Yhtäläiset mahdollisuudet erilaisille yksilöille

Ihmisoikeudet ovat demokratian toteutumisen edellytys. Kansalaisilla on aito mahdollisuus olla mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vain, jos he voivat ilmaista mielipiteensä vapaasti  ilman pelkoa mielipidevainosta. Päätöksiin vaikuttaminen edellyttää riittävää koulutusta ja vapaata tiedonvälitystä, jotka myös kuuluvat yleismaailmallisten ihmisoikeuksien ydinsisältöön. Myös yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat ihmisoikeuksien osana. Ihmisten erilaisuus rikastuttaa yhteisöään ja koko yhteiskuntaa. Ikä, sukupuoli, syntyperä, vamma, vakaumus tai sukupuolinen suuntautuminen ei saa olla esteenä täysivaltaisen kansalaisen oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumiselle. Ihmisoikeuksien kunnioittamiseen kuuluu myös erityistä huolenpitoa tarvitsevien tukeminen. Esimerkiksi vammansa vuoksi ulkopuolisen avun varassa oleville on turvattava muun väestön kanssa yhtäläiset koulutus- ja liikkumismahdollisuudet.

Ihmisoikeusjulistuksilla on merkitystä

Ihmisoikeuksien sisältöä on konkretisoitu lukuisissa julistuksissa ja sopimuksissa. Tunnetuin on YK:n Ihmisoikeuksien julistus, joka täytti 50 vuotta vuonna 1998. Vuonna 1966 YK hyväksyi kansalais- ja poliittisia oikeuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevat yleissopimukset. Vuonna 1993 syntyi Wienin julistus ja toimintaohjelma vahvistamaan ja laajentamaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen periaatteita.

Julistukset ja periaatepäätökset ovat olleet perustana monille juridisesti sitoville kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille. Euroopassa sellainen saatiin aikaan pian ihmisoikeusjulistuksen jälkeen, vuonna 1950. Tämän Euroopan Neuvoston asiakirjan Suomi ratifioi kuitenkin vasta 1990. Se johti osaltaan vuonna 1995 hallitusmuotoon  tehtyyn muutokseen, jossa kansalaisen perusoikeuksia laajennettiin ja nykyaikaistettiin. Vihreille perusoikeusuudistuksen eräs tärkeä tulos oli hyvän ympäristön arvon tunnustaminen perustuslakitasolla.

Vaikka ihmisoikeuksia poljetaankin joka päivä eri puolilla maailmaa, niitä tukevat julistukset,  sopimukset ja lakikirjaukset ovat tärkeitä. Ne kertovat halusta ja tarpeesta, joita ihmisillä eri puolilla maailmaa ja erilaisissa kulttuureissa on ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Ne ovat myös konkreettisia työkaluja ihmisoikeuksien puolesta taisteleville yksilöille, kansoille ja kansalaisryhmille. Julistuksista on vuosien mittaan tullut tärkeä henkinen tuki, kun vainotut ovat pitäneet puoliaan sortajiaan vastaan.

Ihmisoikeudet toteutuvat kansalaisyhteiskunnassa 

Vahva kansalaisyhteiskunta kehittyy yksilön oikeuksien ja vastuun kokonaisuudesta. Toisen oikeudet eivät saa estää muiden oikeuksien toteutumista. Vihreä kansalaisyhteiskunta on suvaitseva erilaisuudelle, kokee vähemmistöt rikkautena ja huolehtii siitä, että kansalaisten oikeudet voivat toteutua myös tulevien sukupolvien osalta. Tasa-arvo on itsestäänselvyys. Sukupuoli, ikä, sukupuolinen suuntautuminen, vammaisuus, kieli, maailmankatsomus, uskonto tai rotu eivät saa olla esteenä yhdenvertaisuuden ja muiden kansalaisoikeuksien toteutumiselle.

Vihreä kansalaisyhteiskunta ottaa maahanmuuttajat vastaan niiden tuomaa monikulttuurisuutta kunnioittaen. Turvapaikan tarjoaminen pakolaisille on osa maailmanlaajuista vastuutamme. Heille on taattava Geneven sopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen suoja täydessä laajuudessaan.   Vihreiden mielestä Suomen tulee nostaa pakolaiskiintiötään, ja maahanmuuttajaperheiden lapsilla on oikeus omaan kieleensä. Rasismiin on puututtava yhteiskunnallisesti ja maahanmuuttajien tasa-arvoa tulee toteuttaa myös käytännössä.

Ihmisoikeudet kaiken politiikan perustaksi

Ihmisoikeudet on saatava pysyväksi osaksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ihmisoikeuksien edistämisen on oltava myös kauppapolitiikan lähtökohta. Kansainvälisessä yhteistyössä on tuettava erityisesti naisten, lasten sekä etnisten ja kulttuuristen  vähemmistöjen oikeuksia. 

Konfliktien muuttuminen valtioiden sisäisiksi on haaste ihmisoikeuspolitiikalle. Suomen on osaltaan vaikutettava siihen, että ihmisoikeussopimusten periaatteet sisältyvät kaikkien maiden lainsäädäntöön konfliktien uhrien turvaksi. Tärkeintä on kuitenkin lisätä ennaltaehkäisevää, ihmisoikeuksien toteutumista tukevaa kansainvälistä apua alueilla, joilla konfliktin uhka on havaittu. 

Arjen ihmisoikeuksia Suomessa

Vihreät pitävät tärkeänä, että Suomen ratifioimien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja hallitusmuotomme takaamien perusoikeuksien toteutumista ihmisten arjessa arvioidaan jatkuvana ja kattavana prosessina.  Jokaisella ihmisellä on oikeus täysiin kansalaisoikeuksiin, työhön, kulttuuriin ja henkilökohtaiseen onneen. Työ ja perhe-elämä on voitava sovittaa yhteen. Lainsäädännössä tulee parantaa erilaisten perhemallien keskinäistä tasa-arvoa. Perusopetuksen määrä ja laatu eivät saa riippua oppilaan asuma-alueesta eikä asuinkunnasta. Perustuslaissa vammaisille turvatut oikeudet tulee käytännössä toteuttaa eri alojen lainsäädännössä. Eduskunnan periaatepäätöksen mukaisesti on säädettävä laki, joka saattaa samaa sukupuolta olevien parisuhteet tasavertaiseen asemaan avioliittoihin verrattuna.

Jaa sivu: