Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä jaksamiseen ja saatavuuteen tulee panostaa – kuusi keinoa päiväkotien henkilöstön tukemiseksi

27.08.2021

Syksyn korvilla päiväkotien pihoilla taapertaa taas monta pientä kurahaalaria. Päiväkodin aloitus on koko perheelle iso mullistus. Niin lapsille kuin vanhemmillekin kaikkein tärkeintä on se, että päiväkodin porttien sisäpuolelle tuntuu turvalliselta astua. Turvallisuuden tunne syntyy luottamuksesta osaaviin varhaiskasvatuksen ammattilaisiin.

Suomessa on viime vuosina panostettu merkittävästi varhaiskasvatuksen laatuun, mutta siitäkin huolimatta ala kohtaa tällä hetkellä useita haasteita. Muun muassa työn kuormittavuus, matala palkkataso ja koronakriisin mukana tuomat muutokset ovat johtaneet siihen, että varhaiskasvatuksen työntekijät vaihtavat työstä toiseen. Monilla työpaikoilla on vaikeuksia rekrytoida osaavia työntekijöitä. Kehitys on huolestuttavaa.

Päiväkotien aikuiset ovat lastemme arjen sankareita ja turvasatamia. Emme saa antaa näin tärkeiden ihmisten uupua. Kokosimme kuusi keinoa varhaiskasvatuksen ammattilaisten tukemiseksi ja alan houkuttelevuuden parantamiseksi.

  1. Lisää osaajia alalle

Suomessa on koulutettava enemmän varhaiskasvatuksen opettajia. Tämä edellyttää lisärahoitusta alan koulutukseen. Hallituksessa olemme päättäneet lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja ja niitä tulisi ohjata selkeästi varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen. Todennäköisesti tarvitaan myös uusia päätöksiä aloituspaikkojen lisäämiseksi.

Myös täydennyskoulutukseen tulee satsata. Lastenhoitajat voivat opiskella varhaiskasvatuksen opettajiksi työn ohessa monimuotokoulutuksella, mutta eri yliopistojen käytännöt työssä hankitun osaamisen tunnistamiseen ovat kirjavia ja paikkoja on liian vähän suhteessa tarpeeseen ja kysyntään. On myös tärkeää, että työnantajat tukevat opintoja esimerkiksi maksamalla monimuotokoulutusta edeltävät opinnot avoimessa yliopistossa ja antamalla palkallisia koulutuspäiviä.

2. Enemmän johtajuutta ja mentorointia

Hyvä ja pitkäjänteinen johtaminen auttaa ammattilaisia tekemään työnsä hyvin ja jaksamaan työssään. Siksi on tärkeää varmistaa, että alalla toimii ammattitaitoisia ja pysyviä johtajia ja että johtajan tehtävät ovat houkuttelevia niin palkkauksen, toimenkuvan kuin uranäkymienkin kannalta. Myös yhteistyötä johtajien ja muiden työntekijöiden välillä tulee tukea.

Johtajuuden lisäksi on tärkeää panostaa erityisesti työuran alussa tapahtuvaan mentorointiin, työnohjaukseen sekä muihin keinoihin, joilla tuetaan työssä jaksamista ja siitä suoriutumista.

3. Mahdollisuus tehdä omaa työtään laadukkaasti

Varhaiskasvatuksen laadun ja lapsen edun näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että kasvatushenkilöstö saa keskittyä koulutuksensa ja kelpoisuutensa mukaisiin tehtäviin päiväkodissa, eikä aika kulu esimerkiksi siivous-, pyykki- tai ruoanlaittotehtäviin. Tämän asian korjaaminen vaatii muutosta myös varhaiskasvatuslakiin, joka ei määritä mitä tehtäviä kasvatushenkilöstön toimenkuvaan voi kuulua.

4. Riittävästi tukea erilaisille lapsille ja perheille

Vihreiden pitkäaikainen tavoite oppimisen tuesta toteutuu, kun varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön kolmiportaisen tuen malli. Tämä tarkoittaa, että jokainen lapsi saa mahdollisimman varhain – jo päiväkodista alkaen – apua ja tukea oppimisen haasteisiin. Tuen portaista pitää tehdä tarpeeksi ymmärrettävät ja selkeät. Resurssit pitää kohdistaa aidosti tukeen, eikä byrokratian pyörittämiseen. Kuntien on varmistettava, että varhaiskasvatuksen henkilöstö saa riittävän koulutuksen uusiin tukimuotoihin.

Varhaiskasvatuksen tuen lisäksi on tärkeää turvata muiden lapsi- ja perhepalveluiden resurssit ja palvelupolkujen sujuvuus. Nämä palvelut ovat merkittävässä roolissa lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

5. Ammattilaisille asianmukaista palkkaa

Julkiset naisvaltaiset alat ovat jääneet jälkeen palkkakehityksessä. Palkkakysymystä ei voida ohittaa varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuudesta ja jaksamisesta puhuttaessa. Varhaiskasvatuksen laadun takaamisessa ja työntekijöiden jaksamisen tukemisessa palkkatasolla on merkitystä esimerkiksi alalle hakeutumisessa.

6. Ergonomiset, turvalliset ja toimivat tilat

Monet päiväkodit toimivat sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa tai esimerkiksi väistötiloissa. Varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja päiväkodin lapsille on taattava oikeus ergonomisiin, turvallisiin ja toimiviin tiloihin, joissa on riittävä ilmanvaihto. Myös melutason nousemista epäterveellisen korkeaksi voidaan ehkäistä akustiikkaan puuttumalla.