Kilpailutuksen oltava työväline tavoitteiden saavuttamiseksi – ei ideologinen päämäärä

03.10.2017

Perusasia raideliikenteen kehittämiselle on, että raiteisiin tarvitaan investointeja siitä riippumatta, miten liikenne tulevaisuudessa organisoidaan. Rataverkkoa rasittaa noin miljardin euron suuruinen korjausvelka. Ratojen ja ohjauslaitteiden viat aiheuttavat jo suurimman osan junien myöhästymisistä ja laskevat raideliikenteen kilpailukykyä muihin liikennemuotoihin nähden. Ilman lisäinvestointeja raiteisiin ei mikään kilpailumalli toimi, kun ruuhkaisimmille osuuksille, jossa kysynnän kasvuun olisi suurin potentiaali, ei hallituksen omienkaan selvitysten mukaan yksinkertaisesti mahdu ruuhka-aikoihin lisää junia. 

Vihreät ovat mukana koko opposition yhteisessä välikysymyksessä junaliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Osallistumalla välikysymykseen Vihreät ei vastusta raideliikenteen kilpailutusta sinänsä. Kilpailuttaminen ei ole Vihreille ideologinen ongelma. Ongelma ovat hallituksen esittämään kilpailutuksen toteutustapaan liittyvät riskit ja menetetyt mahdollisuudet, jotka käyvät ilmi hallituksen teettämistä asiantuntijaselvityksistä. Vaadimme parempaa kilpailutusta!

Asia on tärkeä. Liikenteen ilmastopäästöjä on vähennettävä radikaalisti, ja se tarkoittaa henkilö- ja tavaraliikenteen siirtämistä kumipyöriltä rautapyörille. EU:n ilmastotavoitteen mukaan vuonna 2030 puolet liikenteestä kulkee raiteilla tai vesitse. Hallitus vastaa tähän haasteeseen ideologisella yksityistämisellä, jossa ei ole kyse työvälineestä tavoitteiden saavuttamiseksi, vaan yksityistämisestä yksityistämisen vuoksi.

Hallituksen mallissa VR:n monopoliasema myytäisiin yrityksille: Valtakunnallinen valtiollinen monopoli korvattaisiin alueellisilla yksityisillä monopoleilla. Matkustaja ei käytännössä voisi valita – palvelun laadun, saatavuuden ja hinnan perusteella – minkä operaattorin junilla hän matkustaa. Esitetyssä mallissa on lisäksi nykytilaan verrattuna useita kustannuksia kasvattavia piirteitä, kuten kalustokierron tehokkuuden väheneminen sekä massiivinen sopimusviidakko ja sen aiheuttama byrokratia.

Vaikutusten arviointia vaikeuttaa se, että teetetyt selvitykset ovat ristiriitaisia ja ne salattiin aluksi. Edelleen niistä on salattu VR:n tilanteen arvioinnille keskeiset luvut. Esimerkiksi kilpailutuksen taloudellisia vaikutuksia VR:n ja valtio-omistajan kannalta selvittäneen Spring Advisor -yhtiön raportin julkisessa versiossa suurin osa luvuista on edelleen piilossa. Dokumentista kuitenkin selviää, että kilpailun avaaminen kaikilla radoilla heikentäisi valtion omistaman VR:n tulosta, osingonmaksukykyä ja arvoa. Selvityksen mukaan yhtiön arvosta menetettäisiin jopa yli 500 miljoonaa euroa.

Vihreät voisivat kannattaa junaliikenteen kilpailutusta tietyin ehdoin. Vihreiden ehtoina ovat muun muassa se, että kermankuorinta estetään paketoimalla linjoja niin, etteivät kaupalliset toimijat pääse valitsemaan ainoastaan parasta tulosta tekeviä linjoja. Vihreät painottavat myös, että valittavalla mallilla pitää saada yksiselitteisesti parempaa tarjontaa sekä palvelua, jotta junaliikenteen kilpailukyky paranisi. Vihreiden mallissa kilpailutuskokeilut aloitettaisiin seutuliikennetasolta. 

On hyvin myös valitettavaa, että hallitus on lähtenyt toteuttamaan junaliikenteen rakennemuutosta ottamatta mukaan eduskuntaa. Välikysymys oli ainoa keino saada asia ylipäätään eduskunnan esityslistalle. Näin merkittävä päätös ei saisi perustua piilotteluun ja salailuun, vaan sen tulisi pohjautua laajapohjaiseen informoituun keskusteluun.