Kohti eettistä eläinten kohtelua

Lajien suojelun ohella vihreiden tavoitteena on eläinten yksilötason hyvinvointi

Se, missä tarkoituksessa eläintä pidetään, ei saa ratkaista sitä, miten eläintä kohdellaan. Eläimiä on kohdeltava tuntevina olentoina, jotka ovat eri tavoin tietoisia. Kaikille eläimille on taattava mahdollisuus käyttäytyä lajilleen tyypillisesti sekä tuotanto-oloissa että seura- viihde ja harrastuskäytössä.

Ihmisen käytössä olevista eläimistä suurin osa on tuotantoeläimiä, minkä vuoksi niiden kohteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tämän ohella on valvottava lemmikkikulttuurin lieveilmiöitä ja esimerkiksi metsästyskäytäntöjen eettisyyttä. Nykyistä eläinsuojelulainsäädäntöä on tiukennettava ja lain käytännön valvontaa parannettava, jotta lemmikki- ja tuotantoeläinten ylläpidossa ja kuljetuksissa ilmeneviin laiminlyönteihin voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin.
 

Eläinten hyvinvointiin panostaminen maataloustuotannon perustaksi

Tuotantoeläinten elinolosuhteissa on paljon parannettavaa. Eläinten hyvinvointia uhkaa pyrkimys yhä halvempiin tuotantokustannuksiin mm. yksikkökokoa kasvattamalla. Liikunnan ja virikkeiden tarpeen sekä sosiaalisuuden tulee kuitenkin olla keskeinen lähtökohta myös kotieläintaloudessa. Sekä kansallisen että Euroopan unionin tason tukipolitiikan pitää kannustaa tuottajia eläinten hyvinvoinnin edistämiseen. Eläinten kohtelun lainsäädännöllisen vähimmäistason on oltava korkealla, mutta tuottajia tulee kannustaa tuin myös minimivaatimuksia eettisempiin tuotantoratkaisuihin.

Kotieläintalouden tulee olla luomutuotannon painopistealueita, koska luomutuotannossa eläimet voivat toteuttaa sosiaalisia ja liikunnallisia käyttäytymistarpeitaan tavanomaista tuotantoa paremmin. Luonnonmukaisen eläintuotannon kaltaiseen tuotantoon on siirryttävä asteittain myös tavanomaisessa tuotannossa. Kilpailun kiristyessä suomalaisen kotieläintalouden tulee keskittyä eettiseen ja ekologiseen ruuantuotantoon halpaan hintaan ja suuriin tuotantomääriin pyrkimisen sijaan.

Hyvinvoinnin kannalta ongelmallisimmat tuotantomuodot (esim. nykymuotoinen broilerikasvatus), jossa ahtaus ja eläinmäärä estävät lajityypillisen käyttäytymisen ja jossa eläimillä on runsaasti terveysongelmia, on lopetettava. Myöskään nykymuotoisella turkistuotannolla ei ole eläinystävällisiä vaihtoehtoja. Turkistarhauksesta tulee luopua siirtymäajalla ja luopuvia tarhaajia on tuettava uuden elinkeinon tai tuotantosuunnan kehittämiseksi.
 

Kohti eläinkokeetonta tutkimusta

EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö edellyttää tuhansien kemikaalien testaamista. Se asettaa rajun haasteen eläinkokeiden rajoittamiselle. Kemikaaliviraston kotimaana Suomella on erityinen mahdollisuus ja vastuu huolehtia siitä, että eläinkokeiden määrä saadaan minimoitua.

Eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittämiseen ja tarpeettoman testaamisen vähentämiseen on panostettava nykyistä voimakkaammin. Sekä kansallista että EU-rahoitusta on parannettava vaihtoehtoisten testausmenetelmien kehitystyön nopeuttamiseksi ja tutkimuksen kohdentamiseksi korvaaviin menetelmiin. Suomen on toimittava EU:ssa ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä OECD:ssä aktiivisesti, jotta hyväksytyt eläinkokeille vaihtoehtoiset menetelmät otetaan käyttöön. Vaihtoehtoisten menetelmien virallista hyväksymisprosessia on nopeutettava. Suomeen on perustettava kansallinen vaihtoehtomenetelmäkeskus, jonka tehtävänä on organisoida eläinkokeille vaihtoehtoisiin menetelmiin liittyvää tutkimusta ja tiedotusta sekä eläinkokeettomien menetelmien ja biotieteiden etiikan koulutusta.
 

Toimintaa eläinten puolesta monella tasolla

Jokainen voi valinnoillaan vaikuttaa eläinsuojelun edistymiseen. Näitä valinnanmahdollisuuksia on kuitenkin edelleen kehitettävä. Esimerkiksi kodinkemikaaleihin ja kosmetiikkaan on saatava selkeämmät pakkausmerkinnät eläintestauksesta, jotta kuluttaja voi nykyistä helpommin valita eläinkokein testaamattomia tuotteita.

Myös kotieläintuotteisiin on merkittävä selvästi, minkälaisissa olosuhteissa ne on tuotettu ja tuotanto-olosuhteista on tiedotettava enemmän. Eettisesti tuotettujen kotieläintuotteiden menekin edistämiseen on saatava yhteiskunnan tukea. Myös kasvispainotteisempaan ruokaan siirtymistä ja vegetarististen ruokavalioiden valintaa on tuettava. Kouluissa ja muilla yhteiskunnan tukemilla ruokailupaikoilla on oltava mahdollisuus hyvin valmistettuun ja tasapainoiseen kasvisruokaan normaalina ateriavaihtoehtona.

Eläinsuojelua on edistettävä myös parlamentaarisesti ja kansalaisjärjestöissä. Suomen tulee sitoutua kehittämään eläinten hyvinvointia turvaavia säädöksiä ja toimia EU-tasolla. Tuottajajärjestöjen ohella eläinsuojelutahoille on taattava mahdollisuudet esittää näkemyksiään eläinten kohtelusta. Niin kansalaisille suunnatussa tiedotuksessa kuin eläinsuojelulainsäädäntöä kehitettäessä on erilaisia näkemyksiä kuultava tasapuolisesti. Laillisin keinoin toimiville eläinjärjestöille on taattava riittävä valtiontuki, mikä takaa eläinten hyvinvoinnista kiinnostuneille demokraattisen väylän toimia eläinten hyväksi.

Vihreät hyväksyy vain avoimen ja väkivallattoman toiminnan eläinten puolesta - ja kannustaa siihen, myös jokapäiväisessä elämässä. Vihreät on toiminut eläinsuojelun edistämiseksi pitkään, jo ennen kuin eläinsuojelu "tuli muotiin". Eduskunnan eläinsuojeluryhmässä vihreillä kansanedustajilla on keskeinen rooli. Vihreillä on myös eläinteemoihin keskittyvä eläintyöryhmä.

Jaa sivu: