajamme tiukkaa ilmastonsuojelua niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

... Itämerestä?

- Itämeri on maailman saastunein meri. Sen pelastamiseksi on vähennettävä kaikkia päästöjä. Suomessa esimerkiksi maatalouden ympäristötuen kriteereitä on tiukennettava.

 

J

... julkisista palveluista?

- Huolehdimme palveluiden laadusta. Julkisten palvelujen tarjoamisessa ei ole tärkeintä se, miten ne tuotetaan vaan niiden vaikutus ihmisten elämänlaatuun, ympäristöön ja yleiseen hyvinvointiin. Vastuu palveluiden järjestämisestä on säilytettävä kunnilla.

... jätteenpoltosta?

- Emme kannata sekajätteen massapolttoa. Jätteen määrää on vähennettävä ja kierrätystä lisättävä. Jäljelle jäävä osuus voidaan hyödyntää energiana, mutta se on tehtävä esimerkiksi kaasuttamalla.

K

 

... kansalaistottelemattomuudesta?

- Väkivallaton ja avoin, epäeettiseen toimintaan kohdistuva kansalaistottelemattomuus on hyväksyttävä vaikuttamisen muoto.

... kansanäänestyksistä?

- Valtakunnallisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä tulee lisätä ja niiden tuloksista tehdä sitovia.

... kehitysyhteistyömäärärahoista?

- Suomen on nostettava kehitysavun määrä YK:n esittämään 0,7 prosenttiin kansantuotteesta vuoteen 2010 mennessä, ja muiden Pohjoismaiden tavoin 1 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Suomen tulee olla esimerkki siitä, miten rikkaiden maiden panostuksella voitaisiin maailmasta poistaa pahin köyhyys ja taata kaikille lapsille pääsy kouluun.

… kolmikannasta?

- Tärkeää, mutta pitäisi pysyä lestissään. Nykyään kolmikanta käsittelee kysymyksiä, joita ei voida rajata pelkästään työmarkkinakysymyksiin.

... kuluttamisesta?

- Nykymeno ei voi jatkua. Tuotannosta on tehtävä ekotehokkaampaa ja kulutustottumusten on muututtava vähemmän luontoa kuormittaviksi. Tarvitsemme enemmän aikaa ja vähemmän roinaa.

... kuntaliitoksista?

- Pääasia on, etteivät kuntarajat hankaloita ihmisten arkea. Vihreiden mielestä kuntia voidaan yhdistää, jos toimivien palvelujen turvaaminen ja ympäristöystävällinen kaavoitus sitä vaativat.

 

L

... lapsilisistä?

- Tarvitaan tukemaan lapsiperheitä. Eivät saa jäädä tasoltaan jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä.

... lentoverosta?

- Otettava käyttöön lentoliikenteen päästöjen hillitsemiseksi.

... lukukausimaksuista?

- Puolustamme maksutonta koulutusta. Koulutuksen on oltava kaikille maksutonta peruskoulusta korkeakouluihin - myös EU/ETA -alueen ulkopuolisille opiskelijoille.

... luonnonsuojelusta?

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ilmastonmuutokseen verrattavissa oleva megaluokan haaste, johon on puututtava järein keinoin. Lue lisää luonnonsuojelun tavoitelinjauksistamme.

M

... maahanmuuttajista?

- Maahanmuuttopolitiikan ohjenuoraksi on otettava inhimillisyys ja ratkaisukeskeisyys. Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan jokaisella maahanmuuttajalla on oma tarinansa.

... maaseudusta?

Kaikilla on oltava asuinpaikasta huolimatta oikeus palveluihin. Puhdas ympäristö on maaseudun vetovoimatekijä, josta on pidettävä huolta. Lue lisää maaseutuohjelmastamme.

... maataloustuista?

- Suuntana on ollut (EU:n) maataloustukien irrottaminen tuotannosta, mitä olemme pitäneet hyvänä. Ympäristötuille on saatava parempaa vastinetta eli tukien maksamisen on näyttävä esimerkiksi Itämeren tilan paranemisessa.

... metsiensuojelusta?

- Tehometsätalouden takia moni eliölaji on kuolemassa sukupuuttoon. Metsätalouden menetelmiä on uudistettava, talousmetsiä ennallistettava ja riittävän suuria yhtenäisiä metsäalueita suojeltava. Lue lisää metsälinjauksistamme Vihreät timantit -julkaisusta.

... määräaikaisista työsuhteista?

- Perusteettomia määräaikaisuuksia on vähennettävä. Samalla on parannettava niiden asemaa, jotka joka tapauksessa tekevät määräaikaisuuksia.

 

N

... Natosta?

- Suomen ei tule hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Vihreät on rauhan puolue.

O

... opintotuesta?

- Opintotuki on sidottava elinkustannuksia seuraavaan indeksiin, jotta opiskelijat voivat keskittyä opiskeluun.

 

P

... paikallisesta sopimisesta?

- Ovat lisääntymään päin. Onnistuminen edellyttää tasa-arvoisia neuvotteluita ja toimivaa luottamusmiesjärjestelmää.

... pakolaisista?

- Turvapaikan saamisen kynnys on ollut erittäin korkea. Pakolaisia on kohdeltava inhimillisesti ja turvapaikkamenettelyn on oltava avoin. Lue lisää (pdf): http://www.vihreat.fi/files/liitto/oikeuttajakohtuutta.pdf

... perustulosta

- Perusturva kuuluu kaikille. Kannattamamme perustulo on hyvä tapa yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja varmistaa, että työ kannattaa aina.

... päivähoidosta?

- Tarvitaan, jotta vanhemmat voivat käydä töissä tai opiskella. Laadun on oltava hyvä ja valikoiman laaja, jotta perheet voivat valita itselleen sopivimman. Köyhimmille on turvattava hoidon maksuttomuus. Kannatamme subjektiivista päivähoito-oikeutta.

... pätkätöistä?

- Perusteettomia määräaikaisuuksia on vähennettävä. Samalla on parannettava niiden asemaa, jotka joka tapauksessa tekevät määräaikaisuuksia.

... pääomatulojen verotuksesta?

- Ei ole reilua verottaa pääomia selvästi työtuloja kevyemmin. Kannatamme verolinjauksissamme ääomatulojen verotuksen kiristämistä ja muuttamista progressiivisempaan suuntaan.

... päästökaupasta?

- Kustannustehokas keino vähentää päästöjä. Päästöoikeudet tulisi huutokaupata eikä jakaa ilmaiseksi. Lue lisää »

 

 

R

... rasismista?

- Vastoin ihmiskäsitystämme, emme hyväksy rasismia tai syrjintää millään verukkeella. Maahanmuuttajien kotoutuminen Suomeen ei voi onnistua jos maahanmuuttajat suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle.

... ruoan arvonlisäveron laskusta?

- On parempia keinoja parantaa pienituloisten asemaa.

... ruuhkamaksuista?

- Pitäisi ottaa käyttöön pääkaupunkiseudulla ja ohjata saadut maksut joukkoliikenteen parantamiseen. ViSio on tehnyt oman mallin ruuhkamaksujen käyttöönotolle.

S

... seksuaalivähemmistöistä?

- Kaikilla ihmisillä on oikeus tasa-arvoon ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin huolimatta siitä, sattuuko olemaan esimerkiksi homo tai hetero. Ajamme tasa-arvoista avioliittolakia.

... siviilipalveluksesta?

- Rangaistuksenomaisuus tulisi poistaa ja pituutta edelleen lyhentää. Vihreiden ehdottama siirtyminen valikoivaan asevelvollisuuteen poistaisi siviilipalveluksen.

... sosiaaliturvasta?

- Ihmisarvoiseen elämään kuuluu perustoimeentulo. Sosiaaliturva tulisi uudistaa niin, että se toisi paremman turvan myös pätkätyöläisille. Kannattamme perustulo on vastaus työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ongelmiin.

... susista?

- Suurpedot ovat osa suomalaista luontoa ja niiden elinvoimaisuudesta on huolehdittava. Petojen aiheuttamia ongelmia tulee kuitenkin vähentää. Lue lisää eläinlinjauksistamme.

 

T

... talouskasvusta?

- Määrällinen talouskasvu ei kerro mitään yhteiskunnan kehityksestä. Talouspolitiikan tavoitteeksi on talouskasvun sijaan otettava ihmisten ja ympäristön hyvinvointi.

... tasa-arvosta?

- Tasa-arvo Suomessa ei ole vielä toteutunut. Työelämässä samasta työstä pitäisi saada sama palkka. Linjaamme tasa-arvokysymyksistä muun muassa yhdenvertaisuusohjelmassamme.

... toimeentulotuesta?

- Tarvitaan paikkaamaan tulonsiirtojen jättämiä aukkoja. Toimeentulotuen perusosan maksatus tulee siirtää kuntien sosiaalitoimistoilta Kelan hoidettavaksi. Se tekisi toimeentulotuen hakemisesta yksinkertaisempaa ja sosiaaliturvasta kattavampaa.

... tuloeroista?

- Tuloeroja pitää kaventaa. Hyvä verojärjestelmä tähtää verojen keräämisen lisäksi tuloerojen kaventamiseen ja ympäristövastuun kantamiseen. Lue lisää verolinjoistamme.

... turkistarhauksesta?

- Turkistarhauksesta on eettisistä syistä luovuttava, ja luopuvia tarhaajia on tuettava uuden elinkeinon tai tuotantosuunnan kehittämiseksi. Lue lisää eläinlinjoistamme.

... turkistarhaiskuista?

- Hyväksymme vain avoimen ja väkivallattoman toiminnan eläinten puolesta. Siihen kannustamme kaikkia myös jokapäiväisessä elämässä.

... turpeen poltosta?

- Turpeen polttoa on vähennettävä ja se onnistuu parhaiten lisäämällä puun ja muiden uusiutuvien käyttöä nykyisissä turvevoimaloissa.

... tuulivoimasta?

- Rakennettava lisää ja runsaasti. Suomi on eurooppalaisessa vertailussa tuulivoiman kehitysmaa. Lisätietoja tuulivoiman potentiaalista saa muun muassa Vihreän kasvun mallistamme.

 

U

... uraanikaivoksista?

- Emme halua uraanikaivoksia Suomeen. Ydinvoiman käyttöä on vähennettävä energiantuotannossa.

V

... veronalennuksista?

- Kannamme huolta hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Sen rahoittamiseksi veronalennukset on korvattava ympäristö- ja energiaveroja korottamalla.

... vanhemmuuden kustannuksista ja vanhempainvapaista?

- Kustannusten nykyjako aiheuttaa nuorten naisten syrjintää työmarkkinoilla. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasan kaikkien työnantajien kesken ja perhevapaajärjestelmä on uudistettava niin, että sekä sekä äidille että isälle on varattu oma kuuden kuukauden jakso.

... veroista?

- Tarvitaan turvaamaan hyvinvointia, edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja ohjaamaan yrityksiä ja kuluttajia käyttäytymään ekologisemmin. Vihreiden verolinjausten tavoitteena on hyvinvointipalvelujen rahoittaminen myös tulevaisuudessa.

Y

... ydinvoimasta?

Vihreät ovat äänestäneet yksimielisesti ydinvoimaloiden periaatepäätöksiä vastaan sekä hallituksessa että eduskunnassa. On siirryttävä kestäviin energiamuotoihin. Vastaamme ydinvoimaa koskeviin kysymyksiin täällä.

... ympäristöveroista?

- Kannatettava keino ohjata yritysten ja kuluttajien käyttäytymistä ekologisesti vastuullisempaan suuntaan. Vihreän verouudistuksen rinnalla on kavennettava tuloeroja.

... YK:sta?

- YK:ta on vahvistettava, jotta se pystyy hoitamaan haasteelliset tehtävänsä. Turvallisuusneuvoston kokoonpano on uusittava.

Jaa sivu: