Eheytyshoidot ovat väkivaltaa

02.06.2022

Eheytyshoidot ovat väkivaltaa – silti niitä ei Suomessa tunnisteta rikoksiksi. 

Tilanne on kestämätön, sillä väkivaltaa ei tule hyväksyä missään muodossa. Päätös päätökseltä tulee pyrkiä varmistamaan, ettei yksikään lapsi, nuori tai aikuinen joudu minkäänlaisen väkivallan, kaltoinkohtelun tai painostuksen uhriksi. Näin ollen on selvää, että eheytyshoidot tulee kieltää ja kriminalisoida. Tekijöiden on jouduttava vastuuseen, uhreille varmistettava riittävä tuki ja yhteiskunnallisesti alleviivattava, että väkivallalle on nollatoleranssi eikä ihmisoikeuksista tingitä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta aloitti tänään #ehjäksisyntynyt – kansalaisaloitteen käsittelyn. On aloitteen tekijöiden – ja sen allekirjoittaneiden – ansiota, että eheytyshoidot ovat nousseet julkiseen keskusteluun ja tahtotila niiden kriminalisoinnista on nyt käsiteltävänä päättäjien pöydällä. Nyt on meidän vuoro eduskunnassa hoitaa osuutemme sen varmistamiseksi, että tässä maassa jokainen saisi elää turvassa omana itsenään, vailla minkään muotoista väkivaltaa. Eheytyshoidot kieltämällä voimme myös osoittaa hoitojen kohteeksi joutuneille, että tunnustamme heidän kokemansa kärsimyksen sekä sen, että heitä kohtaan on tehty vääryyttä.

Mitä “eheytyshoidot” ovat?

Eheytyshoidoilla ja -terapioilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja. Ne pohjaavat vääristyneeseen ajatukseen, jonka mukaan heteroseksuaalisuudesta eroava seksuaalinen suuntautuminen tai syntymässä määritellystä sukupuolesta eroava sukupuoli-identiteetti olisivat jollain tavalla parannettavia ja korjattavia, eli “eheytettäviä” tekijöitä. “Hoidot” pitävät sisällään eri muotoista henkistä väkivaltaa, mutta niiden osana voi olla myös fyysistä väkivaltaa – esimerkkinä mainittakoon aversiohoito, jolla pyritään yhdistämään kivun tunne seksuaalisuuteen tai sukupuoli-identiteettiin liittyviin ajatuksiin. 

On aivan selvää, ettei identiteettiä voida (eikä pidä!) muuttaa – sen sijaan kyse on ainoastaan henkisestä (ja/tai fyysisestä) väkivallasta. Ja sitä ei pitäisi sallia missään muodoissa, ei koskaan.

Kuinka paljon eheytyshoitoja tehdään?

Tarkkaa tietoa siitä, kuinka moneen henkilöön Suomessa on kohdistettu tai kohdistetaan eheytyshoitoja, ei ole saatavilla – mutta uusia tapauksia tulee tietoon vuosittain. Asiantuntijoiden mukaan usein taustalla on jokin suljettu, uskonnollinen yhteisö, kuten erilaiset herätysliikkeet. On selvää, että suuri osa eheytyshoidoista jää piilorikollisuudeksi. 

Kohdistetaanko hoitoja lapsiin ja nuoriin?

Valitettavasti kyllä, hoitoja pyritään nimenomaan kohdistamaan lapsiin ja nuoriin vääristyneesti ajatellen, että seksuaalisuuteen tai sukupuoli-identiteettiä kyettäisiin “eheyttämään” sitä vahvemmin, mitä nuorempana “hoidot aloitetaan”. 

Mitä “eheytyshoidot” voivat aiheuttaa uhrille?

Hoidot ovat henkistä (ja joskus myös fyysistä) väkivaltaa, ja niissä saatetaan esimerkiksi pyrkiä yhdistämään fyysistä kipua seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen liittyviin ajatuksiin. 

Lapsen kehityksen kannalta on oleellista, että hän kokee tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi omana itsenään. Jos lapsen sukupuoli-identiteettiä tai seksuaalista suuntautumista kyseenalaistetaan tai ohjataan, sisältyy siihen implisiittisesti ajatus siitä, että lapsen tämän hetkissä ajatuksissa ja kokemuksissa on jotakin väärää. Tämänhetkisten tutkimusten mukaan lapsuudessa eheytysyrityksille altistuminen korreloi kärsimykseen, masennusoireisiin ja toimintakyvyn laskuun myös aikuisiässä

Vaikka ihminen itse toivoisi eheytyshoitoja, ei niiden antaminen ole missään tapauksessa oikein tai eettistä, sillä ne eivät toimi ja ne vahingoittavat ihmistä. Terveydenhuollon ammattilaisella tai uskonnollisella ammattilaisella on ammattieettinen vastuu, eikä minkäänlaiseen ammattietiikkaan voi sisältyä hoidon antamista, jonka vaikutukset ovat vahingollisia. 

Onko eheytyshoito rikos?

Teoriassa kyllä, sillä kyseessä on pahoinpitely, ja pahoinpitely on Suomessa rikossa. Käytännön sovellus ei kuitenkaan vastaa edellistä ajatusta, mistä kertoo esimerkiksi se, ettei Suomessa ole annettu yhtäkään eheyttämistuomiota. Tarvitaan siis erillislaki tai rikoslakiin muutos niin, että yhdeksi pahoinpitelyn muodoksi kirjattaisiin eheyttämishoidot. Rikokseksi säätäminen antaisi myös selkeän signaalin siitä, että eheytyshoidot eivät ole yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä, sekä sulkisi eheytyshoitoja tarjoavat toimijat yhteiskunnan eri palveluiden ja etujen ulkopuolelle. Jatkossa esimerkiksi eheytyshoitoja tarjoava yhdistys voisi olla mahdollista julistaa lakkautetuksi.

Eheytyshoidot kieltämällä ja kriminalisoimalla Suomi noudattaisi kansainvälistä linjaa, sillä EU-maista Malta on vuonna 2016 kieltänyt eheytyshoidot lailla ja Euroopan unionin parlamentti on kehottanut jäsenvaltioitaan kieltämään eheytyshoidot. Lisäksi tällä hetkellä eheytyshoidot kriminalisoivia lainsäädäntöhankkeita on käynnissä Saksassa, Kanadassa ja osassa Yhdysvaltojen osavaltioita.

Mitä pitäisi tehdä?

Eheytyshoidot tulee kieltää ja kriminalisoida. Tietoa ja koulutusta tulee lisätä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille, poliisille sekä esimerkiksi lasten kanssa työskenteleville, jotta eheytyshoitojen uhreiksi joutuneet ihmiset tunnistettaisiin ja heitä kyettäisiin auttamaan. Lisäksi pitää varmistaa, että uhrit saavat kaiken tarvitsemansa avun ja tuen.