Valtuustoaloite 12.3.2008 / Paula Nordström, Lohja

Julkisen sektorin on oltava esimerkkinä ympäristölle vähemmän haitallis­ten toimintakäytäntöjen edistämisessä. EU:n hankintadirektiivin mukaan julkisten hankintojen perusteena voidaan pitää kokonaisedullisuutta. Koko­naisedullisuuteen voidaan lukea tuotteen tai palvelun elinkaaren mittaiset ympäristövaikutukset; esimerkiksi vähäpäästöisyys, uusiutuvien tai myrkyt­tömien materiaalien käyttö tai niukka energiankulutus. Usein tiukemmat ympäristöperusteet merkitsevät myös selvää rahallista säästöä.

Ympäristökriteerit on aina mainittava tarjouspyynnössä. Niille voidaan asettaa tietty absoluuttinen rajaehto; esimerkiksi auton polttoaineen kulutus saa olla enintään 6l/100 km ja hiilidioksidipäästöt enintään 130 g/km. Sen jälkeen ehdot täyttävistä autoista voidaan valita hinnaltaan halvin. Sama pä­tee vaikkapa sähkölaitteisiin; tarjouspyynnössä voidaan vaatia laitteilta tiet­tyä energialuokitusta, minkä jälkeen hinta on vasta seuraava kriteeri. Joissa­kin tarjouspyynnöissä ympäristövaikutuksille voidaan myös asettaa tietty pisteluku, mutta se ei ehkä takaa ympäristön kannalta aina parasta mahdol­lista lopputulosta.

Eri tuotteiden tai palveluiden yksiselitteinen ympäristövaikutusten arviointi on vaikeaa. Hankintoja tekevän viranomaisen on syytä tehdä vertailuja esi­merkiksi kuntien ympäristörekisteri www.hymonet.com –sivuston kautta. Efekon kouluttajat antavat myös apua. Halvinta ei aina kannata valita.

Valtuustoaloite: Tuotteiden ja palveluiden mahdollisimman vähäiset ympä­ristövaikutukset otetaan Lohjan kaupungin hankintojen keskeiseksi kritee­riksi.

Jaa sivu: