Eurooppalaisten rahat fossiilisista sotakassoista vihreään siirtymään

06.05.2022

Venäjän tuhoisa hyökkäysota Ukrainassa on viimeinen osoitus siitä, että Euroopan on irtauduttava riippuvuudestaan autokraattisten maiden tuottamaan fossiiliseen energiaan. Vihreä siirtymä on nyt olennainen osa Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria.

Komission esitys RePower EU on hyvä keskustelun avaus, muttei mene riittävän pitkälle ja kaipaa konkretiaa pikimmiten. Tarvitaan päättäväisempiä toimia vihreämmän, energiantuotannoltaan itsenäisen EU:n rakentamiseksi. Ilmastokriisin ratkaiseminen energiaitsenäisyyttä lisäämällä ja kiertotaloutta vahvistamalla on myös väline turvallisuusuhkien ehkäisyyn, demokratian ja kansainvälisen oikeuden vahvistamiseen sekä autoritääristen voimien heikentämiseen.

Strategista rahoitusta EU:n energiaitsenäisyyteen

EU on osoittanut päättäväisyyttä ja yhtenäisyyttä paitsi Ukrainan tukemisessa myös koko Euroopan yhteisessä elvyttämisessä koronapandemian jäljiltä. Energiaitsenäisyyden takaaminen tarvitsee ripeästi samanlaista tarmokkuutta. Komission tulisi esittää kunnianhimoista strategiaa, jolla vauhditetaan koko EU:n siirtymää fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin ja varmistetaan energiaitsenäisyys fossiilisesta tuontienergiasta.

 • Vuonna 2020 jopa 23 prosenttia EU:n öljystä, 40 prosenttia kaasusta ja 45 prosenttia kivihiilestä oli tuontitavaraa Venäjältä. Tarvitaan koko EU:n kassan ohjaamista energiasiirtymän toteuttamiseen ja näistä Putinin sotakassaa tukevista hankkeista irtautumiseen.
 • Samalla on tärkeä varmistaa, ettemme siirry yhden autoritaarisen valtion sotakassan rahoittamisesta toiseen. Pelkkä nykyisten kaasun ja öljyn hankinta muista lähteistä kuin Venäjältä ei riitä; fossiiliriippuvuus on kokonaisuudessaan katkaistava.
 • Kunnianhimon tason on oltava paljon RePower EU:ta suurempi, enemmän uuden elpymispaketin tasoinen, jotta varmistetaan nopea siirtymä todella itsenäiseen, kestävään energiajärjestelmään.
 • Fossiilisten energialähteiden alasajon ja irtautumisen yhteydessä on huolehdittava, että ne korvataan uusiutuvilla energialähteillä do no significant harm -periaatteen mukaisesti.

Fit-for-55 -ilmastopakettia nopeuttava

Sota Ukrainassa on osoittanut, että EU:ssa on laaja kannatus niiden tarpeellisten toimien tekemiseen, jolla riippuvuus Putinin Venäjän sotakassoja lihottavaan tuontienergiaan katkaistaan. Aiemmat ehdotukset Fit-for-55 -ilmastopaketin suhteen ovat näin jääneet ajastaan jälkeen. EU:n päästövähennystavoitetta on nostettava ja nykyiseen vähintään 55 prosentin päästövähennystavoitteeseen on päästävä jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2030

 • Energiatehokkuusdirektiivin tavoite on nostettava komission esittämästä 36 prosentista ainakin 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kansallisten tavoitteiden tulee olla sitovia.
  • Energian säästäminen on paras keino energiaturvallisuuden tehostamiseksi. Jokainen prosentti säästettyä energiaa on vähemmän rahaa fossiilisia tuottavien, autoritaaristen valtioiden sotakassoihin.
 • Uusiutuvan energian direktiivin tavoite on nostettava ehdotetusta 40 prosentista 56 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Sektorikohtaiset tavoitteita on myös korotettava ja aikaistettava, minkä lisäksi suunnittelua tulee parantaa.
 • Komission on laadittava tiekartta energiatehokkaan, täysin uusiutuviin energialähteisiin nojaavan EU:n saavuttamiseksi vuoteen 2040 mennessä.
 • Kaikesta venäläisestä energiasta on irtauduttava heti, viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Tukea myös teollisuudelle vihreän energiasiirtymän takaamiseksi

Myös investointien ja teknologian kehityksen polku on käännettävä tulevaisuusmyönteiseen suuntaan. 

 • Vihreä kriittisten raakamateriaalien strategia: kiertotalouteen ja kierrätysteknologioiden nopeuttamiseen nojaava strategia parantaisi teollisuudelle kriittisten raaka-aineiden saatavuutta myös geopoliittisen epävarmuuden aikana. 
 • Yhdysvaltojen kanssa koordinoimalla on varmistettava se, etteivät EU ja Yhdysvallat kilpaile olennaisista raaka-aineista molempien haitaksi. Euroopan irtautuminen Venäjän vientienergiasta on molempien intressissä.
 • Teollisuuden lämmön tuotannossa pitää siirtyä poltosta riippumattomiin uusiutuviin, aloittaen matalista lämpötiloista siirtyen korkeampiin.
 • Teollisuusprosessien sähköistämistä tulee tukea kun sähköistys korvaa fossiilisia polttoaineita. 
 • EU:n tulee luoda toimivat uusiokäytettävien raaka-aineiden markkinat, joilla vähennetään uusien raaka-aineiden tarvetta.
 • Komission tulee tarkistaa ilmastotoimiin, ympäristönsuojeluun ja energia-alalle myönnettävän valtiontuen suuntaviivojaan siten, että valtiontuet jatkossa tukevat ainoastaan uusiutuvia, energiasäästöjä ja -tehokkuutta tukevia hankkeita. Samalla komission menettelyitä jäsenmaiden valtionapua koskevien notifikaatioiden käsittelyssä tulee nopeuttaa, jotta hankkeiden rahoitus voidaan taata nopeammin.
 • EU-rahaa ei tule enää käyttää fossiilisten polttoaineiden pohjalta rakennettuihin ratkaisuin. Yhtäkään euroa EU-rahaa ei tule enää suunnata fossiiliseen energiaan.

Energiansäästötalkoista koko EU:n laajuiset

Ympäristöministeri Karin esittämiä energiansäästötalkoita tarvitaan koko EU:n laajuisesti. Energian säästäminen on halvin keino vähentää riippuvuutta Venäjän tuontienergiasta. Kaikissa unionin jäsenmaissa tulee harkita kaikkia keinoja energian säästämisen tukemiseksi. 

 • Suomen hallitus tukee jo rakennusten energiatehokkuusremontteja, fossiilisen lämmitystavan vaihtamista kestävämpään sekä sähköautojen latausinfran rakentamista. Nämä keinot tulee ottaa käyttöön koko EU:ssa.
 • Kaikissa jäsenmaissa tulee harkita nopeusrajoitusten laskemista merkittävien polttoainesäästöjen saavuttamiseksi, ruuhkamaksuja kaupunkiseutujen yksityisautoiluliikenteelle, joukkoliikennemaksujen tuntuvia alennuksia ja sähköpyörien hankintatukia kestävämpien liikennemuotojen tukemiseksi sekä autottomia päiviä kaupunkikeskustoissa vähähiilisempään vapaa-ajanviettoon kannustamiseksi.
 • Kautta EU:n tulisi kannustaa huonelämpötilojen maltilliseen laskemiseen. Yhden asteen huonelämpötilan lasku kautta Euroopan tarkoittaisi 6 prosentin säästöjä kaasun käytössä.
 • On selvää, ettei kaikilla ole samoja mahdollisuuksia osallistua energiansäästötalkoisiin. EU:n ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että kestävät valinnat ovat kaikille mahdollisia ja tukea niihin on tarjolla riittävästi. On tärkeää tukea kestävää muutosta pitkällä aikavälillä.