Eheytyshoidot ovat väkivaltaa – silti niitä ei Suomessa tunnisteta rikoksiksi

16.11.2023

Eduskunta saa tänään kansalaisilta käsiteltäväksi Rikkomaton-kansalaisaloitteen, jonka on allekirjoittanut 50 tuhatta suomalaista. Aloitteen tavoite on kieltää kaikki hoidot, jotka tähtäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ”eheyttämiseen”, eli seksuaalisuuden tai sukupuolen muuttamiseen heteroksi tai cis-sukupuoliseksi, eli henkilöksi, joka on syntynyt mieheksi tai naiseksi ja tyytyväinen syntymäsukupuoleensa.

Haluan heti alkuun kiittää aloitteen tekijöitä, sitä edistäneitä ja sen allekirjoittaneita. Kiitos, että seisotte ihmisoikeuksien puolella – väkivaltaa vastaan. Eheytyshoidot ovat väkivaltaa – silti niitä ei Suomessa tunnisteta rikoksiksi. Tilanne on kestämätön, sillä väkivaltaa ei tule hyväksyä missään muodossa.

Päätös päätökseltä tulee pyrkiä varmistamaan, ettei yksikään lapsi, nuori tai aikuinen joudu minkäänlaisen väkivallan, kaltoinkohtelun tai painostuksen uhriksi. Näin ollen on selvää, että eheytyshoidot tulee kieltää ja kriminalisoida. Tekijöiden on jouduttava vastuuseen, uhreille varmistettava riittävä tuki ja yhteiskunnallisesti alleviivattava, että väkivallalle on nollatoleranssi eikä ihmisoikeuksista tingitä.

En voi myöskään olla mainitsematta, että tämä ei ole ensimmäinen kerta kun eduskunta saa kansalaisilta vetoomuksen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Olemme käyneet tätä keskustelua jo viime kaudella kansalaisaloitteen pohjalta ja silloin sille ja sen edistämiseksi ei löytynyt riittävää tukea – me Vihreissä kyllä yritimme. Toivon todella, että tällä kertaa meillä on tässä salissa riittävän monta ihmisoikeusmyönteistä päättää, jotta asia saadaan tällä kertaa maaliin.

Aloitteen tekijät ja kansalaiset ovat tehneet oman osuutensa ja nyt on meidän vuoromme täällä eduskunnassa hoitaa osuutemme sen varmistamiseksi, että tässä maassa jokainen saisi elää turvassa omana itsenään, vailla minkään muotoista väkivaltaa. Eheytyshoidot kieltämällä voimme myös osoittaa hoitojen kohteeksi joutuneille, että tunnustamme heidän kokemansa kärsimyksen sekä sen, että heitä kohtaan on tehty vääryyttä.

Mistä on kyse?

Eheytyshoidoilla ja -terapioilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja. Ne pohjaavat vääristyneeseen ajatukseen, jonka mukaan heteroseksuaalisuudesta eroava seksuaalinen suuntautuminen tai syntymässä määritellystä sukupuolesta eroava sukupuoli-identiteetti olisivat jollain tavalla parannettavia ja korjattavia, eli “eheytettäviä” tekijöitä.

Nämä hoidoiksi kutsutut toimenpiteet pitävät sisällään eri muotoista henkistä väkivaltaa, mutta niiden osana voi olla myös fyysistä väkivaltaa – esimerkkinä mainittakoon aversiohoito, jolla pyritään yhdistämään kivun tunne seksuaalisuuteen tai sukupuoli-identiteettiin liittyviin ajatuksiin.

On aivan selvää, että identiteettiä ei voi eikä pidä muuttaa – sen sijaan kyse on ainoastaan henkisestä (ja/tai fyysisestä) väkivallasta. Ja sitä ei pitäisi sallia missään muodoissa, ei koskaan.

Ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moneen henkilöön Suomessa on kohdistettu tai kohdistetaan eheytyshoitoja – mutta uusia tapauksia tulee tietoon vuosittain. Asiantuntijoiden mukaan usein taustalla on jokin suljettu, uskonnollinen yhteisö, kuten erilaiset herätysliikkeet. On selvää, että suuri osa eheytyshoidoista jää piilorikollisuudeksi.

Erityisen järkyttävää on, että hoitoja pyritään nimenomaan kohdistamaan lapsiin ja nuoriin vääristyneesti ajatellen, että seksuaalisuuteen tai sukupuoli-identiteettiä kyettäisiin “eheyttämään” sitä vahvemmin, mitä nuorempana “hoidot aloitetaan”. Väkivallaton lapsuus kuuluu jokaiselle ja meidän tulisi tehdä kaikkemme, ettei yksikään lapsi tai nuori joudu eheytyshoitojen uhriksi.

On näyttöä siitä, että hoidot ovat henkistä (ja joskus myös fyysistä) väkivaltaa, ja niissä saatetaan esimerkiksi pyrkiä yhdistämään fyysistä kipua seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen liittyviin ajatuksiin.

Lapsen kehityksen kannalta on oleellista, että hän kokee tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään. Jos lapsen sukupuoli-identiteettiä tai seksuaalista suuntautumista kyseenalaistetaan tai ohjataan, sisältyy siihen implisiittisesti ajatus siitä, että lapsen tämän hetkissä ajatuksissa ja kokemuksissa on jotakin väärää. Tämänhetkisten tutkimusten mukaan lapsuudessa eheytysyrityksille altistuminen korreloi kärsimykseen, masennusoireisiin ja toimintakyvyn laskuun myös aikuisiässä

Vaikka ihminen itse toivoisi eheytyshoitoja, ei niiden antaminen ole missään tapauksessa oikein tai eettistä, sillä ne eivät toimi ja ne vahingoittavat ihmistä. Terveydenhuollon ammattilaisella tai uskonnollisella ammattilaisella on ammattieettinen vastuu, eikä minkäänlaiseen ammattietiikkaan voi sisältyä hoidon antamista, jonka vaikutukset ovat vahingollisia.

Pitäisi siis olla selvää, että eheytyshoito on rikos

Teorissa näin onkin, sillä kyseessä on pahoinpitely, ja pahoinpitely on Suomessa rikossa.

Käytännön sovellus ei kuitenkaan vastaa edellistä ajatusta, mistä kertoo esimerkiksi se, ettei Suomessa ole annettu yhtäkään eheyttämistuomiota. Tarvitaan siis erillislaki tai rikoslakiin muutos niin, että yhdeksi pahoinpitelyn muodoksi kirjattaisiin eheyttämishoidot. Rikokseksi säätäminen antaisi myös selkeän signaalin siitä, että eheytyshoidot eivät ole yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä, sekä sulkisi eheytyshoitoja tarjoavat toimijat yhteiskunnan eri palveluiden ja etujen ulkopuolelle. Jatkossa esimerkiksi eheytyshoitoja tarjoava yhdistys voisi olla mahdollista julistaa lakkautetuksi.

Eheytyshoidot kieltämällä ja kriminalisoimalla Suomi noudattaisi kansainvälistä linjaa, sillä EU-maista Malta on vuonna 2016 kieltänyt eheytyshoidot lailla ja Euroopan unionin parlamentti on kehottanut jäsenvaltioitaan kieltämään eheytyshoidot. Lisäksi tällä hetkellä eheytyshoidot kriminalisoivia lainsäädäntöhankkeita on käynnissä Saksassa, Kanadassa ja osassa Yhdysvaltojen osavaltioita.

Ei pitäisi siis olla mitään epäselvyyttä miten asiassa tulee edetä: eheytyshoidot tulee kieltää ja kriminalisoida. Tietoa ja koulutusta tulee lisätä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille, poliisille sekä esimerkiksi lasten kanssa työskenteleville, jotta eheytyshoitojen uhreiksi joutuneet ihmiset tunnistettaisiin ja heitä kyettäisiin auttamaan. Lisäksi pitää varmistaa, että uhrit saavat kaiken tarvitsemansa avun ja tuen.

Kiitän vielä kerran aloitteen tehneitä ja allekirjoittaneita ja vetoan, että eduskunta seisoo ihmisoikeuksien puolella kaikkea väkivaltaa vastaan.