Pirkka-Pekka Peteliuksen ryhmäpuhe eduskunnan keskustelussa valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta 24.1.2023

24.01.2023

Arvoisa puhemies,

Me kaikki olemme täällä tekemässä päätöksiä, jotka vaikuttavat kauas tulevaisuuteen. Siksi politiikan tekemisen kantavana teemana on oltava oikeudenmukaisuus tulevia sukupolvia kohtaan: millaisen yhteiskunnan ja planeetan jätämme jälkeemme.

Vihreä eduskuntaryhmä pitää valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa tärkeänä välineenä tunnistaa tulevaisuudesta päätöksenteon kannalta tärkeitä asioita ja auttaa tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä.

Kaikista keskeisimmät ihmiskunnan tulevaisuutta määrittävät uhat ovat ilmastokriisi ja luontokato, jotka linkittyvät monilta osin toisiinsa. Monimuotoinen luonto on meille elämän edellytys, ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen lisää riskiä esimerkiksi eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien leviämiselle. Ilmaston lämpeneminen puolestaan muuttaa elinoloja koko maapallolla ja aiheuttaa köyhyyttä, eriarvoisuutta, konflikteja sekä riskejä esimerkiksi ruokaturvalle ja vesihuollolle. Luontokadon ja ilmastokriisin ratkaiseminen edellyttävät nopeita toimia globaalilla tasolla ja niiden tulee olla kaiken Suomen tulevaisuustyön keskiössä.

Maapallon kantokyky asettaa rajat myös taloudelle. Emme voi enää ajatella, että talouskasvu olisi aineellisen vaurauden ja hyvinvoinnin lähde, vaan kestävää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa on tulevaisuudessa ylläpidettävä ilman jatkuvaa vaatimusta talouskasvusta. Muuttuvat talouden mallit, kuten kierto-, jakamis- ja alustatalous, sekä yhä moninaisemmat tavat tehdä työtä on huomioitava lainsäädännössä. Panostukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat investointeja tulevaan, myös silloin, kun tulevaisuutta on vaikea ennustaa.

Ärade talman,

En central utmaning för det finländska samhället är hur vi ska upprätthålla välfärdsstaten i framtiden. Vår befolkning åldras och försörjningskvoten försvagas, och därför kommer vi att behöva betydligt mer arbetskraft än idag, till exempel genom invandring. Genom att satsa på välmående, sjukdomsprevention och flexibilitet kan vi hålla så många som möjligt engagerade i arbetslivet. En fungerande social- och hälsovård samt lättillgängliga mentalvårdstjänster är en oskiljaktig del av välfärdsstaten.

De gröna betonar att varje finländare borde känna sig delaktig i samhället. Ojämlikhet, polarisering och instabilitet ökar illamåendet och minskar förtroendet för demokrati och offentliga institutioner. Digitaliseringen och förändringen av informationsmiljön kan antingen främja demokratin eller hota den, och därför är det viktigt att reglera sociala medieplattformar, begränsa hatretorik och ta hand om medborgarnas mediekompetens i den nya informationsmiljön.

Arvoisa puhemies,

Suuntaamme kohti epävarmoja aikoja. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan seurauksena peruuttamattomasti. Suomen on kyettävä vastaamaan monimuotoisiin uhkiin ja huolehdittava huoltovarmuudesta, kriittisestä infrastruktuurista sekä yhteiskunnan resilienssistä. Energiariippuvuus Venäjästä on katkaistava lopullisesti, muita riippuvuussuhteita autoritäärisiin valtioihin on tarkasteltava kriittisesti.

Tulevaisuusselonteko tuo hyvin esiin, että sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä on pienen valtion turva nyt ja tulevaisuudessa. Nato-jäsenyys sekä aktiivinen rooli Euroopan Unionissa ovat keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, samoin kuin demokratian ja vakauden edistäminen kansainvälisen yhteistyön kautta.

Arvoisa puhemies,

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta siihen voi varautua. Meidän velvollisuutemme tämän hetken päättäjinä on tehdä päätöksiä, joiden seurauksena seuraaville sukupolville jää kaikille avoin hyvinvointiyhteiskunta, vakaa oikeusvaltio ja elinkelpoinen planeetta. Näitä asioita on kyettävä puolustamaan riippumatta siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.