Lasten oikeudet nostetaan nyt keskiöön

23.02.2021

Suomi saa tiistaina historiansa ensimmäisen ja jo kauan odotetun parlamentaarisesti valmistellun Lapsistrategian turvaamaan lasten oikeuksien toteutumista. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja jokaisen lapsen oikeuksia tulee onnistua kunnioittamaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa riippumatta siitä millaisena ajanjaksona, mihin perheeseen tai mille alueelle lapsi sattuu syntymään.

Ja sellaista jokaisen lapsen oikeuksia kunnioittavaa Suomea me olemme nyt yhdessä rakentamassa. Olemme onnistuneet yli puoluerajat ylittävässä yhteistyössä linjaamaan Suomen lapsi- ja perhepolitiikan suunnasta vuosiksi eteenpäin hyödyntäen asiantuntijatietoa ja osaamista. Nyt julkaistavan lapsistrategian myötä me siis varmistamme, että lasten ja nuorten äänet tulevat kuulumaan yli hallituskausien ja että lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvan päätöksenteon hajanaisuutta onnistutaan jatkossa välttämään.

Otamme samalla merkittävän askeleen kohti lapsi- ja perheystävällisempää Suomea. Sellaista yhteiskuntaa, jossa erilaiset perhetilanteet ja perhemuotojen moninaisuus huomioidaan nykyistä paremmin ja lapsen oikeutta hänelle läheisiin ihmissuhteisiin turvataan kaikissa eri elämäntilanteissa. Yhteiskuntaa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota haavoittuvissa asemissa olevien lasten oikeuksien nykyistä parempaan toteutumiseen.

Yhdessä me nyt sitoudumme turvaamaan laadusta ja turvallista kasvatusta ja koulupolkua kaikille lapsille ja lapsistrategian myötä lähdemme yhdessä tavoittelemaan maksutonta varhaiskasvatusta pitkän aikavälin tavoitteena. Konkreettisena seuraavana askeleena voisimme esimerkiksi laajentaa maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja 3-4-vuotiaisiin lapsiin. Laadukas varhaiskasvatus tasaa lasten erilaisista perhetaustoista johtuvia eroja ja vahvistaa lasten oikeutta oppimiseen. Riittävien resurssien ja riittävän osaamisen turvaaminen niin varhaiskasvatus- kuin koulumaailmaan ja sosiaali- sekä terveyspalveluihin on äärettömän tärkeää. Sylille, kohtaamiselle, opettamiselle ja kuuntelemiselle tulee olla aina aikaa.

Meidän tulee onnistua kaikissa tilanteissa mahdollistamaan jokaiselle lapselle turvallinen kasvuympäristö. Strategiassa kiinnitetään erityistä huomiota väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseen, varhaiseen puuttumiseen sekä väkivaltaa tai häirintää kokeneiden lasten palvelujen vahvistamiseen. Lisäksi huomioidaan, että lapset kohtaavat myös sellaista väkivaltaa, joka ei näy aikuisille. Tämän vuoksi ohjelmassa korostetaan myös digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan väkivallan ja häirinnän nollatoleranssia. Yhdenkään lapsen ei tulisi missään olosuhteissa joutua kohtaamaan minkään muotoista väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai vaille jäämistä. Väkivallaton lapsuus – toimenpideohjelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit on turvattava ja Suomeen tulee luoda kattava Barnahus-laatustandardeihin perustuva yhteistyömalli, joka varmistaa avun, tuen ja hoidon saamisen kaikille lapsille ja nuorille, joiden epäillään joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaaliväkivallan kohteeksi.

Lasten ja nuorten mielenterveyteen panostaminen on tärkeää ja saavuttaaksemme lapsistrategiaan linjattuja tavoitteita, tulisi meidän pikaisesti toteuttaa lasten ja nuorten terapiatakuu sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhtenäisiä palveluketjuja.

Lisäksi tarvitsemme ymmärrystä siitä, että kun pidämme huolta aikuisten voimavaroista, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden saavutettavuudesta, vanhemmuuden tuesta ja lasten kanssa töitä tekevän henkilöstön jaksamisesta ja pysyvyydestä pidämme aina myös huolta lapsista. Sillä lapsuus, se tapahtuu siellä aikuisten arjessa. Tärkeää onkin, että jatkossa huomioidaan myös aikuisten saamissa palveluissa, nykyistä suunnitelmallisemmin lasten asema ja oikeudet. Lisäksi meidän tulee konkreettisesti lisätä perheille joustavia mahdollisuuksia jakaa hoivavastuuta vanhempien ja muiden läheisten kuten isovanhempien kesken. Me Vihreät olemme esittäneet, että esimerkiksi isovanhemman tulisi voida nostaa osa ansiosidonnaisesta vanhempainrahasta.

Ja nyt kun olemme yhdessä luoneet nämä isot linjat sille, miten lasten oikeuksien toteutumista tullaan edistämään ja turvaamaan, on hallituksen – ja tulevien hallitusten – aika konkreettisen toimeenpidesuunnitelman myötä varmistaa, että strategian linjaukset toteutuvat siellä arjessa rakentamassa turvallista lapsuutta ja ehjää nuoruutta. Nykyinen hallitus on aloittanut suunnitelman valmistelun.

Lasten oikeudet ovat aina meidän aikuisten velvollisuuksia ja me aikuiset olemme vastuussa pitämässä huolta siitä, ettei yksikään pieni mieli särkyisi. Työ lasten oikeuksien, turvallisen lapsuuden ja ehjän nuoruuden puolesta siis jatkuu.

Kansanedustaja Sofia Virta oli Vihreiden edustajana parlamentaarisessa komiteassa valmistelemassa Kansallista Lapsistrategiaa.