Ikäihmiset ansaitsevat laajan yhteiskunnallisen turvaverkon

20.02.2019

Ikäihmisten kunnioittaminen on Vihreiden vanhuuspolitiikan lähtökohta. Jokainen ikäihminen ansaitsee saada laadukasta hoitoa ja tukea arkeensa sekä monipuolisia virikkeitä elämäänsä.

Hyvässä vanhuudessa keskeistä on säilyttää päätösvalta omasta elämästä. Ikäihmisillä on oikeus elää täysipainoista elämää ja toteuttaa itseään fyysisten ja psyykkisten edellytystensä puitteissa. Vihreät tukee ikäihmisten aktiivista kansalaisuutta. Ikäihmisiä on kuultava heitä koskevissa päätöksissä, ja haluamme kannustaa ikäihmisiä mukaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yksi keino ikäihmisten kuulemiseen paremmin on perustaa vanhusasiainvaltuutetun virka.

Vanhuspolitiikan yksi lähtökohdistamme on taata kaikille riittävä toimeentulo. Lähes joka neljännen eläkeläisen kokonaiseläke on alle tuhat euroa kuussa. Erityisen heikko asema on yli 75-vuotiailla yksin asuvilla naisilla. Pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa on parannettava. Vihreät haluaa tehdä reilun tasokorotuksen takuueläkkeeseen. Lisäksi lääkkeiden, matkojen ja asiakasmaksujen maksukattojen yhdistäminen on kannatettavaa, jotta yhteenlasketut kulut eivät kasva pienituloisille eläkeläisille liian suuriksi.

Aivan jokainen ikäihminen ansaitsee saada laadukasta hoivaa. Pelkkä hoitajamitoituksen nostaminen ei riitä, vaan haluamme myös luoda omaishoitoon valtakunnalliset pelisäännöt ja parantaa valvontaa kaikissa eri hoitoyksiköissä. Omaisilla ja henkilökunnalla on oltava mahdollisuus ilmoittaa kaltoinkohtelusta ilman pelkoa seurauksista. Mikään hoitajamitoitus ei riitä, ellemme saa isoa asennemuutosta aikaan koko ketjussa. Hoitoalan ammattilaiset peräänkuuluttavat itse soveltuvuustestejä koulutukseen. Ilman liikunnan ja muun ennaltaehkäisyn lisäystä emme mitenkään selviä tulevaisuuden vanhusmääristä inhimillisellä tavalla. Ylipäätään terveyden vaaliminen on kannattavampaa kuin sairauden hoito. Ikäihmisten neuvolan perustaminen olisi yksi ratkaisu, jotta jokainen ikäihminen pääsisi säännöllisten terveystarkastusten piiriin. Haluamme myös  tukea yli 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutusta, koska jokaisella ikäihmisellä on oltava oikeus kuntoutukseen.

Yksinäisyys on teema, joka valitettavan usein koskettaa myös ikäihmisiä. Yksinäisyyden kokemus ei katso ikää tai sukupuolta. Moni yksinäinen ikäihminen kärsii muistihäiriöistä, masennuksesta ja turvattomuudesta, mikä lisää sosiaalista eristäytymistä. Vihreät haluaa vahvistaa yhteistoimintaa päiväkotien, koulujen ja vanhainkotien. Vanhusten asia on meidän yhteinen asia – pidetään yhdessä huolta ikäihmisistämme.