Puoluevaltuuskunta

16 § Puoluevaltuuskunnan kokoonpano

Puolueella on 43-jäseninen puoluevaltuuskunta. Puoluekokous valitsee puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa, 40 muuta jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden pituisiksi toimikausiksi kerrallaan.

Puoluevaltuuskunnan jäseniä ja varajäseniä koskevat seuraavat toimikausien rajaukset:

 1. Sama henkilö voi olla puoluevaltuuskunnan varsinaisena jäsenenä enintään kaksi täyttä toimikautta peräkkäin.

 2. Sama henkilö voi olla puoluevaltuuskunnan varajäsenenä enintään kaksi täyttä toimikautta peräkkäin.

 3. Edellisten rajausten lisäksi sama henkilö ei voi olla puoluevaltuuskunnan varsinaisena tai varajäsenenä pitempään kuin neljä täyttä toimikautta peräkkäin.

 4. Riippumatta siitä, kuinka monta kautta on ollut puoluevaltuuskunnan varsinaisena tai varajäsenenä, sama henkilö voidaan valita puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi enintään kahdeksi täydeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Puoluevaltuuskuntaan valitaan tasapuolisesti eri sukupuolia niin, että yhtä sukupuolta saa olla enintään 60 %.

Samaa henkilöä ei voida valita sekä puoluehallituksen että -valtuuskunnan jäseneksi.

Puoluekokous voi erottaa puoluevaltuuskunnan jäsenen toimestaan, vaikka se aika, joksi hänet on valittu, ei ole kulunut loppuun.

Mikäli puoluevaltuuskunnan jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimikauden päättymistä, valitsee puoluekokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puolueen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, puoluesihteerillä, Vihreän eduskuntaryhmän jäsenillä sekä puoluetta edustavilla Euroopan parlamentin jäsenillä on puoluevaltuuskunnan kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. Puoluehallituksen jäsenillä on puoluevaltuuskunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

17 § Puoluevaltuuskunnan tehtävät

Puoluevaltuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on erikseen määrätty:

 1. päättää periaatteellisista ja ohjelmallisista kannanotoista ja linjauksista puoluekokousten välillä

 2. käydä päivänpoliittista ja kauaskantoista keskustelua puolueen toimista ja näkemyksistä

 3. hyväksyä puolueen ohjelmat lukuun ottamatta periaateohjelmaa ja poliittista ohjelmaa, ellei puoluevaltuuskunta päätä siirtää ohjelmien hyväksymistä puoluekokoukselle tai puoluehallitukselle

 4. hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestys eduskuntavaaleihin ja Euroopan parlamentin vaaleihin

 5. päättää osallistumisesta presidentinvaaleihin ja valita puolueen presidenttiehdokas, ellei puoluevaltuuskunta päätä siirtää näitä päätöksiä puoluekokoukselle

 6. valita uusi henkilö puoluehallituksen jäsenen tai puoluesihteerin tilalle aina seuraavaan puoluekokoukseen asti, jos puoluehallituksen jäsen tai puoluesihteeri eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä

 7. tehdä aloitteita puoluekokoukselle ja puoluehallitukselle

 8. hyväksyä ja erottaa puolueen jäsenyhdistykset

 9. hyväksyä seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 10. valita seuraavalle kalenterivuodelle joko yksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

 11. vahvistaa edellisen kalenterivuoden toimintakertomus ja tilinpäätös

 12. päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

18 § Puoluevaltuuskunnan kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Puoluevaltuuskunnan on pidettävä vähintään yksi kokous vuosittain. Tämä sääntömääräinen kokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä. Muutoin puoluevaltuuskunta kokoontuu itse päättämänsä kokousaikataulun mukaisesti.

Puoluevaltuuskunta kokoontuu myös, jos puoluehallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos kuusi puoluevaltuuskunnan jäsentä vaatii sitä kirjallisesti puoluehallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Puoluevaltuuskunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 22 puoluevaltuuskunnan jäsentä, joista yhden tulee olla puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista.

Puoluevaltuuskunnan kokoukset kutsuu koolle puoluehallitus. Puoluevaltuuskunnan kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta postitse tai sähköpostitse puoluevaltuuskunnan jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Jaa sivu: