Esitämme, että uusia ydinvoimaloita ja Posivan ydinjäteluolaa koskevat periaatepäätökset hylätään yhteiskunnan kokonaisedun vastaisina mm. seuraavista syistä:

 • päätösten valmistelussa ei ole perusteellisesti selvitetty vaihtoehtoa, jossa sähkön tarve turvattaisiin ilman lisäydinvoimaa, eikä ydinvoimaloiden vaikutuksista ole laadittu riittäviä selvityksiä
 • päätösten pohjalla oleva arvio sähkön tarpeesta tulevaisuudessa on todennäköisesti ylimitoitettu ja arvio sähkön ja lämmön yhteistuotannosta alimitoitettu, minkä takia realistinen vaje ennakoidun sähkön tuotannon ja tarpeen välillä jää olennaisesti pienemmäksi
 • toisen ydinvoimalan tuotannosta huomattava osa menisi vientiin, mikä olisi vastoin sekä ydinenergialain että hallituksen ilmasto- ja energiastrategian linjauksia
 • ydinvoimaan liittyy merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja ja -riskejä koko tuotantoketjussa uraanin louhinnasta käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen
 • uusien voimaloiden vaikutus ilmastopäästöihin jäisi todellisuudessa todennäköisesti vähäisemmäksi kuin mitä päätöksissä on arvioitu, ja samaan päästövähenemään voitaisiin päästä myös ilman lisäydinvoimaa
 • lisäydinvoima voi käytännössä osoittautua taloudellisesti vähemmän houkuttelevaksi kuin on esitetty, niin kuin Olkiluoto 3:n esimerkki osoittaa
 • ydinvoima saa suoria ja epäsuoria julkisia tukia, eivätkä voimayhtiöt vastaa täysimääräisesti mahdollisten ydinvahinkojen kustannuksista
 • lisäydinvoima voisi heikentää satsauksia uusiutuvaan energiaan ja energiankäytön tehostamiseen
 • ydinvoima perustuu pääosin ulkomaiseen teknologiaan, osaamiseen ja työhön, kun taas kestävissä vaihtoehdoissa on mittava potentiaali luoda Suomeen uutta työtä ja vientimahdollisuuksia
 • ydinvoimalat eivät turvaisi teollisuuden työpaikkoja, ja vientiteollisuuden edellytyksiä voidaan parantaa monin keinoin myös ilman lisäydinvoimaa
 • periaatepäätösten keskeiset tavoitteet – teollisuuden sähkön saannin turvaaminen, päästöjen leikkaaminen ja Venäjän sähkön tuontiriippuvuudesta irtaantuminen – voidaan saavuttaa myös ilman lisäydinvoimaa, kestävillä vaihtoehdoilla
 • Teollisuuden Voiman uusi voimala keskittäisi yli 40 prosenttia maan sähköntuotannosta yhdelle voimalaitospaikkakunnalle, mikä lisäisi riskejä huoltovarmuudelle erityisesti poikkeusoloissa
 • Fennovoima ei ole esittänyt uskottavaa suunnitelmaa korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksesta, ja mahdollisen oman ydinjäteluolan ja uuden voimalapaikan rakentaminen lisäisi kustannuksia
 • kumpikaan Fennovoiman esittämistä voimalapaikkakunnista ei näytä soveltuvan ydinvoiman rakentamiseen – Simossa voimalan suojavyöhykkeelle jäisi paljon ohjeita suurempi joukko asukkaita ja Pyhäjoella luontoarvot uhkaisivat vaarantua
 • päätös Posivan ydinjäteluolan laajentamisesta raukeaa, jos Teollisuuden Voiman periaatepäätös hylätään

 

Anne Kalmari /kesk

Oras Tynkkynen /vihr

Markku Uusipaavalniemi /kesk

Ulla-Maj Wideroos /r

Koko vastalause verkossa: http://bit.ly/b8fomw

Talousvaliokunnan mietintö ja kaikki vastalauseet luettavissa: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/tavm+13/2010

 

Jaa sivu: