Kuntavaaliohjelma

Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 21.2.2021

svensk version | English version

Johdanto

Pystymme mihin vain, kun päätämme niin.

Näissä kuntavaaleissa on kyse siitä, päätämmekö yhdessä rakentaa parempaa huomista. Vihreät pitää heikoimpien, pienten ja luonnon puolta silloinkin, kun ajat ovat vaikeat.

Meillä on ratkaistavana ilmastokriisi, luontokato ja ihmisille tärkeiden arjen palveluiden tulevaisuus tilanteessa, jossa monen kunnan talous on tiukalla. Ratkaisut voidaan löytää, kunhan pidämme kiinni vahvuuksistamme – päättäväisyydestämme ja kyvystämme asettua toisen asemaan. Ne ovat kantaneet meitä suomalaisia ennen ja niitä tarvitaan matkalla eteenpäin.

Kunnilla on Suomessa paljon valtaa. Kunnissa voimme kääntää suunnan kohti kestävää tulevaisuutta: torjua ilmastonmuutosta, panostaa koulutukseen, suojella arvokasta luontoamme, tukea heikoimpia ja vahvistaa hyvinvointia, mielenterveyttä ja tasa-arvoa. Kunnissa voimme tehdä reilun muutoksen. Tässä Vihreiden vaaliohjelmassa esitämme, kuinka se voidaan tehdä.

Kevään 2021 kuntavaalit käydään keskellä globaalia koronaviruspandemiaa, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia kuntien toimintaan ja kuntalaisten elämään. Joudumme kunnissa korjaamaan koronan aiheuttamaa taloudellista ja hyvinvointivelkaa vuosien ajan.

Nyt on pahin mahdollinen hetki leikata lastemme koulutuksesta, jolle huominen rakennetaan. On pahin mahdollinen hetki leikata niistä palveluista, joilla estetään eriarvoisuuden kasvu. Talouden kriisit jättävät pitkän varjon, eikä meillä on varaa yhteenkään kadotettuun sukupolveen. Edellisten kriisien vahinkoja on mahdollista välttää. Tasa-arvo ja välittäminen tarvitsevat kunnissa puolustajia juuri nyt.

Vihreässä kunnassa jokainen voi kokea kuuluvansa osaksi yhteisöä. Palvelut ovat helpon matkan päässä ja harrastuksia löytyy kaikille vekaroista vaareihin. Kirjasto toimii yhteisenä olohuoneena ja luonto on lähellä. Toisaalla kuljetaan biokaasu- ja sähköautoilla, toisaalla taas hypätään ratikkaan, lähijunaan tai pyörän selkään. Eri puolilla maata tarvitaan erilaisia ratkaisuja.

Tässä ajassa tarvitaan jokaisessa Suomen kunnassa rohkeutta puolustaa sitä, mikä on arvokasta ja rakentaa toivoa hyvästä huomisesta. Tarvitaan päättäväisyyttä pysäyttää ilmastokriisi ja tarttua puhtaiden ratkaisujen mahdollisuuksiin. Tarvitaan rohkeutta vastustaa epäoikeudenmukaisuutta ja lyhytnäköisyyttä. Tarvitaan myös tahtoa kysyä ja ottaa ihmiset mukaan.

Me suomalaiset pystymme mihin tahansa, kun päätämme niin.
Nyt on aika rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Huomenna Suomi on vihreä.

– Maria Ohisalo

Ilmastokriisiä torjuva ja luonnosta huolehtiva kunta on vihreä

Ratkaisut ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja ympäristön tilan parantamiseen ovat erilaisia eri puolilla Suomea. Reilu muutos edellyttää alueellisten erojen tunnistamista ja niiden huomioimista ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa. Paikallinen ilmastotyö luo uusia työpaikkoja ja viihtyisiä elinympäristöjä, ja juuri tästä reilussa muutoksessa on kyse.

1. Ilmastonmuutosta torjutaan kunnissa

Vihreässä kunnassa ilmastonmuutoksen torjunta, siihen sopeutuminen ja ympäristöongelmiin liittyvän muutos- ja sietokyvyn lisääminen on osa kaikkea kunnan toimintaa. Vihreässä kunnassa asukkaat voivat luoda itselleen kestävän elämäntavan.

Vihreät haluavat tehdä kaikista suomalaisista kunnista ilmastotyön edelläkävijöitä. Monet kunnat ovat asettaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Vihreiden tavoite on, että kaikki kunnat ovat hiilineutraaleja viimeistään 2030-luvulla.

Suuri osa Suomen päästöistä on kuntapäättäjien vallassa. He ratkaisevat, miten kunnan sähkö ja lämpö tuotetaan, miten liikenne järjestetään ja miten ilmastoystävällisiä tuotteita kunnissa hankitaan. Kunta- tai kaupunkiorganisaation omien päästöjen painaminen nollaan ei kuitenkaan riitä, vaan yhdessä asukkaiden ja alueen yritysten kanssa on luotava mahdollisuudet elää ilman ilmastopäästöjä. Tämä edellyttää kuntien, järjestöjen, yritysten ja asukkaiden keskinäisen yhteistyön lisäämistä.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Luovutaan kaikissa kunnissa kaikista fossiilista polttoaineista eli kivihiilestä, turpeesta, öljystä ja maakaasusta. Asetetaan jokaisessa kunnassa tavoitevuosi fossiilisista luopumiselle.
⦁ Laaditaan jokaiseen kuntaan tiekartta hiilineutraaliin tulevaisuuteen siirtymiseksi ja kehitetään kuntien kestävän kehityksen budjetointia.
⦁ Tehdään kiertotaloudesta sekä energia- ja materiaalitehokkuudesta osa kotikunnan ja seudun elinkeinoelämän arkea. Esimerkiksi biokaasun tuotanto kierrättää paikalliset biojätteet, jätevesilietteen, lannan ja maatalouden sivuvirrat liikennepolttoaineeksi ja lannoitteeksi.
⦁ Parannetaan energiatehokkuutta kunnan kiinteistöissä ja lisätään rakennusten omaa energiantuotantoa. Ohjataan kiinteistön omistajia energiatehokkuuden parantamiseen ja vähäpäästöisen energian käyttöön.
⦁ Korvataan turve ja muut fossiiliset polttoaineet energiantuotannossa ensisijaisesti polttoon perustumattomilla menetelmillä sekä tarvittaessa aidosti kestävillä biomassoilla.
⦁ Vahvistetaan hankintaosaamista ja varmistetaan hankintojen ekologisuus, eettisyys ja globaali vastuullisuus.
⦁ Suositaan koulu- ja päiväkotiruokailussa sekä kunnan henkilöstöravintoloissa vähäpäästöisiä ja ekologisesti kestäviä raaka-aineita, luomu- ja lähiruokaa sekä vähennetään eläinperäisen ruoan osuutta. Huolehditaan vegaanivaihtoehdon saatavuudesta.
⦁ Osallistetaan kuntalaiset ilmastotyöhön ja otetaan huomioon ihmisten omat lähtökohdat. Kuullaan nuorten ilmastoliikettä.
⦁ Huomioidaan hiilinielujen ja hiilivarastojen säilyttäminen ja kasvattaminen kuntien maankäytössä ja metsien hoidossa. Edistetään hiiltä sitovia viljelymenetelmiä kunnan vuokraamilla pelloilla.

2. Luonnon monimuotoisuutta vaalitaan kunnissa

Luonto on suomalaisille rakas, ja siitä on voitava nauttia sekä maalla että kaupungeissa. Vihreä kunta suojelee luontoa ja eläimiä ja on mukana pysäyttämässä luontokatoa ja käynnissä olevaa sukupuuttoaaltoa. Kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli luonnonsuojelussa, sillä usein ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat paikallisia. Hallitus on tehnyt historiallisen suuret panostukset luonnonsuojeluun, joten nyt kunnilla on käytettävissä rahaa, jolla luontoa voidaan suojella ennätysmäärin.

Kaupunkien lähimetsät, puistot ja virkistysalueet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutta niillä on myös suuri merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Monimuotoinen luonto, vapaasti virtaavat puhtaat vedet ja vehreät asuinalueet ovat kuntien vetovoimatekijöitä. Vihreässä kunnassa ne ovat kaikkien saavutettavissa.

Kaupungit ja kunnat omistavat merkittävät määrät metsää ja muita luontoalueita. Vihreässä kunnassa metsänhoito nojaa jatkuvaan kasvatukseen, hiilinielujen ja hiilivarastojen turvaamiseen, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen, sekä metsien virkistyskäyttöön ja kestävään metsätalouteen. Vihreä kunta on edelläkävijä metsien luonnonarvojen säilyttämisessä.

Vihreässä kunnassa on paljon puistoja, katupuita, vehreitä pihoja ja viherkattoja. Samalla osa kaupunkiluonnosta jätetään luonnontilaan tukemaan kaupungin keskellä elävää lajistoa ja elintärkeitä pölyttäjiä. Luonnon monimuotoisuutta lisätään myös keskusta-alueilla.

Vihreä kunta on myös eläinystävällinen ja edistää määrätietoisesti eläinten hyvinvointia. Eläinsuojeluongelmia ratkaistaan ja ehkäistään ennalta.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Otetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen mukaan kuntien ja kaupunkien strategioihin, poliittisiin ohjelmiin sekä käytännön toimenpiteisiin.
⦁ Perustetaan jokaiseen kuntaan vähintään yksi suojelualue vaalikauden aikana. Suojellaan kiireesti kaikki kunnan omistamat METSO-ohjelman kriteerit täyttävät metsät.
⦁ Huolehditaan maankäytön suunnittelussa ekosysteemien säilymisestä osoittamalla kaavoituksessa määrällisesti ja laadullisesti riittävät viher- ja vesialueverkostot.
⦁ Laaditaan kaikkiin kuntiin kunnianhimoinen luonnonsuojeluohjelma, jota toteutetaan määrätietoisesti.
⦁ Otetaan elinympäristöjen ennallistaminen osaksi kuntien luonnonsuojelutoimia.
⦁ Hoidetaan kuntien metsiä asukkaita osallistaen siten, että ne turvaavat luonnon monimuotoisuuden sekä maisema- ja virkistysarvot.
⦁ Huolehditaan vesistöistä ja kalakannoista purkamalla vaelluskalojen nousuesteitä, rakentamalla kalateitä ja kunnostamalla virtavesiä.
⦁ Lisätään monimuotoisuutta muuttamalla nurmikoita niityiksi, hoitamalla avoimia alueita esimerkiksi laidunnuksella sekä vaalimalla uhanalaisten lajien elinympäristöjä.
⦁ Vähennetään torjunta-aineiden käyttöä viherrakentamisessa ja suositaan koulu- ja päiväkotiruokailussa sekä kunnan henkilöstöravintoloissa ilman torjunta-aineita tuotettuja elintarvikkeita.
⦁ Ei kaavoiteta rakentamista uhanalaisten luontotyyppien tai lajiesiintymien päälle, kompensoidaan syntyneet ekologiset haitat.
⦁ Ei sijoiteta kaivostoimintaa tai muuta teollista toimintaa arvokkaille luontokohteille tai niiden läheisyyteen.
⦁ Turvataan kunnalliset eläinlääkintäpalvelut. Laaditaan kunnalle eläinsuojelusuunnitelma ja vahvistetaan paikallisten eläinsuojelutoimijoiden yhteistyötä.

3. Rakennetaan kestäviä ja viihtyisiä kuntia ja kaupunkeja

Vihreän taajaman ja kaupunkikeskustan periaatteena on tiiviys ja saavutettavuus: 15 minuutin kunnassa eri palvelut, vapaa-ajan viettopaikat mutta myös lähimetsät ovat kätevästi saavutettavissa pyöräillen, kävellen tai joukkoliikenteellä noin vartin matkan päässä. Pienempien kuntien keskustat ovat eläviä ja kompakteja, jolloin asiat voi hoitaa kävellen. Koko kunta on ihmisen koti ja sen tulee toimia kaikenlaisille kuntalaisille. Esteettömyys on vihreille arvo, josta ei tingitä.

Myös maaseudulla, missä etäisyydet ovat pitkiä yhdyskuntarakenteella on väliä, koska toimivat ja eheät kylät luovat yhteisöllisyyttä sekä tuovat merkityksellisyyttä ja turvallisuuden tunnetta asukkaille. Lisäksi kyläkeskittymien myötä kimppakyydit, teiden kunnossapito, vesihuolto sekä tietoliikenneyhteydet on helpompi järjestää.

Vihreä kunta suojelee luontoa ja torjuu ilmastonmuutosta myös kaavoituksen keinoin. Keskittämällä uusi rakentaminen pitkälti jo rakennetuille alueille ja tiivistämällä yhdyskuntarakennetta säästämme luontoa. Samalla haluamme turvata mahdollisuuden lähiluontoon ja ekologiset verkostot myös tiivistyvissä kaupungeissa.

Asumisen korkea hinta koskettaa monia erityisesti kasvavilla seuduilla. Vihreässä kunnassa varmistetaan riittävä asuntotuotanto ja lisätään kohtuuhintaisia asuntoja, jotta jokaiselle löytyy tarpeita vastaava koti.

Kaunis ympäristö parantaa ihmisten elämänlaatua ja terveyttä, sekä ohjaa viettämään aikaa yhteisessä tilassa. Panostaminen arkkitehtuuriin, rakennusperintöön ja kulttuuriympäristöihin luo viihtyisyyttä ja vahvistaa kunnan identiteettiä. Vihreä kunta myös suojelee historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaat rakennuksensa.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Varmistetaan, että kunnan hiilineutraaliustavoitteet ohjaavat kaavoitusta ja edellytetään kaavoissa ilmastovaikutusten arviointia.
⦁ Edistetään kaupungeissa ja taajamissa ekologisten verkostojen laajentumista sekä viihtyisyyttä lisäämällä katupuita, viherkattoja ja muuta kasvillisuutta jo rakennetun ympäristön keskellä.
⦁ Varmistetaan riittävä asuntorakentaminen kasvukeskuksissa ja hillitään näin asuntojen hintojen ja vuokrien kasvua.
⦁ Kasvatetaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon määriä ja kaavoitetaan lisää opiskelija-asumista
⦁ Ehkäistään alueiden eriytymistä pitämällä huolta siitä, että kaikilta asuinalueilta löytyy monipuolisesti niin vuokra- kuin omistusasuntojakin.
⦁ Pidennetään rakennusten elinkaarta. Lisätään rakennusten energiatehokkuutta, puurakentamista sekä muita fossiilittomia materiaaleja suosivia ratkaisuja.
⦁ Suojellaan alueellista rakennusperintöä ja omaleimaista historiaa. Vihreissä kunnissa panostetaan laadukkaaseen arkkitehtuuriin.
⦁ Tehdään rakennettu ympäristö ja rakennukset esteettömiksi ja helposti saavutettaviksi sekä ikäystävällisiksi.
⦁ Vahvistetaan kaupunkiympäristön turvallisuutta ottamalla huomioon erityisryhmien, kuten lasten, ikäihmisten tai liikuntarajoitteisten tarpeet.
⦁ Edistetään hankkeita, joissa asukkaat pääsevät itse suunnittelemaan tulevia alueita ja niiden ympäristöä. Pidetään huolta, että asukkaita aidosti kuullaan.
⦁ Kehitetään keskustojen elinvoimaa ja viihtyisyyttä edistämällä lähipalveluiden saavutettavuutta kävellen tai pyöräillen.

4. Muutetaan liikenne kestäväksi

Vihreä kunta mahdollistaa vähäpäästöisen liikkumisen kaikille asuinpaikasta riippumatta. Suurissa kaupungeissa tämä tarkoittaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytysten parantamista. Biokaasu- ja sähköautojen sekä kimppakyytien avulla voidaan vähentää liikkumisen päästöjä siellä, missä joukkoliikennettä ei ole järkevää järjestää.

Pyöräilyä ja kävelyä voidaan edistää kaiken kokoisissa taajamissa. Se kannustaa ilmastoystävällisempään liikkumiseen ja luo turvallisempaa ympäristöä, kun liikenneonnettomuudet vähenevät. Sähköavusteiset polkupyörät helpottavat liikkumista. Pyöräilyyn ja kävelyyn sijoitetut eurot tulevat kunnille moninkertaisesti takaisin positiivisina terveysvaikutuksina.

Vihreässä kunnassa kattava ja toimiva laajakaistaverkko sekä digitalisaatio vähentävät asiointimatkoja ja mahdollistavat sujuvan arjen kauempana palveluista.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Vähennetään kaupungeissa ja taajamissa liikkumisen tarvetta kaavoituksella, joka tähtää tiiviiseen ja joukkoliikenteen järjestämisen kannalta toimivaan yhdyskuntarakenteeseen.
⦁ Lisätään raideliikennettä sekä suurten kaupunkiseutujen paikallisliikenteessä että kaupunkiseutujen välillä. Käynnistetään lähijunapilotteja eri puolilla maata.
⦁ Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja tehdään siitä vaihtoehto entistä useammalle. Alennetaan joukkoliikennelippujen hintoja ja pidetään huolta, että erityisryhmille kuten nuorille, opiskelijoille ja eläkeläisille on vähintään 50 %:n alennus.
⦁ Kasvatetaan kävelyn ja pyöräilyn suosiota rakentamalla nykyistä parempia kävely- ja pyöräteitä, parantamalla niiden talvikunnossapitoa sekä laatimalla joka kuntaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat.
⦁ Edistetään kaupunkien kävelykeskustojen kehittämistä. Viihtyisä keskusta vetää ihmisiä puoleensa, mikä on niin kuntalaisten kuin liike-elämän etujen mukaista.
⦁ Otetaan käyttöön kaupunkipyöräjärjestelmät kaikilla kaupunkiseuduilla.
⦁ Huolehditaan sujuvista matkaketjuista ja rakennetaan joukkoliikenneasemille helposti saavutettavia pyöräparkkeja.
⦁ Edistetään harvemmin asutuilla alueilla vähäpäästöisempää autoilua kannustamalla kuntia, taloyhtiöitä ja yrityksiä rakentamaan sähköauton latauspisteitä ja biokaasuautojen tankkausasemia.
⦁ Suurimmissa kaupungeissa voidaan ottaa käyttöön ruuhkamaksut liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi ja autoilun haittojen minimoimiseksi. Tuotot ohjataan joukkoliikenteen tukemiseen. Pienemmissä kunnissa hyödynnetään ja kehitetään edelleen myös kutsuliikennettä ja erilaisia uusia kuljetuspalveluja.
⦁ Luovutaan kattavan joukkoliikenteen alueella pysäköinnin vähimmäismäärän määräävistä pysäköintinormeista ja siirrytään markkinaehtoiseen pysäköintiin.

Koulutukseen satsaava kunta on vihreä

Suomen historia on tarina koulutuksen voimasta. Koulutuksen avulla olemme nousseet sadassa vuodessa yhdeksi maailman kehittyneimmistä ja onnellisimmista maista. Koulutus on avain myös Suomen tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseen. Vihreässä kunnassa voimme tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman parhaan.

Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä. Vihreässä kunnassa pidetään kiinni siitä, että jokaisen lapsen ja nuoren unelmat ovat yhtä arvokkaita. Pidetään huoli siitä, että tässä maassa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa.

Vihreässä sivistyskunnassa jokaiselle taataan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeimpaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen asti. Vihreässä kunnassa koulutus on kunnan ydintehtävä. Se on investointi tulevaisuuteen.

Sydämen sivistys on kulttuuria ja yhteisöllisyyttä sekä hauskaa ja merkityksellistä elämää kunnissa ja kaupungeissa. Vihreässä sivistyskunnassa kulttuuri on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa.

1. Varhaiskasvatus antaa elämän eväitä

Varhaislapsuus on ainutkertainen elämänvaihe, jonka aikana ihminen oppii enemmän kuin koskaan muulloin. Sen aikana luodaan perusta koko elämän kantaville arvoille, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamiselle, identiteetille ja itsetunnolle.

Vihreässä kunnassa jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Se tarkoittaa riittävän pieniä ryhmiä, osaavaa henkilöstöä, virikkeellistä ympäristöä ja tukea oppimisen ja hyvinvoinnin pulmiin. Vihreässä kunnassa ensiluokkainen varhaiskasvatus tasaa lasten erilaisia lähtökohtia ja ehkäisee koulunkäynnin keskeyttämistä sekä sosiaalista syrjäytymistä.

Yhdenvertainen, turvallinen ja korkeatasoinen varhaiskasvatus edesauttaa lapsen kehittymistä ja luo perustan tulevaisuuden oppimiselle. Erityisesti siitä hyötyvät haavoittuvassa asemassa olevat lapset.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Varmistetaan että lapsi on päiväkodissaan osa pysyvää ja sopivan pientä lapsiryhmää.
⦁ Tarjotaan lapselle ja perheelle tukea oppimisen ja käyttäytymisen haasteisiin jo varhaisessa vaiheessa.
⦁ Satsataan päiväkotien henkilöstön voimavaroihin ja osaamiseen lapsen oppimisen tukemisessa ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa leikin, liikunnan ja taiteen keinoin.
⦁ Turvataan varhaiskasvatuksen työvoima ja osaaminen kunnissa parantamalla alan vetovoimaa ja lisäämällä varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkoja.
⦁ Panostetaan sukupuolitietoisen varhaiskasvatuksen kehittämiseen varmistamalla, että päiväkotien henkilöstö saa täydennyskoulutusta aiheesta.
⦁ Tavoitellaan kunnissa maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymistä, mikä lisäisi varhaiskasvatuksen houkuttelevuutta ja samalla parantaisi pienten lasten vanhempien tilannetta työelämässä.
⦁ Tehdään 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksesta aidosti maksutonta.
⦁ Lisätään ympäristökasvatusta ja luonnossa oppimista varhaiskasvatuksessa. Turvataan päiväkotien lähelle metsäalueita ja puistoja luonto-opetuskohteiksi.
⦁ Tuodaan luontoa päiväkotien pihoille: metsämaata, nurmea ja istutuslaatikoita.
⦁ Huomioidaan maahanmuuttajataustaiset lapset omana erityisryhmänään tarjoamalla tehostettua suomenkielen opetusta sitä tarvitseville ja panostamalla päiväkotien sekä lapsi- ja perhepalveluiden yhteistyöhön.

2. Yhdenvertainen oikeus laadukkaaseen koulutukseen

Haluamme koulun, joka on täynnä oppimisen iloa ja oivaltamisen riemua. Vihreässä kunnassa opiskellaan terveellisissä tiloissa, vahvistetaan lukutaitoa ja estetään syrjäytymistä sekä harrastetaan koulupäivän jälkeen.

Kouluissa on oltava aikaa kiireettömään, turvalliseen kohtaamiseen, jossa lapsi tai nuori tulee nähdyksi yksilönä. Opettajan on voitava tukea niin hitaammin etenevien oppijoiden kuin nopeampienkin oppimista ja ymmärrettävä erilaisia oppimisen tapoja. Kaikissa tilanteissa – poikkeuksellisinakin aikoina – on tärkeää varmistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemaansa tukea ajoissa ja että yhteistyö koulun ja hyvinvointipalveluiden välillä toimii. Yksikään oppilas ei saa pudota kelkasta.

Turvataan myös jokaiselle mielekäs opinpolku peruskoulun jälkeen. Laadukas koulutus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ovat toimivan yhteiskunnan tulevaisuuden tae.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Taataan jokaiselle tasa-arvoinen ja yhdenvertainen perusopetus.
⦁ Varataan riittävät voimavarat eriarvoisuuden torjuntaan. Turvataan oppilashuoltoa ja oppimisen tukea sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita ja perheiden sosiaalista tukea.
⦁ Varmistetaan terveelliset ja turvalliset tilat oppimiseen. Ennalta ehkäistään sisäilmaongelmia rakennusten oikea-aikaisilla korjauksilla ja asianmukaisella valvonnalla. Lasten ja opettajien oireiluun puututaan välittömästi ja ongelmista kerrotaan avoimesti.
⦁ Huolehditaan, että ryhmäkoot eivät kasva liian suuriksi, ja että mahdollisuuksia samanaikaisopetukseen, pienryhmiin ja jakotunteihin on tarjolla.
⦁ Varmistetaan että resurssi- ja erityisopettajia sekä koulunkäynnin ohjaajia on riittävästi.
⦁ Huolehditaan oikeudesta suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen sekä oman äidinkielen opetukseen
⦁ Huolehditaan että kenenkään koulumatka ei muodostu kohtuuttoman pitkäksi.
⦁ Pidetään huolta, että jokaisella lapsella ja nuorella on asuinalueestaan riippumatta mahdollisuus oppia kivassa koulussa hyvien opettajien kanssa. Tuetaan erityisesti niitä kouluja, joissa on enemmän haasteita.
⦁ Huolehditaan opettajien jaksamisesta ja mahdollisuuksista osaamisen päivittämiseen. Näin varmistamme että myös tulevaisuuden lapset ja nuoret saavat maailmanluokan opetusta ja varhaiskasvatusta. Torjutaan opettajien lomautukset.
⦁ Satsataan jokaisessa kunnassa lasten ja nuorten lukutaidon kehittämiseen.
⦁ Taataan jokaisessa kunnassa lapselle mahdollisuus harrastaa koulupäivän yhteydessä sekä osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Tiivistetään koulun yhteistyötä erilaisten liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen ja taiteen perusopetuksen kanssa. Toteutetaan harrastustakuu.
⦁ Taataan kaikille peruskoulun käyneille mielekäs toisen asteen koulutuspaikka. Turvataan riittävä lähiopetus ja yksilölliset opintopolut.
⦁ Huolehditaan että vammaiset ja eri erityisryhmiin kuuluvat nuoret pääsevät toiveittensa mukaiseen koulutukseen, ja että se on riittävästi resursoitu vastaamaan erityistarpeisiin.
⦁ Edistetään toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta ja turvataan kunnille siihen tarvittavat resurssit.
⦁ Rakennetaan edullista opiskelija-asumista ja opiskelijaystävällisiä kuntia. Toimivat opiskelijapalvelut luovat hyvää toimintaympäristöä kunnassa toimiville korkeakouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.
⦁ Hyödynnetään poikkeusoloista saatu oppi etäopetuksen kehittämisessä.
⦁ Huolehditaan maahanmuuttajataustaisten perheiden mahdollisuudesta tukea lastensa koulunkäyntiä tuomalla erityisesti maahanmuuttajaäideille kohdennettua suomen kielen opetusta koulujen yhteyteen.
⦁ Varmistetaan valmistavan opetuksen ajallinen riittävyys, jotta lapsi tai nuori saa tarvittavat valmiudet siirtyä esiopetukseen, perusopetukseen tai toiselle asteelle.

3. Oikeus tulla hyväksytyksi, saada tarvittavaa tukea ja kasvaa ihmisenä

Vihreässä kunnassa jokaisella on tilaa kasvaa ainutlaatuiseksi yksilöksi ilman pelkoa kiusaamisesta, häirinnästä tai syrjinnästä. Tunnistetaan nykyistä paremmin lasten ja nuorten moninaisuus kaikissa kunnan palveluissa. Kasvatetaan kouluissa lapsia ja nuoria toimimaan moniarvoisessa maailmassa.
Nuorisotyö on tärkeä väline nuorten tukemisessa ja mielekkäiden palvelujen tarjoamisessa. Se on aivan liian usein leikkausten kohteena. Laadukas nuorisotyö on osa Vihreän kunnan perustoimintaa, jolla voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää nuorten ongelmia.
Vihreässä kunnassa rakennetaan vahvaa demokratiaa korostamalla vuoropuhelua, yhteistoimintaa ja toistemme ymmärtämistä. Lapsia ja nuoria kuullaan heitä koskevissa päätöksissä.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Tuetaan lasten ja nuorten omaa identiteettiä. Koulun tulee purkaa turhia sukupuolirooleja ja stereotypioita luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella.
⦁ Varmistetaan, että jokainen kunta on hyvä lapsille ja että lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen arjessa. Tehdään kunnan päätöksistä lapsivaikutusten arviointi.
⦁ Tehdään koulusta turvallinen paikka jokaiselle lapselle. Ennaltaehkäistään ja puututaan välittömästi rasismiin, kiusaamiseen ja syrjintään.
⦁ Turvataan kaikkiin kuntiin nuorisotila ja muita kohtaamispaikkoja. Varmistetaan jalkautuvan nuorisotyön keinoin, että nuorilla on mahdollisuuksia turvallisten aikuisten kohtaamiseen siellä missä vapaa-aikaa viettävät. Huolehditaan siitä, että sateenkaarinuorille löytyy turvallinen tapaamispaikka.
⦁ Varmistetaan riittävä oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tarjotaan moniammatillisena yhteistyönä oppimista tukevia tukitoimia, mm. opinto-ohjausta, erityisopetusta, kuraattorin ja psykologin palveluja. Turvataan jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle riittävästi henkilökohtaista ohjausta.
⦁ Parannetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon niin kouluissa kuin kunnan päätöksenteossa.

4. Kulttuuri ja kirjastot luovat sivistystä kaikille

Vihreässä kunnassa ymmärretään, että kulttuurilla on hyvinvointia, sivistystä, tasa-arvoa ja uutta ajattelua luova voima. Sillä on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja luovuudelle sekä kuntien elinvoimalle. Kulttuuri tuo ihmisiä yhteen.

Vihreässä kunnassa oikeus kivoihin asioihin ja kokemuksiin kuuluu jokaiselle. Kynnys astua kirjastoon, teatteriin, konserttiin, museoon tai galleriaan on matala. Kulttuuria tukemalla tarjotaan yhä useammalle mahdollisuuksia sekä itsensä toteuttamiseen että taiteesta nauttimiseen. Vahvistamalla kulttuurin monimuotoisuutta yhteiskunnassa tuetaan myös vähemmistöjen hyvinvointia.

Vihreässä kunnassa tunnistetaan ammattimaisesti tuotetun kulttuurin ja taiteen merkitys kunnan elinvoimalle. Kulttuuriin panostettu euro palautuu moninkertaisena takaisin. Siksikin kulttuuria ja kulttuurin ammattilaisten toimeentuloa kannattaa tukea. Se kannattelee keskustojen palveluita, vahvistaa kuntataloutta ja tuo rahavirtoja kaupunkikeskuksiin. Vihreässä kunnassa kylätalot ja kyläkoulut toimivat kansalais- ja harrastustoiminnan keskuksina ja tärkeinä kohtaamispaikkoina maaseudulla.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Edistetään kulttuuripalvelujen alueellista saavutettavuutta ja laajennetaan maksuttomien kulttuuripalveluiden tarjontaa. Vahvistetaan asuinalueiden, kaupunginosien ja kylien yhteisöllisyyttä taiteen, liikunnan, harrastamisen ja kirjastotoiminnan avulla.
⦁ Lisätään julkisessa tilassa olevan taiteen määrää prosenttiperiaatteen mukaisesti ja kannustetaan katutaiteen lisäämiseen esimerkiksi julkisten maalausseinien ja muraalien avulla.
⦁ Turvataan kunnan kulttuuritoimijoille ja taiteen ammattilaisille riittävät avustusmäärärahat. Huolehditaan, että myös uudet taiteenlajit ja taiteen vapaan kentän toimijat voivat päästä avustusten piiriin.
⦁ Tuetaan ruohonjuuritason omaehtoista kulttuuritoimintaa tarjoamalla edullisia tiloja ja varmistamalla, että tapahtumien ja toiminnan järjestäminen on helppoa ja sallittua. Näin virkistämme myös kaupunkien ja kylien elinvoimaa.
⦁ Otetaan asukkaat mukaan kulttuuripalvelujen suunnitteluun ja toteutukseen.
⦁ Toivotetaan asukkaiden omat ideat tervetulleiksi, koska kiinnostavat tapahtumat ovat tärkeä osa elävää ja vetovoimaista kuntaa ja edesauttavat asukkaiden hyvinvointia.
⦁ Tuetaan kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja yhteisöllisten tapahtumien järjestämistä helpottamalla lupabyrokratiaa ja tarjoamalla rahoitusmahdollisuuksia myös uudenlaiselle ja vakiintumattomalle toiminnalle.
⦁ Laajennetaan kirjastojen aukioloja ja kehitetään kirjastojen asemaa koko kansan kulttuurikeskuksina ja osallistumisen paikkoina – unohtamatta niiden perustehtävää, eli kirjojen lainaamista.
⦁ Huolehditaan taiteen perusopetuksen laadusta ja saavutettavuudesta niin, etteivät maksut muodostu esteeksi kenenkään taideharrastukselle. Taiteen perusopetus on osa kunnan kulttuuripalveluverkostoa.
⦁ Satsataan lasten kulttuuriin. Tarjotaan kaikille lapsille mahdollisuus päästä ainakin kerran oppivelvollisuuden aikana tekemään taidetta taidekasvattajan tai ammattitaiteilijan johdolla.
⦁ Innostetaan nuoria käyttämään kulttuuripalveluita esimerkiksi kulttuurikortin tai nuorisopassin avulla.

Kaikkien hyvinvoinnista huolehtiva kunta on vihreä

Vihreiden tavoitteena on Suomi, jossa jokainen saa tarvitsemaansa apua ja äänettömilläkin on ääni yhteiskunnassa. Kunnilla on suuri vastuu asukkaiden hyvinvoinnista ja sen edistämisestä, sillä ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeenkin monista palveluista, joilla edistetään jokaisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Peruspalveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Vihreä kunta panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä se on aina sosiaalisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto.

Vihreä kunta turvaa perus- ja ihmisoikeudet kaikille ihmisille. Jokaisella on oikeus kokea kuuluvansa tähän yhteiskuntaan. Toimivat turvaverkot ja sujuva pääsy palveluiden äärelle on osa tätä kokemusta.

Vihreässä kunnassa varmistetaan, että ruotsinkieliset, saamenkieliset ja viittomakieliset saavat palvelut omalla äidinkielellään. Kehitetään palvelukulttuuria kielitietoiseksi ja selkokieliseksi.

Nykyaikainen teknologia mahdollistaa monien hyvinvointivaltion tärkeiden palveluiden tarjoamisen suurelle joukolle kätevästi myös digitaalisesti. Digitalisaation nopea kehitys voi kuitenkin syrjäyttää ihmisiä ja ihmisryhmiä. Vihreässä kunnassa tämä estetään tarjoamalla neuvontaa, ohjausta ja apua palvelujen käyttämiseen, sekä fyysinen palveluvaihtoehto heille, jotka eivät itse voi digitaalisia palveluita käyttää.

1. Torjumme köyhyyttä

Vihreässä kunnassa vähennetään köyhyyttä kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. Perheiden tiukentunut taloustilanne näkyy kunnissa ja Suomessa on tyypillistä, että köyhyys periytyy sukupolvelta toiselle. On tärkeää tukea pienituloisia kuntalaisia hyvän arjen ylläpitämisessä. Vihreässä kunnassa jokaisella on oikeus saada matalalla kynnyksellä apua ja tukea.

Päihdetyön huutava tarve ja asunnottomuuden ongelmat näkyvät eniten suurissa kaupungeissa. Toisaalta asiantuntevaa päihdetyötä ja asumiseen keskittyvää sosiaalityön osaamista tarvitaan ihan kaikissa kunnissa. Heikossa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia tulee tukea turvaamalla jokaiselle mahdollisuus levätä, peseytyä ja huolehtia hygieniastaan.

Terveyden edistäminen on tärkeää köyhyyden torjuntaa, koska köyhyys ja terveysongelmat kulkevat usein käsi kädessä. Koska paljon terveyspalveluja käyttävät kuntalaiset ovat usein myös hyvin pienituloisia, Vihreässä kunnassa varmistetaan, ettei kukaan velkaannu terveyspalvelujen asiakasmaksujen takia.

Vihreälle kunnalle järjestö- ja vapaaehtoistoiminta on tärkeä voimavara ja julkisen palveluverkon täydentäjä, jonka työtä tuetaan ja arvostetaan.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Kehitetään helpommin lähestyttäviä sosiaalipalveluita, joista jokainen voi käydä matalalla kynnyksellä kysymässä apua ja neuvoja elämäntilanteeseensa.
⦁ Torjutaan lapsiperheköyhyyttä tarjoamalla erityistä tukea pienituloisille perheille.
⦁ Myönnetään harkinnanvaraista toimeentulotukea tarvitseville yksilöllisen tilanteen mukaisesti.
⦁ Varmistetaan mielenterveyspalveluiden saatavuus ja toimivuus. Tällä hetkellä moni joutuu odottamaan kestämättömän pitkään hoitoonpääsyä. Lisätään erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, joissa apua voi saada ilman ajanvarausta.
⦁ Kitketään asunnottomuus rakentamalla kuntiin monipuolisesti ihmisten erilaisiin tarpeisiin sopivia tukiasuntoja. Varmistetaan jokaiselle kuntalaiselle mahdollisuus yöpaikkaan ja tarvittaviin hygieniatarvikkeisiin.
⦁ Varmistetaan päihdetyön riittävät resurssit ja palvelupisteet kaikissa kunnissa.
⦁ Kehitetään ruoka-apua ihmisten osallisuutta vahvistavaksi yhdessä ruoka-aputoimijoiden kanssa ja varmistetaan monipuolisen ruoka-avun saatavuus tilanteissa, joissa etuusjärjestelmän tuki ei ole riittävä. Lisätään palveluneuvontaa ja matalan kynnyksen palveluita ruoka-avun käyttäjille.
⦁ Kohtuullistetaan tarvittaessa asiakasmaksuja ja varmistetaan, ettei muutenkin heikossa taloudellisessa asemassa olevien maksuja siirretä perintätoimistojen hoidettavaksi.
⦁ Panostetaan digitaalisten palveluiden ja asuinympäristön muistiystävällisyyteen. Selkeät opasteet niin kirjallisesti kuin kuvallisesti edistävät muistiystävällisyyttä.

2. Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut

Sote-uudistus on tällä hetkellä vielä kesken. Vihreiden kanta on kuitenkin selvä: tarvitsemme terveydenhuollon kokonaisuuden, joka nojaa lyhytnäköisten säästötavoitteiden sijaan terveyserojen kaventamiseen, saumattomiin hoitoketjuihin ja palveluiden saatavuuden parantamiseen. Pitkällä aikavälillä tämä on myös taloudellisesti kannattavin vaihtoehto, kun ihmiset pääsevät ajoissa hoitoon. Vihreässä kunnassa jokainen iästä, varallisuudesta tai taustasta riippumatta pääsee nopeasti hoitoon.

Olemme erityisen huolissamme mielenterveyspalvelujen heikosta saatavuudesta. Julkisissa terveyspalveluissa pitää saada hoitoa nopeasti. Erityisesti nuorten aikuisten kasvaviin mielenterveyden ongelmiin tulee tarttua ajoissa. Vihreässä kunnassa ehkäistään esimerkiksi työkyvyttömyyttä, työuupumusta ja masennusta panostamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

Opiskelijapaikkakunnilla varmistetaan opiskelijapalveluiden ja -terveydenhuollon riittävä saatavuus.

Vihreässä kunnassa lasten ja perheiden hyvinvointia tuetaan panostamalla monipuolisiin perhepalveluihin ja kotiin tuotavaan apuun. Lasten oikeus turvalliseen elämään varmistetaan panostamalla lastensuojeluun ja henkilöstön pysyvyyteen.

Vihreä kunta on turvallinen jokaiselle. Sosiaali- ja terveysviranomaiset eri palveluissa osaavat ottaa väkivallan puheeksi ja jokainen väkivallan uhri, tekijä ja väkivallalle altistunut saa tarvittavan avun ja tuen. Vihreässä kunnassa on selkeät ja toimivat rakenteet lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan sekä lähisuhdeväkivallan ja ”kunniaan” liittyvän väkivallan ehkäisyyn.

Vihreässä kunnassa palvelun saamista selkeytetään ja yksinkertaistetaan niin, että ne ovat kaikkien tarvitsevien saatavilla. Vammaisille ja erityisryhmille turvataan yhdenvertaiset palvelut ja heidän osallisuuttaan lisätään päätöksentekoon. Henkilökohtainen apu turvaa monien vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen elämän. Parasta vammaispolitiikkaa on laaja-alainen esteettömyys ja yhdenvertaisuus.

Ihmisten kokema yksinäisyys on lisääntynyt ja erityisesti monet nuoret, opiskelijat ja ikääntyneet kärsivät yksinäisyydestä. Vihreässä kunnassa vähennetään yksinäisyyttä ja luodaan avoimia kohtaamispaikkoja. Jokaiselle ikääntyneelle varmistetaan turvallinen vanhuus. Jokaisella sitä tarvitsevalla on mahdollisuus ikääntyä myös palvelutalossa.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Puretaan jonot perusterveydenhuollossa. Jokaisella on oikeus päästä hoitoon inhimillisessä ajassa.
⦁ Parannetaan perus- ja lähipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta kehittämällä liikkuvia palveluita.
⦁ Tarjotaan kaikille alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy.
⦁ Varmistetaan jokaiselle rajoittamaton pääsy häntä koskeviin terveystietoihin ja keinot hallita itse omaa terveyttään.
⦁ Pidetään huolta, että jokainen saa omassa kotikunnassaan nopeasti tarvitsemiaan mielenterveyspalveluja.
⦁ Toteutetaan terapiatakuu ja tuodaan nuorille kouluihin mielenterveyden ensiapukurssi.
⦁ Huolehditaan lastensuojelun riittävistä resursseista, jotta yhdellä sosiaalityöntekijälle ei ole liikaa asiakkaita. Maksimimitoitus on 30 lasta per sosiaalityöntekijä.
⦁ Kehitetään lapsiperheiden kotipalvelua ja muita perhepalveluita, jotta niitä voi tarvittaessa saada nopeasti ja myös ennaltaehkäisevästi. Huomioidaan perheiden tukipalveluissa moninaisten perheiden tarpeet.
⦁ Varmistetaan vammaisten yhdenvertainen kohtelu palvelutarjonnassa. Vammaisille ihmisille on oltava tarjolla palveluneuvontaa saatavilla olevista palveluista ja oikeuksista käyttää erilaisia palveluita. Kaikkien vammaisryhmien osalta on turvattava tukitoimien riittävät resurssit.
⦁ Vihreässä kunnassa vammaiset voivat vaikuttaa saamiinsa palveluihin muun muassa asiakasseteleillä ja henkilökohtaisilla budjetilla.
⦁ Huolehditaan että kuljetuspalvelut ovat keskeinen osa vammaisten henkilöiden liikkumista ja osallisuutta etenkin paikoissa, joissa joukkoliikenne ei ole esteetöntä.
⦁ Turvataan omaishoitajien oikeudet ja tukipalvelut. Jokaisella omaishoitajalla on oikeus vapaa-aikaan ja vertaistukipalveluihin.
⦁ Varmistetaan riittävä hoitohenkilökunnan määrä ikääntyneiden palveluissa. Luodaan uudenlaisia ympärivuorokautisen palveluasumisen keskittymiä, joissa yhdistyvät kodinomainen ja turvallinen asuinympäristö.
⦁ Monipuolistetaan kotihoidon resursseja ja etsitään uusia keinoja täydentää palveluja. Otetaan kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia täydentämään käyttöön digitaalisia palveluja heille, joille ne ovat hyvä ja luonteva vaihtoehto. Varmistetaan että digitaaliset palvelut ovat esteettömiä ja saavutettavia.
⦁ Otetaan käyttöön kunnille laadittu väkivallan ehkäisyn toimintamalli ja palvelupolku. Koulutetaan ja ohjeistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä ottamaan väkivalta puheeksi ja puuttumaan siihen.
⦁ Kehitetään kunnissa synnyttäjille suunnattujen tukipalveluja saatavuutta, kuten fysioterapiaa.

3. Hyvinvointia ja osallisuutta kaikille

Hyvinvointi lähtee arjesta. Sillä, miten ihmiset kokevat kuuluvansa osaksi yhteisöä ja tulevansa kuulluksi, on merkitystä jokaisen meidän hyvinvoinnille. Vihreissä kunnissa hyvinvointi rakentuu yhteisöllisyyteen, aineettomiin palveluihin ja välittämiselle. Oma kunta on asukkaiden yhteinen asuinpaikka, jonka pitää tuntua kodilta niin siellä vuosikymmeniä asuneelle kuin vastamuuttaneelle.

Haluamme rakentaa perusoikeuksia kunnioittavia, feministisiä, demokraattisia ja avoimia kuntia. Kunnissa asukkaat ovat moninaisia, mutta aina yhdenvertaisia. Vihreässä kunnassa on ehdoton nollatoleranssi rasismille, häirinnälle ja kaikelle syrjinnälle. Haluamme, että kaikki kunnan tilat ovat turvallisia jokaiselle.

Vapaa-aika on tärkeä osa jokaisen hyvinvointia. Tämän takia kaikissa kunnissa pitää olla tarjolla monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Mielekäs liikuntaharrastus tai säännöllinen kuntoilu luo perustaa hyvinvoinnille. Haluamme, että jokaisessa kunnassa on tarjolla lähivirkistysalueita, luonnonmetsiä ja rakentamattomia rantoja, jotta jokaisella on mahdollisuus liikkua luonnossa.

Kulttuurilla on suuri merkitys hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisessä. Vihreässä kunnassa turvataan ihmisten yhdenvertaiset mahdollisuudet nauttia taiteesta ja kulttuurista. Se toteutuu tuomalla kulttuuria osaksi kaupunkikuvaa, laajentamalla palveluiden alennuksia ja maksuttomuutta sekä tukemalla omaehtoista kulttuuria tuottavia järjestöjä.

Asukkaat tekevät kunnan tai kaupungin ja asukkaille on tarjottava tapoja toteuttaa itseään ja osallistua. Esimerkiksi osallistuvalla budjetoinnilla ja asukasraadeilla lisäämme asukkaiden äänen kuulumista. Ihmisten monipaikkaisuus lisääntyy ja kunnissa on tärkeää kuulla myös osa-aikaisten tai vapaa-ajan asukkaiden ääntä. Kuntien kestävään kehittämiseen tarvitsemme kaikki toimijat mukaan – parhaat ideat voivat tulla oppilaitoksista, yrityksistä, yhdistyksistä tai vaikkapa esikoululaisten suusta.

Vihreässä kunnassa maahanmuuttajat löytävät paikkansa tasaveroisina yhteisön jäseninä. Kunnat ovat avainasemassa maahanmuuttajien onnistuneen kotoutumisen varmistamisessa.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Kannustetaan sukupolvet ylittävään yhteisöllisyyteen. Vihreä kunta tukee tapahtumia ja rakentamista, jotka tukevat yhteisöllisyyttä.
⦁ Luodaan yhteiset pelisäännöt kuntien tilojen käytölle. Nollatoleranssi rasismille, fasismille ja ihmisryhmien syrjinnälle. Laaditaan kuntiin antirasistinen toimintaohjelma.
⦁ Tuetaan urheilu- ja liikuntaseuroja ja parannetaan niiden toimintaedellytyksiä.
⦁ Huolehditaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista joko kunnan tuottamana tai yhdessä seurojen ja järjestöjen kanssa huomioiden sukupuolten tasa-arvo. Hinta tai esteellisyys ei saa olla harrastamisen esteenä.
⦁ Edistetään taiteen viemistä hoitolaitoksiin ja muiden sellaisten yleisöjen luokse, jotka eivät kykene itse hakeutumaan kulttuuripalvelujen luokse.
⦁ Edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta pienituloisten ja erityisryhmien kohdalla erilaisin positiivisen erityiskohtelun keinoin. Laajennetaan kulttuurin kummi- ja luotsitoimintaa uusiin kuntiin.
⦁ Kannustetaan kuntia kulttuurikasvatussuunnitelman tekemiseen, jossa kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa tai alueella osana opetusta.
⦁ Lisätään kuntalaisten suoria vaikuttamismahdollisuuksia. Perustetaan kansalaisraateja ja käytetään osallistuvaa budjetointia parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. Edistetään neuvoa-antavia kansanäänestyksiä kunnissa.
⦁ Arvioidaan päätöksenteon vaikutukset eri ihmisryhmiin ja kuullaan ihmisiä heitä koskevissa asioissa.
⦁ Tarjotaan ymmärrettävää tietoa julkisesta päätöksenteosta siellä, missä ihmiset ovat: turuilla ja toreilla, verkossa, kouluissa ja työpaikoilla. Valtion ja kuntien tuottamien tietojen tulee olla kansalaisten vapaasti ja esteettömästi käytettävissä.
⦁ Vaaditaan avoimuutta niin päätöksenteossa kuin kuntaorganisaation sisällä.
⦁ Otetaan yhdistykset, esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriyhdistykset, mukaan kotoutumistyöhön. Tuetaan maahanmuuttajien omien yhdistysten toimintaa muun muassa rahoituksella ja tarjoamalla tiloja.
⦁ Kannetaan kunnissa vastuuta myös globaaleista ilmiöistä esimerkiksi tarjoamalla kuntapaikkoja pakolaisille.
⦁ Toteutetaan kunnan päätöksenteon valmistelussa sukupuolivaikutusten arviointia ja kehitetään kunnassa sukupuolitietoista budjetointia osana talousarvion valmistelua.
⦁ Varmistetaan, ettei ketään vaienneta päätöksenteossa häirinnän ja vihapuheen kautta. Laaditaan kuntiin arvostavan vuorovaikutuksen ohjeet sekä turvaohjeet liittyen luottamushenkilöihin kohdistuvaan häirintään.

Elinvoimainen kunta on vihreä

Kestävä taloudenpito turvaa ihmisten hyvinvoinnin ympäristön kantokyvyn rajoissa. Monilla suomalaisilla kunnilla on tällä hetkellä vakavia talousongelmia, joita on ratkottava sekä kuntien että valtion toimesta.

Alueelliset erot ovat Suomessa kasvaneet. Suurissa kaupungeissa väkiluvun nopea kasvu on vaatinut merkittäviä investointeja ja palvelutuotannon lisäämistä. Väestöään menettävät alueet ovat päinvastaisen haasteen äärellä, kun pohditaan hyvinvointivaltion peruspalveluiden turvaamista vähenevälle väestölle. Näiden välissä on paljon eri tilanteissa eläviä kuntia.

Kuntakentän moninaisuus on sekä rikkaus että haaste. Siksi sama lääke ei tehoa kaikissa kunnissa. Vihreässä kunnassa on rohkeutta tehdä yhteistyötä, sillä yhdistämällä voimat naapurikunnan tai kansalaisjärjestön kanssa voidaan saada enemmän aikaiseksi.

Ekologisesti kestävä elämäntapa on mahdollinen joka puolella Suomea – ratkaisut vain ovat erilaisia. Kuntia ja kaupunkeja on tärkeää kehittää kriisinkestäviksi paikoiksi, joissa on hyvä elää myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

1. Eväitä kestävään kuntatalouteen

Vihreä kunta varmistaa yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut kaikille asukkailleen myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Laadukkaiden palveluiden järjestäminen on pitkällä aikavälillä edullisempaa kuin lyhytnäköisten leikkauslistojen laatiminen. Vihreä kunta ei pelkää investoida kestävään kasvuun. Se suunnittelee ja valmistelee investointinsa huolella ja tulevaisuuden toimintakykyä ja hyvinvointia kasvattaen.

Kuntatalous on yhteisistä tarpeista ja resursseista huolehtimista paikallisella tasolla. Loppujen lopuksi kyse on siitä, minkälaiset elämän puitteet kunnalla on tarjota asukkailleen. Paras tulos ei aina löydy kunnantalon kokoushuoneesta, vaan asukkaiden kanssa. Vihreässä kunnassa kuntalaiset otetaan aktiivisemmin mukaan kuntatalouden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Pidetään kunnat houkuttelevina asuinpaikkoina, joissa ihmiset viihtyvät ja arki sujuu.
⦁ Turvataan peruspalvelut. Järjestetään osa palveluista yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien, yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden sekä napurikuntien kanssa. Veroja korotetaan, jos se on ainoa keino turvata palveluiden taso ja laatu.
⦁ Veroja korotettaessa harkitaan ensisijaisesti kiinteistöveron korottamista.
⦁ Kokeillaan rohkeasti ja ratkotaan yhteisiä ongelmia yhdessä eri toimijoiden kesken.
⦁ Tuetaan luovuutta ja etätyön tekemistä. Tietotekniikan kehitys mahdollistaa paikasta riippumattoman työn tekemisen. Luodaan kuntiin paikkoja ihmisille ja yrityksille, joihin ihmiset voivat kerääntyä tekemään töitä ja viettämään vapaa-aikaa.
⦁ Vahvistetaan vuoropuhelua vapaa-ajan asukkaiden ja kunnan välillä.

2. Kuntien rooli työllisyyden edistäjänä

Kunnalla on merkittävä rooli alueen työllisyyden edistämisessä ja siirtymisessä kohti hiilineutraalia Suomea. Julkisilla investoinneilla ja hankinnoilla on merkittävä rooli kestävässä siirtymässä ja hankinnoilla voidaan tukea kestäviä innovaatioita. Parhaimmillaan ne myös työllistävät paikallisia yrityksiä ja ihmisiä.

Vihreä kunta on vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa mahdollisuuksia työuran eri vaiheissa oleville työntekijöille. Haluamme, että kunnat pystyvät tarjoamaan niin vastuullisia
johtotehtäviä kuin joustavia osa-aikatöitä ja mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Kannustava ja avoin työilmapiiri tukee työntekijöiden työhyvinvointia ja onnistumista työtehtävissä.

Kunnat voivat tarjota väylän työllistymiseen ja ehkäistä yhteiskunnallista syrjäytymistä tarjoamalla työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja Suomeen muuttaneille. Aktiivinen kunta toimii myös välittäjänä työntekijöiden ja työtä tarvitsevien yritysten ja yhteisöjen välillä.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Investoidaan tulevaisuuteen. Kunnat käyttävät vuosittain miljardeja euroja investointeihin, tavaroihin ja palveluihin. Panostetaan uusiin ratkaisuihin, kuten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja älypalveluihin, jotka säästävät samalla kunnan rahaa, luovat työtä suomalaisille yrityksille ja uudistavat tätä maata.
⦁ Otetaan paikalliset yritykset mukaan. Toteutetaan kuntien hankinnat niin, että myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä osallistumaan tarjouskilpailuun. Jaetaan hankinnat tarpeeksi pieniin osiin ja tiedotetaan niistä tehokkaasti.
⦁ Edistetään työelämän tasa-arvoisuutta ja avointa työilmapiiriä
⦁ Korjataan työterveys- ja työhyvinvointikartoituksissa ilmenneet epäkohdat.
⦁ Otetaan kunnissa käyttöön anonyymi rekrytointi.
⦁ Tuetaan eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien työllistymistä. Tarjotaan vammaisille ja muille osatyökykyisille joustavia tapoja toimia työelämässä.
⦁ Varmistetaan laadukas ja yhdenvertainen kotoutumiskoulutus Suomeen muuttaneille sekä mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen työelämään ja oppia suomen kieltä.
⦁ Parannetaan työttömien mahdollisuuksia uudelleenkouluttautumiseen sekä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen ja ammattiosaamisen kehittämiseen.
⦁ Rakennetaan kuntiin vetovoimaista työpajatoimintaa, joka tarjoaa pitkäaikaistyöttömille eväitä kohti oikeaa työelämää. Lisäksi tarjotaan riittävästi paikkoja palkkatukityöhön ja palkkatuella oleville mielekästä työtä.
⦁ Panostetaan työttömien terveyspalveluihin parantamalla toiminta- ja työkyvyn arvioinnin osaamista.
⦁ Tuetaan Suomeen muuttaneiden työllistymistä ja työhön perehtymistä esimerkiksi yritysyhteistyöllä sekä edistämällä erityisesti naisten pääsyä työmarkkinoille. Kuntien tulee sitoutua työllistämään maahanmuuttajia eri tehtäviin.
⦁ Otetaan perustulo käyttöön. Uudistetaan sosiaaliturva perustuloksi, joka tekee työhön pääsystä helpompaa, turvasta parempaa ja työstä aina kannattavaa.

 

3. Kuntien elinvoima ja yrittäjyyden tukeminen

Yritysten rooli kuntataloudelle on merkittävä. Yritysten tarjoamat työpaikat auttavat luomaan kunnalle hyvinvointia ja asukkaille tärkeitä palveluita. Yritykset ovat myös keskeisessä roolissa työelämän uudistamisessa reilulla tavalla, kun päästövähennykset ja luonnonvarojen käytön vähentäminen muuttavat tuotantoa ja työmarkkinoita luoden uusia ammatteja. Vihreä kunta tunnetaan kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edistävästä, resurssiviisasta elinkeinopolitiikastaan.

Päästövähennykset ja työpaikat asetetaan usein vastakkain, vaikka kunnianhimoisten ympäristö- ja ilmastotoimien on todettu synnyttävän enemmän uusia työpaikkoja kuin vähentävän niitä. Erityisesti potentiaalia on pienissä kasvuyrityksissä, joissa usein uskalletaan ajatellaan toisin. Kunnat voivat tarjota näille yrityksille mahdollisuuden kasvaa. Vihreissä kunnissa luodaan ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin uusien palveluiden, teknologioiden, startupien ja osaamistalouden avulla.

Vihreät kunnat toimivat yrittäjämyönteisesti monella eri tavalla. Kaavoituksella varmistetaan sujuvat tontti- ja kaavaratkaisut sekä kaupunkien keskustojen elävyys ja viihtyisyys. Kunnan koulutusmahdollisuudet ovat yrityksille tärkeitä, sillä iso osa opiskelijoista jää valmistumisen jälkeen opiskelukaupunkiinsa. Monipuolinen ja yritysten tarpeita tukeva koulutustarjonta auttaa yrityksiä löytämään kaipaamaansa työvoimaa.

Vuoropuhelu kunnan ja alueen yritysten välillä on hyvä tapa varmistaa, että molempien tarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Yrittäjämyönteinen kunta ottaa yritykset mukaan kehittämään kunnan toimintaa. Vihreä kunta tekee luovaa yhteistyötä niin kunnan sisällä kuin yli seudullisesti yli kuntarajojen. Globaalissa maailmassa on myös todella tärkeää, että kunnat verkostoituvat kansainvälisesti.

Vihreitä tavoitteita:

⦁ Laitetaan yrittäjien palvelut kuntoon. Tarjotaan pk-yrityksille suunnattua yritysneuvontaa ja kunnan palvelut yrittäjälle yhdeltä luukulta.
⦁ Helpotetaan kuntien omistamien kiinteistöjen tehokkaampaa käyttöä aloittavien yritysten käyttöön.
⦁ Panostetaan kiertotalouteen, joka tehostaa materiaalien käyttöä ja edistää palvelujen syntymistä.
⦁ Pidetään huolta tasapuolisesta ja reilusta talouden toimintaympäristöstä kaiken kokoisille toimijoille. Varmistetaan, että myös naisvaltaisia aloja kehitetään elinkeinopolitiikan keinoin.
⦁ Saadaan koulut ja työpaikat tukemaan toisiaan. Tuetaan oppilaitosten ja yritysten välistä tiiviimpää yhteistyötä, jolla turvataan osaavan työvoiman riittävyys ja työssäoppimisen mahdollisuudet. Jatkuvalla oppimisella taataan työvoiman osaamisen päivittyminen ja ihmisten pärjääminen muuttuvilla työmarkkinoilla.
⦁ Otetaan paikalliset korkeakoulut ja niiden opiskelijat mukaan paikkakuntien kehittämiseen ja elinvoiman vahvistamiseen. Kehitetään kampusalueita korkeakoulujen ja opiskelijoiden toiveiden pohjalta.
⦁ Luodaan malli paikallisille reilun muutoksen sopimuksille, jossa työntekijät, työnantajat, valtio, maakunta, kunta ja muut toimijat yhdessä sopivat, miten siirtymä ekologisesti kestäviin työpaikkoihin voidaan toteuttaa hallitusti ja reilusti.