Löydä ehdokkaasi

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!

Esitämme, että uusia ydinvoimaloita ja Posivan ydinjäteluolaa koskevat periaatepäätökset hylätään yhteiskunnan kokonaisedun vastaisina mm. seuraavista syistä:

 • päätösten valmistelussa ei ole perusteellisesti selvitetty vaihtoehtoa, jossa sähkön tarve turvattaisiin ilman lisäydinvoimaa, eikä ydinvoimaloiden vaikutuksista ole laadittu riittäviä selvityksiä
 • päätösten pohjalla oleva arvio sähkön tarpeesta tulevaisuudessa on todennäköisesti ylimitoitettu ja arvio sähkön ja lämmön yhteistuotannosta alimitoitettu, minkä takia realistinen vaje ennakoidun sähkön tuotannon ja tarpeen välillä jää olennaisesti pienemmäksi
 • toisen ydinvoimalan tuotannosta huomattava osa menisi vientiin, mikä olisi vastoin sekä ydinenergialain että hallituksen ilmasto- ja energiastrategian linjauksia
 • ydinvoimaan liittyy merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja ja -riskejä koko tuotantoketjussa uraanin louhinnasta käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen
 • uusien voimaloiden vaikutus ilmastopäästöihin jäisi todellisuudessa todennäköisesti vähäisemmäksi kuin mitä päätöksissä on arvioitu, ja samaan päästövähenemään voitaisiin päästä myös ilman lisäydinvoimaa
 • lisäydinvoima voi käytännössä osoittautua taloudellisesti vähemmän houkuttelevaksi kuin on esitetty, niin kuin Olkiluoto 3:n esimerkki osoittaa
 • ydinvoima saa suoria ja epäsuoria julkisia tukia, eivätkä voimayhtiöt vastaa täysimääräisesti mahdollisten ydinvahinkojen kustannuksista
 • lisäydinvoima voisi heikentää satsauksia uusiutuvaan energiaan ja energiankäytön tehostamiseen
 • ydinvoima perustuu pääosin ulkomaiseen teknologiaan, osaamiseen ja työhön, kun taas kestävissä vaihtoehdoissa on mittava potentiaali luoda Suomeen uutta työtä ja vientimahdollisuuksia
 • ydinvoimalat eivät turvaisi teollisuuden työpaikkoja, ja vientiteollisuuden edellytyksiä voidaan parantaa monin keinoin myös ilman lisäydinvoimaa
 • periaatepäätösten keskeiset tavoitteet – teollisuuden sähkön saannin turvaaminen, päästöjen leikkaaminen ja Venäjän sähkön tuontiriippuvuudesta irtaantuminen – voidaan saavuttaa myös ilman lisäydinvoimaa, kestävillä vaihtoehdoilla
 • Teollisuuden Voiman uusi voimala keskittäisi yli 40 prosenttia maan sähköntuotannosta yhdelle voimalaitospaikkakunnalle, mikä lisäisi riskejä huoltovarmuudelle erityisesti poikkeusoloissa
 • Fennovoima ei ole esittänyt uskottavaa suunnitelmaa korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksesta, ja mahdollisen oman ydinjäteluolan ja uuden voimalapaikan rakentaminen lisäisi kustannuksia
 • kumpikaan Fennovoiman esittämistä voimalapaikkakunnista ei näytä soveltuvan ydinvoiman rakentamiseen – Simossa voimalan suojavyöhykkeelle jäisi paljon ohjeita suurempi joukko asukkaita ja Pyhäjoella luontoarvot uhkaisivat vaarantua
 • päätös Posivan ydinjäteluolan laajentamisesta raukeaa, jos Teollisuuden Voiman periaatepäätös hylätään

 

Anne Kalmari /kesk

Oras Tynkkynen /vihr

Markku Uusipaavalniemi /kesk

Ulla-Maj Wideroos /r

Koko vastalause verkossa: http://bit.ly/b8fomw

Talousvaliokunnan mietintö ja kaikki vastalauseet luettavissa: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/tavm+13/2010

 

Jaa sivu:

Löydä ehdokkaasi

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!

Tutustu Vihreään lankaan! 26 euroa